ABC biome­trów

Posted on Kwi 23, 2013

ABC biome­trów

Książka Leszka Mateli “ABC biome­trów” w sposób klarowny i przej­rzy­sty wpro­wa­dza czytel­nika w świat prak­tyki radie­ste­zyj­nej z wyko­rzy­sta­niem specjal­nych przy­rzą­dów pomia­ro­wych zwanych biometrami.

Biome­try mogą być line­arne i koli­ste, mogą posia­dać formę diagra­mów i tabel. Mogą też przed­sta­wiać jakiś rysu­nek bądź sche­mat. Ich prze­zna­cze­niem jest zapew­nie­nie radie­ste­cie wystar­cza­ją­cej koncen­tra­cji na bada­nym zakre­sie tema­tycz­nym, a więc np. na wyka­zie ziół, zawar­to­ści wita­min, czy para­me­trach wody. Biome­try stano­wią ogromne wspar­cie w pracy radie­ste­zyj­nej oraz bogate źródło specja­li­stycz­nej wiedzy. Zdol­no­ści radie­ste­zyjne posiada więk­szość z nas. Trzeba je tylko odkryć i wyćwi­czyć. Dzięki tej książce, krok po kroku, można nauczyć się posłu­gi­wa­nia się biome­trami. Znaj­dzie­cie w niej Państwo, jak w rzadko którym podręcz­niku radie­ste­zji, całe mnóstwo różnych biome­trów, które może­cie Państwo, w zależ­no­ści od stop­nia zaawan­so­wa­nia i potrzeb, wyko­rzy­stać na użytek własny i swoich najbliż­szych. Książka prze­zna­czona jest zarówno dla począt­ku­ją­cych jak i zaawansowanych.

Znako­mi­tym uzupeł­nie­niem tej książki są publi­ka­cje tego samego autora z serii ABC:

Całość serii ABC Leszka Mateli stanowi unikalne kompen­dium radie­ste­zji i zdro­wego stylu życia dla wszystkich.

Książkę można nabyć wyłącz­nie w księ­gar­niach, na Alle­gro oraz w wydawnictwie:

sklep@talizman.pl

tel./fax: +48 (85) 654 78 35

Uwaga autor nie prowa­dzi sprze­daży ksią­żek i nie przyj­muje zamó­wień w tym zakresie!

Leszek Matela

ABC biome­trów

Studio Astrop­sy­cho­lo­gii

Biały­stok, 1999

ISBN 83–86737-73–5