Książki Leszka Mateli

Pełna bibliografia książek autorstwa Leszka Mateli

ABC biome­trów

ABC biome­trów

Książka Leszka Mateli “ABC biome­trów” w sposób klarowny i przej­rzy­sty wpro­wa­dza czytel­nika w świat prak­tyki radie­ste­zyj­nej z wyko­rzy­sta­niem specjal­nych przy­rzą­dów pomia­ro­wych zwanych biometrami.

Read More »

Runy i ich zastosowanie

Runy i ich zastosowanie

Runy to tajem­ni­cze znaki ludów północy Europy repre­zen­tu­jące siły Kosmosu. “Runy i ich zasto­so­wa­nie” to jeden z nielicz­nym podręcz­ni­ków o zasto­so­wa­niu run. Książka stała się best­sel­le­rem na rynku księ­gar­skim w Polsce, co spowo­do­wała, że musiała być wzna­wiana w krót­kim okre­sie czasu czterokrotnie.

Read More »

Trójwymiarowe medytacje

Trójwymiarowe medytacje

Dzięki pracom Carla Gustawa Junga wiemy jak ogromne znacze­nie posia­dają symbole. Leszek Matela propo­nuje w tej książce ćwicze­nia, dzięki którym można posze­rzyć hory­zonty naszej percep­cji oraz nauczyć się korzy­sta­nia z tajem­ni­czych ener­gii symboli.

Read More »

Tajemnice wiedzy atlantydzkiej

Tajemnice wiedzy atlantydzkiej

Za czym tęsk­nimy odwie­dza­jąc kamienne kręgi, prehi­sto­ryczne budowle, pira­midy w Gizie, średnio­wieczne kate­dry? Co nas pociąga w muzyce grego­riań­skiej oraz sztuce antyku i średnio­wie­cza? Czy to tylko wraże­nia estetyczne?

Read More »
Strona 7 z 7« Pierwsza...34567