Patryk TikTak Matela “Human Beat­box — Oso­bi­sty Instrument”

Posted on wrz 21, 2013

Patryk TikTak Matela “Human Beat­box — Oso­bi­sty Instrument”

“Human Beat­box — Oso­bi­sty Instru­ment” to pierw­sza na świe­cie tak obszerna publi­ka­cja na temat human beat­box, napi­sana przez pol­skiego beat­bo­xera Patryka “Tik­Taka” Matelę. Pod­ręcz­nik do samo­dziel­nej nauki sztuki plu­cia w mikro­fon jest rów­nież mate­ria­łem dla nauczy­cieli beat­boxu i innych rodza­jów wokalu.

ponad 200 stron peł­nych wiedzy
ponad 100 zdjęć i ilustracji
kilka rodza­jów roz­grzewki wokal­nej i ćwiczeń oddechowych
szcze­gó­łowy opis budowy układu mowy i zasto­so­wa­nia jego elementów
histo­ria human beat­box i 3 wyjąt­kowe wywiady z legen­dami beatboxu
opisy dźwię­ków beat­bo­xo­wych i ich naukę krok po kroku
omó­wie­nie zja­wisk aku­stycz­nych, sprzętu audio i efek­tów studyjnych
ćwicze­nia popra­wia­jące auto­pre­zen­ta­cję i zacho­wa­nia sceniczne
obecne i dawne trendy w beat­bo­xie i innych typach wokalu
prak­tyczne wska­zówki zebrane pod­czas ponad 12 lat pracy autora

Info:

http://beatboxinstrument.com/