Camu-Camu — megadawka witaminy C

Posted on Wrz 24, 2015

Recen­zja suple­mentu diety

Camu-Camu (łaciń­ska nazwa Myrcia­ria dubia) to krzew pocho­dzący z tropi­kal­nych obsza­rów Ameryki Połu­dnio­wej z Dorze­cza Amazonki. Posiada czer­wo­nawe owoce, które – jak wska­zują najnow­sze bada­nia – są swoistym rekor­dzi­stą, jeśli chodzi o zawar­tość wita­miny C. Acerola, guawa, czarna porzeczka, dzika róża, owoce acai, poma­rań­cza i cytryna pozo­stają pod tym wzglę­dem daleko w tyle za Camu-Camu. India­nie od dawna wiedzieli o zale­tach tej rośliny i wyko­rzy­sty­wali jej owoce do wzmoc­nie­nia orga­ni­zmu, do zwal­cza­nia infek­cji wiru­so­wych i bakte­ryj­nych, oraz pielę­gna­cji skóry. Stoso­wano je także do dese­rów i słod­kich napo­jów, aby zrów­no­wa­żyć smak.

Gigan­tyczna zawar­tość łatwo przy­swa­jal­nej wita­miny C, której ogromne znacze­nie dla zdro­wia coraz bardziej doce­niamy, to nie wszyst­kie zalety Camu-Camu. Anty­ok­sy­da­cyjne oddzia­ły­wa­nie rośliny inten­sy­fi­kuje obecny w jej skła­dzie kwas elagowy. Ma on istotne znacze­nie dla ochrony przed czyn­ni­kami stre­so­gen­nymi. Zapo­biega arte­rio­skle­ro­zie. Działa anty­bak­te­ryj­nie i prze­ciw­za­pal­nie, chroni DNA przed muta­cjami. Pozwala usunąć komórki uszko­dzone lub zmie­nione nowotworowo.

Warto też wspo­mnieć o zawar­to­ści biofla­wo­ni­dów chro­nią­cych przed choro­bami układu sercowo-naczyniowego, reuma­to­idal­nym zapa­le­niem stawów i nieswo­istymi zapa­le­niami jelit. Camu-Camu hamuje procesy nowo­two­rowe,  łago­dzi dole­gli­wo­ści aler­giczne i wspo­maga oczysz­cza­nie orga­ni­zmu z toksycz­nych metali cięż­kich. Pomaga również w prawi­dło­wym funk­cjo­no­wa­niu układu nerwo­wego, odpor­no­ścio­wego, zmniej­sza uczu­cie zmęcze­nia i znuże­nia. popra­wia biowi­tal­ność, spraw­ność umysłu, wzmac­nia procesy zapa­mię­ty­wa­nia, polep­sza jakość snu i nastrój. Zapo­biega opryszczce, półpa­ś­cowi i innym choro­bom wiru­so­wym. Pobu­dza­jąc produk­cję kola­genu przy­czy­nia się do ochrony stawów i chrzą­stek. Popra­wia stan włosów, paznokci i dzią­seł. Zapo­biega sucho­ści skóry. Chroni i rege­ne­ruje wątrobę. Obni­że­nie poziom chole­ste­rolu i trójglicerydów.

Ze względu na niski indeks glike­miczny, zawar­tość błon­nika oraz niską kalo­rycz­ność, owoce te znako­mi­cie nadają się dla diabe­ty­ków i osób odchu­dza­ją­cych się.

Co ważne, nie ma prze­ciw­wska­zań w używa­niu Camu-Camu.

Wspa­niałe walory zdro­wotne i profi­lak­tyczne tego owocu spra­wiły, że Centrum Zioło­lecz­nic­twa Wilcac­cora z podwar­szaw­skich Łomia­nek wpro­wa­dziło do swojej oferty ekstrakt z Camu-Camu.

camu-camu.jpg.

Wszel­kie infor­ma­cje na jego temat można naleźć:

http://unadegato.pl/index.php?page=camu-camu

CENTRUM ZIOŁOLECZNICTWA WILCACCORA

05–092 Łomianki, ul. Warszaw­ska 71 a

tel. 22– 751 65 07

www.unadegato.pl

Uwaga: recen­zja suple­mentu diety nie jest jaką­kol­wiek wska­zówką medyczną. Po poradę należy zwra­cać się indy­wi­du­al­nie do leka­rza lub farmaceuty!