Książki Leszka Mateli

Pełna bibliografia książek autorstwa Leszka Mateli

Moc twoich dłoni

Moc twoich dłoni

Książka ta w sposób przej­rzy­sty i zrozu­miały dla wszyst­kich odsła­nia sekrety dłoni. Dłonie czło­wieka to nie tylko ważny narząd wyko­rzy­sty­wany do pracy, ale również część ciała służąca do pobie­ra­nia ener­gii kosmicz­nej z otocze­nia, prze­kształ­ca­nia jej, prze­ka­zy­wa­nia sobie i innym ludziom.

Read More »

Moc dźwięku

Moc dźwięku

W książce “Moc dźwięku” znaj­dzie­cie Państwo wiele infor­ma­cji doty­czą­cych wyko­rzy­sta­nia dźwię­ków, mantr i muzyki w prak­tyce na co dzień. Każdy z czytel­ni­ków może je zasto­so­wać w tera­pii, profi­lak­tyce, do relak­sa­cji, pozby­wa­nia się blokad i stre­sów, rozwoju zdol­no­ści inte­lek­tu­al­nych i przy­śpie­szo­nego ucze­nia się a nawet osią­ga­nia wyższych stanów świadomości.

Read More »

Magiczne zakątki

Magiczne zakątki

Polska Północno-Wschodnia należy do najcie­kaw­szych regio­nów naszego kraju nie tylko w aspek­cie przy­rod­ni­czym i ekolo­gicz­nym, ale także kultu­ro­wym. To ziemia istnie­ją­cych obok siebie wspa­nia­łych kościo­łów, cerkwi, mecze­tów, bożnic, kapli­czek, cudow­nych źróde­łek, świę­tych gajów i pradaw­nych kurha­nów. Taka różno­rod­ność jest unikalna nie tylko na skalę krajową, ale także europejską.

Read More »

Kod Sauniere’a. Na tropach świętego Graala

Kod Sauniere’a. Na tropach świętego Graala

Czy czyta­łeś słynną powieść Dana Browna Kod Leonarda da Vinci, czy spodo­bała Ci się, czy wcią­gnęła Cię akcja i losy boha­te­rów? A może zain­try­go­wał Cię film nakrę­cony na moty­wach tej książki? Jeśli tak, zapo­znaj się również z dzie­jami praw­dzi­wej histo­rycz­nej postaci, która tak bardzo zafa­scy­no­wała amery­kań­skiego pisa­rza, że nadał nazwi­sko Sauniere jednemu z głów­nych boha­te­rów swego bestsellera.

Read More »

Kod druidów i sekrety Celtów

Kod druidów i sekrety Celtów

Kultura celtycka to bardzo modny w ostat­nich latach temat. Wiele osób inte­re­suje się celtycką muzyką, fascy­nuje się trady­cjami i zabyt­kami Irlan­dii, Walii czy Breta­nii a nawet obcho­dzi dzień św. Patryka delek­tu­jąc się słyn­nym Guinnessem.

Read More »

Czakramy a zdrowie

Czakramy a zdrowie

Czakramy to centra ener­ge­tyczne, które posiada każdy z nas. Są one niedo­strze­galne za pomocą zmysłu wzroku a mimo to tak wiele znaczą dla zdro­wia człowieka.

Read More »
Strona 5 z 7« Pierwsza...34567