BACTIBON

Posted on Lis 14, 2018

Recen­zja suple­mentu diety

 

Zespół poży­tecz­nych szcze­pów probiotycznych

Znaczą­cym czyn­ni­kiem służą­cym utrzy­ma­niu zdro­wia i zapo­bie­ga­niu choro­bom jest stoso­wa­nie bakte­rii probio­tycz­nych. Dzięki nim nastę­puje rozwój prawi­dło­wej flory jeli­to­wej. Niestety znacze­nia tego rodzaju substan­cje wiele osób nie doce­nia. Zdarza się nawet, iż leka­rze prze­pi­su­jący pacjen­tom anty­bio­tyki bądź nieste­ry­dowe leki prze­ciw­za­palne, lekce­ważą stoso­wa­nie kultur bakte­ryj­nych jako dzia­ła­nie osło­nowe i regenerujące.

Jak rozpo­znać dobry probio­tyk? Otóż powi­nien przede wszyst­kim dostar­czać odpo­wied­nią ilość żywych kultur bakte­rii, a więc rzędu   1 x 1010 CFU dzien­nie. Warto, aby był to wybór różnych szcze­pów, a nie tylko jednego, a wszyst­kie z nich powinny posia­dać udoku­men­to­wane proz­dro­wotne dzia­ła­nie. Ponie­waż kwas solny w żołądku nisz­czy bakte­rie, najle­piej by nie tylko była ich duża ilość, ale też zostały one podane pacjen­towi w formie mikro­kap­su­łek.  W ten sposób, po dotar­ciu do jelit, probio­tyki będą wciąż aktywne biolo­gicz­nie.  Bada­nia wyka­zały, że dzięki mikro­kap­suł­ko­wa­niu trafi ich aż pięć razy więcej niż bez mikrokapsułkowania.

W opar­ciu o wspo­mniane zasady Centrum Zioło­lecz­nic­twa Ojca Grze­go­rza opra­co­wało zestaw probio­ty­ków  o nazwie BACTIBON COMPLEX. Jak podaje w swoim opra­co­wa­niu kieru­jący wymie­nio­nym centrum lek. med. Krzysz­tof Błecha, doko­nał on szcze­gó­ło­wej analizy, które ze szcze­pów będą najbar­dziej przy­datne w profi­lak­tyce zdro­wot­nej. Wybrano 7 różnych ich rodzajów:

- Bifi­do­bac­te­rium breve BR03. Likwi­dują zapar­cia towa­rzy­szące diecie nisko­ka­lo­rycz­nej, zmniej­szają rozwój szko­dli­wych bakte­rii Esche­ri­chia Coli, dzia­łają prze­ciw­za­pal­nie, wspo­ma­gają rege­ne­ra­cję orga­ni­zmu po inten­syw­nym wysiłku fizycz­nym, łago­dzą astmę alergiczną.

- Bifi­do­bac­te­rium bifi­dum BB01. Dzia­łają proz­dro­wot­nie w ukła­dzie pokar­mo­wym. Posia­dają zdol­ność do produk­cji niektó­rych wita­min z grup B i K. Regu­lują pracę układu odpornościowego.

- Bifi­do­bac­te­rium longum W11. W zespole jelita draż­li­wego i przy zapar­ciach redu­kują wzdę­cia skutecz­niej niż prepa­raty błon­ni­kowe, popra­wiają funk­cjo­no­wa­nie jelit zwięk­sza­jąc często­tli­wość wypróż­nień. Zale­cane jest też stoso­wa­nie tych bakte­rii w przy­padku ence­fa­lo­pa­tii wątro­bo­wej. Redu­kują poziom korty­zolu — hormonu uwal­nia­nego w odpo­wie­dzi na stres.

- Lacto­ba­cil­lus acido­phi­lus LA02. Ogól­nie polep­szają funk­cjo­no­wa­nie układu pokar­mo­wego, zapo­bie­gają rozwo­jowi niektó­rych szko­dli­wych mikro­or­ga­ni­zmów, uczest­ni­czą w produk­cji niacyny, kwasu folio­wego i wita­miny B6.

- Lacto­ba­cil­lus rham­no­sus LR06. Zapo­bie­gają biegun­kom. Hamują rozwój więk­szo­ści szko­dli­wych  bakte­rii w jeli­tach, w tym Esche­ri­chia Coli. Są pomocne w lecze­niu otyłości.

- Lacto­ba­cil­lus casei LC03. Proz­dro­wot­nie dzia­łają w obrę­bie całego układu pokar­mo­wego wspo­ma­ga­jąc procesy trawie­nia. Przy­śpie­szają wyzdro­wie­nie w choro­bach infek­cyj­nych jelit.

- Strep­to­coc­cus ther­mo­phi­lus FP4. Przy­czy­niają się do rege­ne­ra­cji orga­ni­zmu po dużym wysiłku fizycznym

Jak wska­zują doświad­cze­nia, stoso­wa­nie bakte­rii prio­bio­tycz­nych zwięk­sza odpor­no­ści orga­ni­zmu. Panuje wśród specja­li­stów coraz więk­sza zgod­ność co do tego, że utrzy­my­wa­nie odpo­wied­niej równo­wagi bakte­ryj­nej w jeli­tach jest podstawą zdro­wia i zapo­biega powsta­wa­niu wielu schorzeń.

Infor­ma­cje o Bacti­bo­nie complex:

https://bonimed.pl/pl/sklep/uklad-pokarmowy/bactibon-complex.html

 

Dodat­kowo Centrum Zioło­lecz­nic­twa Ojca Grze­go­rza zaleca stoso­wa­nie Inuliny Ojca Grze­go­rza. W prepa­ra­cie tym użyta została natu­ralna inulina z cyko­rii. Nie jest ona trawiona w prze­wo­dzie pokar­mo­wym czło­wieka, dzięki czemu pełni funk­cje błon­nika pokar­mo­wego. Stymu­luje rozwój flory bakte­ryj­nej jelit, podnosi odpor­ność. Zwięk­sza kwaso­wość otacza­ją­cego ją środo­wi­ska, co prowa­dzi do elimi­na­cji choro­bo­twór­czych grzy­bów. Inulina utrud­nia wchła­nia­nie tłusz­czu i cukrów, obniża zawar­tość chole­ste­rolu we krwi. Polep­sza też absorp­cję wapnia, żelaza i magnezu. Można zaży­wać ją jako zamien­nik tłusz­czu, co ma znacze­nie w diecie osób odchu­dza­ją­cych się.

Infor­ma­cje o prepa­ra­cie z inuliny na stro­nie producenta:

https://bonimed.pl/pl/sklep/uklad-pokarmowy/inulina-ojca-grzegorza.html\

Wpro­wa­dze­nie do gamy produk­tów przez Boni­med zarówno odpo­wied­nio dobra­nego zespołu bakte­rii jak i inuliny z pewno­ścią wzbo­gaca ofertę na naszym rynku zwią­zaną z komplek­sową profi­lak­tyką zdrowotną.