ABC leczenia kolorami

Posted on Kwi 23, 2013

ABC leczenia kolorami

Książka “ABC lecze­nia kolo­rami” w sposób przej­rzy­sty i zrozu­miały dla wszyst­kich wpro­wa­dza czytel­nika w zagad­nie­nie ener­gii kolo­rów i barw, koncen­tru­jąc się na ich zasto­so­wa­niu prak­tycz­nym. Autor przed­sta­wia w niej różne aspekty chro­mo­te­ra­pii, rozu­mia­nej w tej książce bardzo szeroko jako dzie­dzina wiedzy o wyko­rzy­sta­niu oddzia­ły­wa­nia kolo­rów dla dobra czło­wieka. Do książki dołą­czone są barwne filtry, które każdy może we własnym zakre­sie zasto­so­wać do naświetleń.

Zapo­znaj się z tą książką jeśli chcesz:

  • nauczyć się używać kolo­rów dla zdrowia
  • dobie­rać odpo­wied­nią kolo­ry­stykę ubioru
  • wyko­rzy­stać ener­gie kolo­rów do urzą­dza­nia wnętrz miesz­kań i miejsc pracy
  • dowie­dzieć się jak prze­ka­zy­wać ener­gię kolo­rów za pomocą wahadła
  • zdobyć solidną wiedzę o zasto­so­wa­niu barw­nego świa­tła w terapii

Znako­mi­tym uzupeł­nie­niem tej książki są publi­ka­cje tego samego autora z serii ABC:

Całość serii ABC Leszka Mateli stanowi unikalne kompen­dium radie­ste­zji i zdro­wego stylu życia dla wszystkich.

Książkę można nabyć wyłącz­nie w księ­gar­niach, na Alle­gro oraz w wydawnictwie:

sklep@talizman.pl

tel./fax: +48 (85) 654 78 35

Uwaga autor nie prowa­dzi sprze­daży ksią­żek i nie przyj­muje zamó­wień w tym zakresie!

Leszek Matela

ABC lecze­nia kolorami

Studio Astrop­sy­cho­lo­gii

Biały­stok, 2000

ISBN 8386737948