ABC feng shui

Posted on Kwi 23, 2013

ABC feng shui

ABC feng shui” w sposób przy­stępny i przej­rzy­sty prezen­tuje zasady dawnej chiń­skiej sztuki aran­ża­cji prze­strzeni oraz takiego urzą­dza­nia pomiesz­czeń, aby żyło się w nich i praco­wało zdrowo i szczę­śli­wie. Książka ta różni się od innych tym, iż jej autor, zajmu­jący się tą dzie­dziną od 1984 r., przed­sta­wia prak­tyczny aspekt feng shui spraw­dza­jący się w warun­kach polskich. Leszek Matela spośród wielu szkół i nurtów feng shui wybiera takie, które dosto­so­wane są do naszych rodzi­mych realiów. Warto, abyś zapo­znał się z tą książką jeśli:

  • pragniesz żyć harmo­nij­nie i zdrowo w swoim miesz­ka­niu lub domu
  • chcesz popra­wić ener­gię w domu
  • planu­jesz rozpo­czę­cie budowy nowego domu
  • zamie­rzasz kupić mieszkanie
  • urzą­dzasz pomiesz­cze­nia miesz­kalne lub biurowe
  • chcesz posia­dać przy­cią­ga­jącą klien­tów wizy­tówkę i logo firmy
  • pragniesz sukcesu w dzia­łal­no­ści gospodarczej

Do książki dołą­czone są lusterka feng shui.

ABC Feng shui” Leszka Mateli stanowi powszech­nie zrozu­miały i nakie­ro­wany na prak­tykę podręcz­nik chiń­skiej sztuki wyko­rzy­sta­nia ener­gii otocze­nia. Zawiły system feng shui czyni przej­rzy­stym i możli­wym do zasto­so­wa­nia nawet dla począt­ku­ją­cych. Ukazuje też jak prostymi meto­dami radie­ste­zyj­nymi każdy może zwery­fi­ko­wać przy­jęte rozwią­za­nia oraz dosto­so­wać feng shui do indy­wi­du­al­nych potrzeb.

WSTĘP DO FENG SHUI

Feng shui stało się w ostat­nich latach modną dzie­dziną wiedzy, mimo tego, że nie jest to wcale system tak prosty jakby się na pierw­szy rzut oka wyda­wało. Aby w pełni wyko­rzy­stać jego walory, trzeba sporo wiedzy i doświad­cze­nia. Po prze­czy­ta­niu kilku ksią­żek na ten temat wnikliwy czytel­nik będzie miał często więcej pytań niż goto­wych odpo­wie­dzi. Powo­dem tego mogą być choćby odmien­ność kultu­rowa oraz różnice w wielu szcze­gó­ło­wych rozwią­za­niach prezen­to­wane przez różne szkoły feng shui. Jedne szkoły twier­dzą np., iż wszel­kie lustra w sypialni dzia­łają szko­dli­wie, inne nato­miast, że zawie­sze­nie lustra na sufi­cie może być korzystne ener­ge­tycz­nie. U jednych mistrzów łazienka nie powinna posia­dać żadnych ozdób. U innych są one wska­zane. W jednych źródłach możemy znaleźć infor­ma­cję, że drzwi prze­szklone nie są zale­cane, w innych z kolei, że można je zasto­so­wać. Są eksperci, którzy nie pole­cają wiesza­nia dzwon­ków wietrz­nych wewnątrz pomiesz­czeń, choć inni rozpro­pa­go­wali je jako jedne z najbar­dziej skutecz­nych reme­diów w feng shui. Takich przy­kła­dów można by mnożyć. Jak się poła­pać w inter­pre­ta­cji zasad feng shui? Pomocna w tym zakre­sie może okazać się niniej­sza książka. W “ABC FENG SHUI” staram się przed­sta­wić przej­rzy­sty obraz feng shui ukie­run­ko­wany na aspekt prak­tyczny i dosto­so­wany do naszych realiów. Czer­pię z bogac­twa różnych szkół i mistrzów feng shui. Podkre­ślam to, co je łączy. Czynię to przez pryzmat własnych wielo­let­nich doświad­czeń. Konkretne rozwią­za­nia staram się zawsze wery­fi­ko­wać w opar­ciu o pomiary radiestezyjne.

