Książki Leszka Mateli

Pełna bibliografia książek autorstwa Leszka Mateli

NATURALNE ENERGIE DLA ZDROWIA

NATURALNE ENERGIE DLA ZDROWIA

Co raz powszech­niej prze­ko­nu­jemy się jak ogromny poten­cjał lecz­ni­czy tkwi w przy­ro­dzie. Do tej pory był on niedo­ce­niany, nierzadko lekce­wa­żony, a do tego natu­ralne środo­wi­sko nisz­czono. Powra­camy zatem do zasad i idei, które prze­trwały do naszych czasów w trady­cyj­nej medy­cy­nie ludo­wej. Ich skutecz­ność potwier­dza nie tylko wielo­wie­kowa prak­tyka, ale również najnow­sze bada­nia naukowe. Natu­ralne oddzia­ły­wa­nia, które możemy wyko­rzy­stać dla naszego dobra są wielo­war­stwowe i różnorodne.

Read More »

Die Kraft der Steine

Die Kraft der Steine

Steine sind keine toten Objekte. Sie sind das „Gedächt­nis der Erde” und vermit­teln dem Menschen irdi­sche und kosmi­sche Informationen. In allen frühe­ren Kultu­ren verban­den die Menschen ihre Spiri­tu­ali­tät mit der Kraft der Steine und nutzen diese, um in Kontakt mit der Leben­skraft des Plane­ten zu kommen. Dolmen, Menhire, Stein­kre­ise und alte Tempe­lan­la­gen üben auch heute noch eine unge­bro­chene Faszi­na­tion aus. Was macht diese Faszi­na­tion aus? Was nahmen unsere Vorfah­ren an diesen Orten wahr? Welche kosmi­schen Botscha­ften haben die Mega­li­th­mo­nu­mente uns Heuti­gen zu über­mit­teln?  Und wie können wir mit diesen Kräften sinnvoll umgehen? Leszek Matela ist inter­na­tio­nal bekan­n­ter Radi­ästhet und Mega­li­the­xperte, der Verfas­ser über 50 Bücher, die in Polen und im Ausland erschie­nen sind. Der Autor des Buches unter­sucht die posi­ti­ven Auswir­kun­gen der strah­len­den Steine auf den Menschen  und leitet daraus prak­ti­sche Empfeh­lun­gen für das private Umfeld, für Haus und Garten und für die Thera­pie aus.   Ein Praxis­buch für alle, die sich auf die Reso­nanz mit den Steinen einlas­sen...

Read More »

Jak korzystać z energii miejsc mocy

Jak korzystać z energii miejsc mocy

Autor wyja­śnia w swojej książce jak odna­leźć miej­sca mocy, jakie są ich charak­te­ry­styczne cechy, a przede wszyst­kim, jak każdy z nas może użyć ich ener­gii dla dobra własnego i innych ludzi.

Read More »

Wyrocznia celtycka

Wyrocznia celtycka

Autor od dłuż­szego czasu prowa­dzi studia i zbiera mate­riały doty­czące Celtów, ich świata wierzeń i kultury, ich spuści­zny ducho­wej i miejsc mocy. Zamie­rzo­nym plonem tych studiów mają być publi­ka­cje na ten temat przed­sta­wia­jące różne dzie­dziny ich osiągnięć.

Read More »

Woda i jej lecznicza siła

Woda i jej lecznicza siła

Woda to podsta­wowy element życia. Zacho­wamy zdro­wie tylko wtedy, jeśli będziemy spoży­wali wodę o odpo­wied­nim skła­dzie chemicz­nym i właści­wo­ściach ener­ge­tycz­nych. Wiele metod ener­ge­ty­za­cji i filtra­cji wody można zasto­so­wać we własnym zakre­sie. Także proste zabiegi hydro­te­ra­peu­tyczne pomogą w profi­lak­tyce zdrowotnej.

Read More »

Trójwymiarowe talizmany

Trójwymiarowe talizmany

Książka w sposób przej­rzy­sty prezen­tuje możli­wo­ści oddzia­ły­wa­nia ukry­tych w ilustra­cjach trój­wy­mia­ro­wych symboli poma­ga­ją­cych czło­wie­kowi w różnych dzie­dzi­nach. Jest konty­nu­acją “Trój­wy­mia­ro­wych medy­ta­cji”, pozy­cji, która stała się best­sel­le­rem na polskim rynku i była wielo­krot­nie wznawiana.

Read More »
Strona 1 z 712345...Ostatnia »