ABC odpromienników i regeneracji organizmu

Posted on Kwi 23, 2013

ABC odpromienników i regeneracji organizmu

Książka “ABC odpro­mien­ni­ków i rege­ne­ra­cji orga­ni­zmu” w sposób klarowny i przej­rzy­sty zapo­znaje czytel­nika z licz­nymi sposo­bami neutra­li­za­cji szko­dli­wych promie­nio­wań wystę­pu­ją­cych wokół nas. W naszym środo­wi­sku miesz­kal­nym, w miej­scach pracy i wypo­czynku, w szko­łach i na uczel­niach, w szpi­ta­lach, żłob­kach, przed­szko­lach, jak też w sana­to­riach spoty­kamy się ze szko­dli­wymi ener­giami. Źródłem zakłó­ceń mogą być m.in. cieki wodne, struk­tury geolo­giczne, siatka szwaj­car­ska i diago­nalna oraz pola elek­tro­ma­gne­tyczne pocho­dzące od urzą­dzeń tech­nicz­nych. Samo zabez­pie­cze­nie się przed szko­dli­wymi polami ener­ge­tycz­nymi nie wystar­czy. Dla tego też autor podaje też metody rege­ne­ra­cji orga­ni­zmu wysta­wia­nego na wpływ owych promie­nio­wań. Dzięki tej książce można poznać metody odzy­ska­nia zdro­wia i podnie­sie­nia odpor­no­ści po długo­let­nim oddzia­ły­wa­niu szko­dli­wych promie­nio­wań. Książka zale­cana dla wszyst­kich, którzy cenią sobie zdrowie.

Znako­mi­tym uzupeł­nie­niem tej książki są publi­ka­cje tego samego autora z serii ABC:

Całość serii ABC Leszka Mateli stanowi unikalne kompen­dium radie­ste­zji i zdro­wego stylu życia dla wszystkich.

Książkę można nabyć wyłącz­nie w księ­gar­niach, na Alle­gro oraz w wydawnictwie:

sklep@talizman.pl

tel./fax: +48 (85) 654 78 35

Uwaga autor nie prowa­dzi sprze­daży ksią­żek i nie przyj­muje zamó­wień w tym zakresie!

Leszek Matela

ABC odpro­mien­ni­ków

Studio Astrop­sy­cho­lo­gii

Biały­stok, 1999

ISBN 83–86737–72–7