Feng shui zafa­scy­no­wało mnie już na początku lat 80-tych do tego stop­nia, że 1985 r. opra­co­wa­łem jeden z pierw­szych podręcz­ni­ków z tej dzie­dziny w języku polskim. Moją książkę “FENG-SHUI. CHIŃSKA GEOMANCJA” wydał wówczas oddział toruń­ski Polskiego Związku Inży­nie­rów i Tech­ni­ków Budow­nic­twa. Już wtedy niektó­rzy dostrze­gali szansę zasto­so­wa­nia staro­chiń­skiej sztuki aran­ża­cji prze­strzeni także w polskim budow­nic­twie. Mimo, że od kilku lat mówi się w Polsce dużo o feng shui, nasi archi­tekci ciągle bardzo rzadko sięgają do tej wspa­nia­łej i spraw­dzo­nej sztuki zdro­wego i harmo­nij­nego budow­nic­twa. Tymcza­sem nie tylko w krajach Dale­kiego Wschodu czy USA, ale też w Euro­pie Zachod­niej reali­zuje się wiele projek­tów w opar­ciu o feng shui a na wydzia­łach archi­tek­tury wykłada się tę dzie­dzinę wiedzy. Zasto­so­wa­nie feng shui nie musi być wcale drogie i skom­pli­ko­wane. Czasem niewiel­kie przed­sta­wie­nie mebli, czy użycia jakie­goś niepo­zor­nego reme­dium, może spra­wić, iż zaczniemy żyć szczę­śli­wie i zdrowo a harmo­nia zewnętrzna prze­nie­sie się do naszego umysłu i nada nową jakość życiu. W feng shui doce­nia się świat niewi­dzial­nych wibra­cji wokół nas, oddzia­ły­wa­nia świa­dome i podświa­dome na czło­wieka. Wiele zale­ceń wynika właśnie z tych prze­sła­nek. Powiada się na przy­kład, aby nie siadać tyłem do drzwi wejścio­wych, gdyż, chcąc nie chcąc, będziemy podświa­do­mie nasłu­chi­wali, czy ktoś nie zacho­dzi nas od tyłu. Tak samo belka sufi­towa wisząca nad głową śpią­cego czy siedzą­cego przy biurku może wywo­ły­wać nastrój niepew­no­ści. W feng shui elimi­nuje się tego typu zacho­wa­nia dążąc do zapew­nie­nia czło­wie­kowi dobrego samo­po­czu­cia oraz zdro­wego i harmo­nij­nego życia. Wiele osób zasta­na­wia się jak w Polsce na progu XXI w. skorzy­stać z bogac­twa feng shui? Jak prze­zwy­cię­żyć egzo­tykę, jak potrak­to­wać różnice w niektó­rych szcze­gó­ło­wych zale­ce­niach. Z pewno­ścią warto zawsze zacho­wać zdrowy rozsą­dek. Opie­rać się na własnej intu­icji i potrze­bach. W książce zachę­cam też do wyko­rzy­sta­nia możli­wo­ści radie­ste­zji w feng shui. Posłu­gi­wa­nie się waha­dłem czy różdżką jest dostępne dla więk­szo­ści ludzi. Dlatego też radie­ste­zja może przy­dać się tak bardzo do aran­ża­cji prze­strzeni, plano­wa­nia i urzą­dza­nia domu, miesz­ka­nia, biura czy ogrodu. Gdy będziemy mieli wątpli­wo­ści, jak w konkret­nym przy­padku zasto­so­wać sztukę feng shui, zawsze warto wyko­rzy­stać radiestezję.

W pierw­szej części książki “ABC feng shui” zostały przed­sta­wione ogól­nie obowią­zu­jące zale­ce­nia doty­czące zapla­no­wa­nia zdro­wego domu i ogrodu, urzą­dze­nia poszcze­gól­nych pomiesz­czeń, miesz­kań w bloku. Czytel­nik znaj­dzie też infor­ma­cje jak oczy­ścić pomiesz­cze­nia z nieko­rzyst­nych ener­gii. Jakich użyć reme­diów i ener­ge­ty­za­to­rów. Druga część książki zawiera wska­zówki doty­czące wyko­rzy­sta­nia feng shui w bizne­sie. Można dowie­dzieć się m.in. jak dobrać odpo­wied­nią nazwę firmy, zapro­jek­to­wać znak firmowy i wizy­tówkę oraz umeblo­wać odpo­wied­nio pomiesz­cze­nia firmy, aby zapew­nić w nich harmo­nijną pracę i odno­sze­nie sukce­sów. Z kolei trze­cia część książki poświę­cona jest indy­wi­du­al­nym zale­ce­niom feng shui zależ­nym od daty urodze­nia danej osoby oraz kontroli popraw­no­ści zasto­so­wa­nych rozwią­zań za pomocą radie­ste­zji i testu kine­zjo­lo­gicz­nego. Taka kontrola daje możli­wość oceny słusz­no­ści podję­tych dzia­łań oraz czyni staro­żytną sztukę aran­ża­cji prze­strzeni ważnych orężem czynią­cym nasze życie harmo­nij­nym, zdro­wym i szczęśliwym.

Znako­mi­tym uzupeł­nie­niem tej książki są publi­ka­cje tego samego autora z serii ABC:

Całość serii ABC Leszka Mateli stanowi unikalne kompen­dium radie­ste­zji i zdro­wego stylu życia dla wszystkich.

Książkę można nabyć wyłącz­nie w księ­gar­niach, na Alle­gro oraz w wydawnictwie:

sklep@talizman.pl

tel./fax: +48 (85) 654 78 35

Uwaga autor nie prowa­dzi sprze­daży ksią­żek i nie przyj­muje zamó­wień w tym zakresie!

Leszek Matela

ABC Feng Shui

Studio Astrop­sy­cho­lo­gii

Biały­stok, 2000

ISBN 83–86737–03–4