Książki Leszka Mateli

Pełna bibliografia książek autorstwa Leszka Mateli

Tajemniczy krąg zjawisk PSI

Tajemniczy krąg zjawisk PSI

Litera psi, wzięta z alfa­betu grec­kiego, używana jest dla ozna­cze­nia różnego rodzaju zjawisk parap­sy­chicz­nych. Mimo, że jeste­śmy świad­kami niezwy­kłego postępu wiedzy, ciągle istnieje wokół nas wiele niezwy­kłych feno­me­nów, które nie miesz­czą się w ramach współ­cze­snej nauki. Do tego tajem­ni­czego kręgu należą opisy­wane w tej książce: para­me­dy­cyna, ezote­ryka i urzą­dze­nia wyko­rzy­stu­jące zjawi­ska nieznane.

Read More »

Tajemnice Świętego Graala

Tajemnice Świętego Graala

Książka prezen­tuje hipo­tezy na temat świę­tego Graala i Arki Przy­mie­rza, ich funk­cji i miejsc ukry­cia. Przed­sta­wia dzieje templa­riu­szy i innych ryce­rzy zakon­nych, których dzia­łal­ność jest jednym z bardziej niezwy­kłych i sekret­nych wątków średnio­wiecz­nego chrześcijaństwa.

Read More »

Tajemnice Słowian

Tajemnice Słowian

Książka ukazuje tajem­nice Słowian i ich miejsc mocy. Książka przed­sta­wia tajem­ni­czą wiedzę i osią­gnię­cia Słowian szcze­gól­nie zamiesz­ku­ją­cych tery­to­rium Polski.

Read More »

Tajemnice czakramu wawelskiego

Tajemnice czakramu wawelskiego

Książka odsła­nia wiele tajem­nic czakramu wawel­skiego i krakow­skich miejsc mocy. Książka jest plonem badań prowa­dzo­nych regu­lar­nie od 1984 r. przez autora.

Read More »

Sekrety wewnętrznej przemiany i alchemia zdrowia

Sekrety wewnętrznej przemiany i alchemia zdrowia

Książka ta ma za zada­nie pomóc czytel­ni­kowi znaleźć odpo­wiedź na pyta­nie: jak osią­gnąć zdro­wie, szczę­ście i wyższy poziom duchowy poprzez proces prze­miany. Nie jest to praca poświę­cona trady­cyj­nej alche­mii, czy teoriom doty­czą­cym zdrowia.

Read More »

Sekrety pierścienia Atlantów

Sekrety pierścienia Atlantów

Książka “Sekrety pier­ście­nia Atlan­tów” Leszka Mateli wydana przez wydaw­nic­two Studio Astrop­sy­cho­lo­gii prezen­tuje histo­rię i zasto­so­wa­nie popu­lar­nego w ostat­nich pier­ście­nia. Czytel­nik znaj­dzie w niej infor­ma­cje o bada­niach oddzia­ły­wa­nia znaku umiesz­czo­nego na pier­ście­niu, a co najważ­niej­sze, prak­tyczne wska­zówki jak używać pier­ście­nia oraz różnego rodzaju ozdób ze znakiem Atlan­tów, krzyża Atlan­tów, jak również skon­stru­owa­nego przez autora waha­dła atlan­tydz­kiego OT.

Read More »
Strona 2 z 712345...Ostatnia »