CZYSTEK W KROPLACH

Posted on Gru 11, 2015

 

 

Recen­zja suple­mentu diety

Czystek siwy (Cistus Inca­nus) zdobył w ostat­nim czasie sporą popu­lar­ność w Polsce. Pocho­dzi z basenu Morza Śród­ziem­nego i tam od wielu wieków stoso­wany jest powszech­nie jako ziele wzmac­nia­jące odpor­ność, oczysz­cza­jące orga­nizm, a nawet uważane za rodzaj natu­ral­nego „anty­bio­tyku” chro­nią­cego przed różnego rodzaju infek­cjami. Poja­wia się też coraz więcej badań doty­czą­cych substan­cji czyn­nych i właści­wo­ści lecz­ni­czych czystka. Mate­riały na ten temat opubli­ko­wali naukowcy m.in. z uniwer­sy­te­tów w Kata­nii, Bolo­nii, Rzymie, Münster, Tybin­dze, Atenach i Marakesz.

Usta­lono, że roślina jest niezwy­kle boga­tym źródłem poli­fe­noli, związ­ków o silnym dzia­ła­niu anty­ok­sy­da­cyj­nym i wzmac­nia­ją­cym układ odpor­no­ściowy. Poli­fe­nole nisz­czą wolne rodniki, dzięki czemu zmniej­szają ryzyko powsta­wa­nia chorób układu krąże­nia i nowo­two­rów. Wolne rodniki uszka­dzają struk­turę DNA dopro­wa­dza­jąc do powsta­wa­nia groź­nych mutacji.

Poli­fe­nole regu­lują też ciśnie­nie krwi, obni­żają stęże­nie „złego” chole­ste­rolu LDL oraz podwyż­szają poziom „dobrego” chole­ste­rolu HDL. Dzia­ła­nie takie zapo­biega tworze­niu się blaszek miaż­dży­co­wych. Poli­fe­nole mają również dzia­ła­nie anty­aler­giczne, gdyż hamują uwal­nia­nie histaminy.

Czystek obniża aktyw­ność kola­ge­nazy (enzymu powo­du­ją­cego rozkład kola­genu), dzięki temu działa odmła­dza­jąco, prze­ciw­za­pal­nie na orga­nizm oraz pobu­dza czyn­no­ści życiowe.

Zamia­ta­nie” wolnych rodni­ków wpływa też korzyst­nie na oczy oraz mózg czło­wieka, zapo­bie­ga­jąc m.in. demen­cji star­czej, choro­bom Alzhe­imera i Parkin­sona oraz zaćmie i zwyrod­nie­niu plamki żółtej. Poten­cjał anty­ok­sy­da­cyjny czystka jest podobno trzy­krot­nie więk­szy niż najlep­szych gatun­ków zielo­nej herbaty.

Czystek działa ochron­nie na żołą­dek, likwi­duje stany zapalne, hamuje procesy prze­ro­stu gruczołu kroko­wego. Potwier­dzono też dobre właści­wo­ści prze­ciw­wi­ru­sowe, prze­ciw­bak­te­ryjne i prze­ciw­grzy­bi­cze tej rośliny. W lite­ra­tu­rze opisy­wane są pozy­tywne przy­padki zasto­so­wa­nia czystka w lecze­niu m.in. opryszczki, grypy, droż­dżycy czy bore­liozy, przy zwal­cza­niu infek­cji zatok, grzy­bicy skóry i paznokci. Świetne rezul­taty przy­nosi też stoso­wa­nie czystka w przy­padku infek­cji górnych dróg oddechowych.

Prepa­rat z czystka, dzięki właści­wo­ściom oczysz­cza­ją­cym i prze­ciw­bak­te­ryj­nym ma również zasto­so­wa­nie w higie­nie jamy ustnej.

W publi­ka­cjach podkre­śla się, że dzia­ła­nie czystka można zaob­ser­wo­wać po regu­lar­nym, długo­trwa­łym stoso­wa­niu. Jest to z pewno­ścią godny pole­ce­nia suple­ment diety i prepa­rat zielarski.

Centrum Zioło­lecz­nic­twa Ojca Grze­go­rza (CZOG ) z Żywca kiero­wane przez doświad­czo­nego leka­rza i ziela­rza lek. med. Krzysz­tofa Błechę wpro­wa­dziło niedawno do swojej oferty czystek w kroplach oparty o ekstrakt alko­ho­lowy wspo­mnia­nej rośliny. Jest to wygodna i dobrze przy­swa­jalna forma stoso­wa­nia tego prepa­ratu na co dzień. Według infor­ma­cji produ­centa, ekstrakt z czystka Boni­medu zaleca się używać 3 razy dzien­nie po łyżeczce rozcień­cza­jąc w niewiel­kiej ilości wody.

Czystek_www

Infor­ma­cje o czystku w kroplach:

http://www.bonimed.pl/sklep/profilaktyka-dla-osob-starszych/czystek-w-kroplach.html

 

Opis zasto­so­wa­nia czystka w lecze­niu boreliozy:

http://www.bonimed.pl/artykuly/borelioza-znaczenie-ziol-w-terapii

 

Warto też na temat czystka w kroplach obej­rzeć wywiad z prof. Iwoną Wawer na kanale youtube: TV dla zdro­wia:

https://www.youtube.com/watch?v=YiazjPXIJUM

 

Uwaga: recen­zja suple­mentu diety nie jest jaką­kol­wiek wska­zówką medyczną. Po poradę należy zwra­cać się indy­wi­du­al­nie do leka­rza lub farmaceuty!