Książki Leszka Mateli

Pełna bibliografia książek autorstwa Leszka Mateli

Polska magiczna. Przewodnik po miejscach mocy

Polska magiczna. Przewodnik po miejscach mocy

Ile razy prezen­tuję gościom zza granicy Polskę, zawsze zachwy­cają się naszymi miej­scami mocy. Podkre­ślają, że w więk­szo­ści z nich wystę­pują ciągle żywe i aktywne subtelne ener­gie przy­rody. Nic dziw­nego, że obco­kra­jowcy mówią o naszej ojczyź­nie jako kraju magicz­nym, pełnym niezwy­kłych miejsc mocy. A czy my potra­fimy doce­nić bogac­two, które posiadamy?

Read More »

Piramidy i ich wykorzystanie

Piramidy i ich wykorzystanie

Wielka Pira­mida w Gizie, ale też częściowo inne pira­midy, należą do najbar­dziej tajem­ni­czych obiek­tów na naszej plane­cie. Od wieków fascy­nują nie tylko swoim maje­sta­tem i formą archi­tek­to­niczną, ale również zadzi­wiają tajem­ni­czym oddziaływaniem.

Read More »

Pieczęć Wirakoczy i tajemnice Inków

Pieczęć Wirakoczy i tajemnice Inków

W Ameryce Połu­dnio­wej istniały przed wieloma wiekami niezwy­kle rozwi­nięte cywi­li­za­cje. Ciągle mało wiemy o ich osią­gnię­ciach. Książka przed­sta­wia sekretną wiedzę Inków oraz innych kultur przed­ko­lum­bij­skich ukrytą w tajem­ni­czych budow­lach, symbo­lach, rytu­ałach i miej­scach mocy.

Read More »

Parapsychologia, ezoteryka, radiestezja, praramedycyna

Parapsychologia, ezoteryka, radiestezja, praramedycyna

Niniej­szy słow­nik polsko-niemiecki i niemiecko-polski jest unikalną pozy­cją na polskim rynku wydaw­ni­czym. Jest to jedyny słow­nik z tej dzie­dziny jaki ukazał się do tej pory i to zarówno w Polsce jak i w Niem­czech. Obej­muje on słow­nic­two z zakresu parap­sy­cho­lo­gii, ezote­ryki, radie­ste­zji i para­me­dy­cyny oraz dzie­dzin pokrew­nych. Znacz­nej więk­szo­ści poda­nego tu słow­nic­twa na próżno szukać nawet w najwięk­szych słow­ni­kach polsko-niemieckich i niemiecko-polskich. Książka, którą odda­jemy do rąk Państwa, podaje krót­kie wyja­śnie­nia wielu termi­nów, stąd też speł­nia ona ponie­kąd również rolę małego leksy­konu zjawisk PSI, radie­ste­zji, ezote­ryki i para­me­dy­cyny. Nasz słow­nik godny jest pole­ce­nia nie tylko dla każdego tłuma­cza czy filo­loga, ale również dla szero­kiego grona czytel­ni­ków zain­te­re­so­wa­nych publi­ka­cjami ze wspo­mnia­nych dzie­dzin zarówno w języku niemiec­kim jak i polskim. Jeśli masz już jaki­kol­wiek słow­nik polsko-niemiecki lub niemiecko-polski to możesz znako­mi­cie uzupeł­nić jego zakres poprzez niniej­szą publikację. Einige Zeilen über das Wörterbuch Das vorlie­gende polnisch-deutsche und deutsch-polnische Wörter­buch besitzt einen unika­len Rang auf dem polni­schen Bücher­markt. Es ist das einzige Wörter­buch auf diesem Gebiet, das sowohl in Polen, als auch in Deutsch­land erschien. Es umfaßt den Wort­schatz aus dem Bere­ich der Parap­sy­cho­lo­gie, Esote­rik, Radi­ästhe­sie und Para­me­di­zin, wie auch verwand­ter Sach­ge­biete. Den größten Teil des Wort­schat­zes findet man in keinen bisher heraus­ge­ge­be­nen polnisch-deutschen und deutsch-polnischen Wörter­büchern, sogar nicht einmal in den größten. Das Buch, das wir Ihnen mit Freude empfeh­len, enthält kurze Erklärun­gen vieler Fachaus-drücke. Deswe­gen könnte man es als kleines Lexi­kon für Ersche­inun­gen aus dem Bere­ich der Parap­sy­cho­lo­gie, Radi­ästhe­sie, Esote­rik und Para­me­di­zin nennen. Unser Wörter­buch ist emp-fehlenswert nicht nur für Über­set­zer oder Philo­lo­gen, sondern auch für immer größer werdende Leser­kre­ise, die sich für die Publi­ka­tio­nen dieser Art nicht nur in deut­scher, sondern auch in polni­scher Spra­che inte­res­sie­ren. Wenn Sie schon im Besitz eines polnisch-deutschen oder deutsch-polnischen Wörter­buchs sind, kann die vorlie­gende Publi­ka­tion als eine ausge­ze­ich­nete Ergän­zung dienen. Leszek Matela Parap­sy­cho­lo­gia, ezote­ryka, radie­ste­zja, prara­me­dy­cyna. Mały słow­nik polsko-niemiecki, niemieco-polski Wydaw­nic­two Kos Kato­wice, 1998 ISBN...

Read More »

Oddziaływanie kształtów i symboli

Oddziaływanie kształtów i symboli

Książka w sposób przej­rzy­sty prezen­tuje różnego rodzaje korzyst­nie oddzia­łu­jące kształty i symbole oraz przed­sta­wia czytel­ni­kowi prak­tyczne możli­wo­ści ich wyko­rzy­sta­nia. Odpo­wied­nio dobrane formy i znaki symbo­liczne to nie tylko ozdoby, ale też ener­ge­ty­za­tory popra­wia­jące jakość naszego życia.

Read More »
Strona 4 z 7« Pierwsza...23456...Ostatnia »