Książki polecane

Książki polecane przez Leszka Matelę

NA ŚCIEŻKACH MISTRZOWSKIEGO PRZEKŁADU

Trzy książki z warsz­tatu Roberta Stil­lera w recen­zji Leszka Mateli

Kato­wic­kie wydaw­nic­two KOS cenione jest przez czytel­ni­ków nie tylko za dobór oferty wydaw­ni­czej, ale też szatę edytor­ską i dbałość o słowo. Przy­kła­dem tego ostat­niego może być opubli­ko­wa­nie trzech pozy­cji prze­ło­żo­nych na język polski przez Roberta Stil­lera (1928–2016) zali­cza­nego do najwy­bit­niej­szych mistrzów trans­la­cji. Ze względu na swój wybu­chowy charak­ter był posta­cią wzbu­dza­jącą kontro­wer­sje i skrajne oceny. Mimo tego jego kunszt lite­racki powszech­nie doce­niano i podzi­wiano. Podej­mu­jąc się prze­kładu, jak rzadko kto, potra­fił wczuć się w treści orygi­nal­nych utwo­rów i inten­cje autora. A potra­fił tłuma­czyć naprawdę z bardzo wielu języ­ków i to tak egzo­tycz­nych jak malaj­ski. To dzięki niemu mogli­śmy poznać w Polsce m.in. Mecha­niczną poma­rań­czę Burgessa, Alicję w Krainie Czarów Lewisa Carrolla i Lolitę Nabo­kova, wiel­kie eposy lite­ra­tury świa­to­wej Beowulfa, Nibe­lun­gów i Gilga­me­sza, Sztukę wojenną chiń­skiego klasyka Sun Zi, a nawet sensa­cyjne powie­ści Iana Fleminga. Łącz­nie spolsz­czył ponad 300 pozycji.

Read More »

Radiestezja w praktyce

W poło­wie 2016 r. ukazała się ciekawa książka wydana przez Studio Astrop­sy­cho­lo­gii zaty­tu­ło­wana RADIESTEZJA W PRAKTYCE. Waha­dełko, chro­mo­te­ra­pia, diagno­styka. Napi­sała ją zajmu­jąca się wiele lat tą dzie­dziną radie­stetka Janina Lampert-Smak.

Read More »

Krzysztof Błecha, Ziołolecznictwo ojca Grzegorza Sroki

KRZYSZTOF BŁECHA, ZIOŁOLECZNICTWO OJCA GRZEGORZA SROKI, BONIMED, ŻYWIEC, 2013 Najstar­sze trady­cje zielar­skie zwią­zane są z zako­nami. Tam kształ­cono specja­li­stów, którzy znali się na ziołach. Bene­dyk­tyni na przy­kład zakła­dali od najdaw­niej­szych czasów przy­klasz­torne ogrody roślin lecz­ni­czych, spisy­wali ręcz­nie, a w okre­sie później­szym druko­wali, herba­rze oraz podręcz­niki medy­cyny i farma­cji. Mówiono nawet o medy­cy­nie  czy zielar­stwie klasz­tor­nym. Za najsłyn­niej­szych przed­sta­wi­cieli ucho­dzili m.in. bene­dyk­tynka  św.  Hilde­garda  z  Bingen  czy domi­ni­ka­nin  św. Albert  Wielki.  Niektóre zgro­ma­dze­nia zakonne wyspe­cja­li­zo­wały  się nawet w służ­bie medycz­nej i dzia­łają z powo­dze­niem do dziś, jak choćby znani w Polsce bonifratrzy.            Jednym ze współ­cze­snych ziela­rzy polskich cieszą­cym się najwięk­szym uzna­niem był ojciec Grze­gorz Sroka (1930–2006), fran­cisz­ka­nin z Rychwałdu koło Żywca, zakon­nik o niezwy­kłej chary­zmie i wiedzy, który pomógł ogrom­nej rzeszy ludzi udzie­la­jąc porad ponad pół milio­nowi pacjen­tów. W grud­niu 2013 r. ukazała się książka jego wielo­let­niego współ­pra­cow­nika, leka­rza i twórcy prepa­ra­tów zielar­skich, Krzysz­tofa Błechy. Pozy­cja ta stanowi nie tylko znako­mite świa­dec­two dzia­łal­no­ści słyn­nego ziela­rza z Rychwałdu, ale też jest kompen­dium doty­czą­cym lecze­nia chorób meto­dami natu­ral­nymi. Znaj­dziemy tu obszerny wywiad-rzekę poświę­cony dzia­łal­no­ści i życiu ojca Grze­go­rza, jak również wspo­mnie­nia jego współ­pra­cow­ni­ków. Możemy poznać wiele niezna­nych epizo­dów doty­czą­cych doświad­czeń zarówno osobi­stych jak i zielar­skich słyn­nego zakon­nika, dowie­dzieć się o jego unikal­nym syste­mie tera­peu­tycz­nym i poglą­dach na zdro­wie. W drugiej części książki umiesz­czono konkretne porady pogru­po­wane według poszcze­gól­nych dolegliwości. Ponad pięć­dzie­się­cio­let­nie doświad­cze­nie ojca Grze­go­rza w stoso­wa­niu  ziół  w  lecz­nic­twie  spra­wia, że jego nalewki i mieszanki  nie  tylko  są  skuteczne,  ale  też nie powo­dują żadnych   niepo­żą­da­nych  obja­wów,  nawet  u  dzieci  i  osób star­szych,  u  których  najsil­niej  obja­wiają  się  wszel­kie dzia­ła­nia  uboczne. Przy opra­co­wa­niu recep­tur ściśle współ­pra­co­wał z wybit­nymi naukow­cami, w tym z prof. Alek­san­dem Ożarow­skim. Fran­cisz­ka­nin z Rychwałdu, podob­nie jak ojciec Andrzej Czesław Klimuszko, wyko­rzy­sty­wał przy diagno­zie i dobie­ra­niu ziół swoją ponadnor­malną wraż­li­wość i różne dary Boże, którymi był obda­rzony. Miał wgląd w ludzką psychikę i niespo­ty­kaną intu­icję. Niezwy­kła chary­zma w kontak­cie z chorymi spra­wiała, że ludzie przy­jeż­dżali do niego nieraz z odle­głych stron. Poma­ga­nie bliź­nim trak­to­wał jako swoją chrze­ści­jań­ską misję, a za porady nie wyzna­czał nigdy żadnych stawek. Zwykł nakła­dać ręce na głowy dzieci, aby harmo­ni­zo­wać ich biopole i wspo­ma­gać proces powrotu do zdro­wia. Kreślił też krzy­żyk na głowie i błogo­sła­wił. Do tego trzeba dodać, iż był niezwy­kle skromny mimo swojej popularności. Dzieło ojca Grze­go­rza konty­nu­owane jest przez Centrum Zioło­lecz­nic­twa jego imie­nia dzia­ła­jące w Żywcu. Dzięki temu powstają coraz nowe prepa­raty ziołowe oparte na jego ideach leczenia. Książka Krzysz­tofa Błechy stanowi znako­mite podsu­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści ojca Grze­go­rza Sroki. Powinna się ona znaleźć z pewno­ścią na półce każdego czło­wieka dbają­cego o zdro­wie. Zawarte w niej recep­tury i zale­ce­nia tera­peu­tyczne będzie można z powo­dze­niem wyko­rzy­stać w prak­tyce zgod­nie z dawnym porze­ka­dłem: kto pije zioła zakon­nika, ten chorób unika !   Leszek Matela © grudzień...

