Książki Leszka Mateli

Pełna bibliografia książek autorstwa Leszka Mateli

Sekrety katedr i miejsc mocy

Sekrety katedr i miejsc mocy

Książka poświę­cona jest sekre­tom wiedzy tajem­nej, stwo­rzo­nej przez wyro­słych na grun­cie chrze­ści­jań­stwa mistrzów. To, co wiedzieli o otacza­ją­cym świe­cie kosmicz­nych ener­gii budow­ni­czo­wie średnio­wiecz­nych katedr, to, co odkryli w zaci­szu klasz­tor­nych cel mistycy chrze­ści­jań­scy, są to wspa­niałe osią­gnię­cia, do których z pewno­ścią czło­wiek XXI wieku winien powracać.

Read More »

Runy dla Ciebie

Runy dla Ciebie

Runy to pełne subtel­nej ener­gii symbole i znaki odkryte przed setkami lat przez ludy Europy Północ­nej. Okazuje się, że mogą one być bardzo przy­datne również czło­wie­kowi XXI wieku. “Runy dla Ciebie” w sposób przy­stępny dla każdego przed­sta­wiają różne prak­tyczne możli­wo­ści zasto­so­wa­nia wiedzy o runach oraz stano­wią przej­rzy­sty i zrozu­miały dla wszyst­kich zbiór infor­ma­cji na ich temat. “Runy dla ciebie” to unikalne kompe­dium wiedzy o wyko­rzy­sta­niu run na co dzień.

Read More »

Psychotronika — Mini Encyklopedia

Psychotronika — Mini Encyklopedia

Pierw­sza w Polsce pozy­cja obej­mu­jąca komplek­sowo cało­kształt zagad­nień z dzie­dziny biote­ra­pii, psycho­lo­gii głębi, radie­ste­zji, bada­nia zjawisk mediu­micz­nych oraz histo­rii psycho­tro­niki.
Opra­co­wana przez najwy­bit­niej­szych specjalistów.

Read More »

Potęga kamieni

Potęga kamieni

Książka poświę­cona jest zasto­so­wa­niu kamieni. Nie chodzi tu o kamie­nie szla­chetne, ale o zwykłe kamie­nie będące od wieków mate­ria­łem budow­la­nym. Auto­rzy opisują zarówno fascy­nu­jące tajem­nice kamien­nych kręgów i budowli mega­li­tycz­nych w Polsce i za granicą, oraz możli­wo­ści zasto­so­wa­nia kamieni na co dzień.

Read More »

Polskie Feng Shui

Polskie Feng Shui

Feng shui to staro­chiń­ska sztuka aran­ża­cji prze­strzeni i zdro­wego życia. Czy jednak również w Polsce można znaleźć odpo­wied­niki tego staro­żyt­nego systemu? Autor książki nie tylko odpo­wiada na to pyta­nie twier­dząco, ale też podaje liczne przy­kłady jak robiono to w Polsce.

Read More »
Strona 3 z 712345...Ostatnia »