Read More »

Patryk TikTak Matela “Human Beat­box — Oso­bi­sty Instrument”

Patryk TikTak Matela “Human Beat­box — Oso­bi­sty Instrument”

“Human Beat­box — Oso­bi­sty Instru­ment” to pierw­sza na świe­cie tak obszerna publi­ka­cja na temat human beat­box, napi­sana przez pol­skiego beat­bo­xera Patryka “Tik­Taka” Matelę. Pod­ręcz­nik do samo­dziel­nej nauki sztuki plu­cia w mikro­fon jest rów­nież mate­ria­łem dla nauczy­cieli beat­boxu i innych rodza­jów wokalu. ponad 200 stron peł­nych wiedzy ponad 100 zdjęć i ilustra­cji kilka rodza­jów roz­grzewki wokal­nej i ćwiczeń odde­cho­wych szcze­gó­łowy opis budowy układu mowy i zasto­so­wa­nia jego elemen­tów histo­ria human beat­box i 3 wyjąt­kowe wywiady z legen­dami beat­boxu opisy dźwię­ków beat­bo­xo­wych i ich naukę krok po kroku omó­wie­nie zja­wisk aku­stycz­nych, sprzętu audio i efek­tów studyj­nych ćwicze­nia popra­wia­jące auto­pre­zen­ta­cję i zacho­wa­nia sceniczne obecne i dawne trendy w beat­bo­xie i innych typach wokalu prak­tyczne wska­zówki zebrane pod­czas ponad 12 lat pracy autora Info:...

Read More »

Hermann Hesse “Myśli”

Hermann Hesse “Myśli”

Wybór, prze­kład i słowo wstępne: Leszek Matela Wydaw­nic­two Dabar Lublin 1995 ISBN 83–901671-1–5 1/ Praw­dziwe powo­ła­nie każdego polega tylko na jednym: odna­le­zie­niu siebie samego. 2/ Porządny czło­wiek nie czyni kroku, nie zysku­jąc przy tym wrogów. 3/ Czło­wiek nie może zrozu­mieć u innych tego, czego sam nie przeżył. 4/ Aby zrodziło się to co możliwe, należy stale próbo­wać tego co niemożliwe. 5/Gdyby kościoły chrze­ści­jań­skie i ich księża byli tacy jak Chry­stus, nie potrzebni byliby poeci. 6/Tam, gdzie jedno­czą się umysł i magia, być może leży tajem­nica wszel­kich sztuk wyższych. 7/ Samot­ność jest niezależnością. 8/ Strach odczuwa się tylko wtedy, kiedy nie jest się w zgodzie z samym sobą. 9/ Zło powstaje zawsze tam, gdzie nie wystar­cza miłości. 10/ Bez magii świat ten nie byłby do zniesienia.   Hermann Hesse...

Read More »

Rozdroża, czyli zwierzenia gnostyka

Rozdroża, czyli zwierzenia gnostyka

To nie tylko książka biogra­ficzna Jerzego Proko­piuka, ale również próba przed­sta­wie­nia i uporząd­ko­wa­nia jego świa­to­po­glądu. W książce znaj­dziemy również wybór jego poezji młodzień­czej, a także notatki z rozmów z myśli­cie­lem i gnosty­kiem Rober­tem Walterem.

Read More »
Strona 1 z 212