Książki polecane

Książki polecane przez Leszka Matelę

Krzysztof Błecha i Iwona Wawer — Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia

Krzysztof Błecha i Iwona Wawer — Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia

Książka PROFILAKTYKA ZDROWOTNA I FITOTERAPIA to niezwy­kle unikalna i cenna publi­ka­cja prezen­tu­jąca w nowo­cze­sny sposób tema­tykę profi­lak­tyki zdro­wot­nej, suple­men­tów diety, żywno­ści funk­cjo­nal­nej i leków roślin­nych w opar­ciu o najnow­sze bada­nia naukowe. Jedyne tego typu cało­ściowe kompen­dium, które się ukazało w języku polskim. Jej auto­rami są prof. Iwona Wawer, kierow­nik Zakładu Chemii Fizycz­nej na Wydziale Farma­ceu­tycz­nym Warszaw­skiego Uniwer­sy­tetu Medycz­nego, wybitna specja­listka od suple­men­tów diety i badań związ­ków biolo­gicz­nie czyn­nych izolo­wa­nych z roślin z zasto­so­wa­niem spek­tro­sko­pii NMR i EPR oraz Krzysz­tof Błecha, lekarz medy­cyny o kilku specja­li­za­cjach, a jedno­cze­nie znako­mity zielarz, tera­peuta manu­alny i dyrek­tor Centrum Zioło­lecz­nic­twa Ojca Grze­go­rza oraz zasłu­żo­nej firmy zielar­skiej Bonimed.

Read More »

Regina Sidorkiewicz “Kolorowy portret duszy”

Regina Sidorkiewicz “Kolorowy portret duszy”

Aura jest portre­tem duszy i ciała. Wokół każdego czło­wieka powstaje kolo­rowa otoczka, pole ener­ge­tyczne czło­wieka. Jeśli jest ona pełna i nasy­cona równo­mier­nie kolo­rami, wyraża czło­wieka zrów­no­wa­żo­nego i zdro­wego. Nato­miast, gdy poja­wiają się zakłó­ce­nia w obra­zie aury, świad­czy to o bloka­dach ener­ge­tycz­nych i dyshar­mo­nii. Aura jest wypad­kową wszel­kich oddzia­ły­wań fizycz­nych, psychicz­nych i ducho­wych. Tera­peutką malu­jącą aurę i potra­fiącą ją niezwy­kle traf­nie zdia­gno­zo­wać jest Regina Sidor­kie­wicz z Zielo­nej Góry.

Read More »

Channeling Elżbiety Poll-Sokołowskiej

Channeling Elżbiety Poll-Sokołowskiej

Niedawno ukazały się dwie książki jasno­wi­dzą­cej malarki pocho­dze­nia polskiego Elżbiety Poll-Sokołowskiej “Planeta ludzi” oraz “Do miło­ści stwo­rzeni”. W świe­cie lite­ra­tura medialna zwana też chan­ne­lin­gową, zdobyła już trwała pozy­cję jako gatu­nek lite­ra­tury ezote­rycz­nej. Pisa­nie pod wewnętrzne dyktando w sposób medialny nazwano w parap­sy­cho­lo­gii z angiel­ska channelingiem.

Read More »

Peter Bichsel, Człowiek o dobrej pamięci i inne opowiadania w stylu Zen — tłum. Leszek Matela

Peter Bichsel, Człowiek o dobrej pamięci i inne opowiadania w stylu Zen — tłum. Leszek Matela

Peter Bich­sel to najsłyn­niej­szy po Frischu i Dürren­mat­cie pisarz szwaj­car­ski tworzący w języku niemiec­kim. W zbio­rze opowia­dań, prze­ło­żo­nym na język polski przez współ­pra­cow­nika „NŚ” Leszka Matelę, autor nawią­zuje do stylu opowia­stek zen. Ukazuje ludzi zbun­to­wa­nych wobec otacza­ją­cej ich rzeczy­wi­sto­ści współ­cze­snego świata, ludzi próbu­ją­cych wyrwać się z przy­zwy­cza­jeń myślo­wych. Boha­te­ro­wie Bich­sela chcą na własny użytek spraw­dzić prze­ka­zaną im wiedzę, odrzu­ca­jąc wiarę w słowa, defi­ni­cje i aksjo­maty, wiarę w rzeczy, których nie doświad­czyło się własnymi zmysłami, czy nie prze­żyło się we własnym wnętrzu. Przy­po­mina to mistrzów zen, którzy zachę­cają do tego rodzaju postawy. „Czło­wiek o dobrej pamięci i inne opowia­da­nia w stylu zen” to przy­kład cieka­wej lite­ra­tury współ­cze­snej odczy­ty­wa­nej, w zależ­no­ści od wraż­li­wo­ści i wiedzy, w różnych kontek­stach znaczeniowych. Peter Bich­sel Czło­wiek o dobrej pamięci i inne opowia­da­nia w stylu Zen Wybór, prze­kład, słowo wstępne: Leszek Matela Wydaw­nic­two Kos Kato­wice, 1998 ISBN...

Read More »

Światło na ścieżkach gnozy

Światło na ścieżkach gnozy

  Esej o twór­czo­ści Jerzego Prokopiuka Tekst i zdję­cia © Leszek Matela   Doprawdy trudno sobie wyobra­zić, jaka by była wiedza współ­cze­snych Pola­ków na temat ezote­ryki, gnozy, Steinera, Junga i wielu innych ważnych dzie­dzin sprzy­ja­ją­cych rozwo­jowi ducho­wemu, gdyby nie dzia­łal­ność Jerzego Proko­piuka. Począw­szy od lat 60-tych XX wieku tłuma­czył dzieła wielu znaczą­cych myśli­cieli, opatry­wał je wstę­pami i komen­ta­rzami. Powstało łącz­nie około 400 esejów, rozpraw i arty­ku­łów oraz ponad 120 prze­kła­dów ksią­żek z języka niemiec­kiego, fran­cu­skiego i angiel­skiego. Stwo­rzono też unikalne pismo GNOSIS z J. Proko­piu­kiem jako redak­to­rem naczel­nym. Powstał również klub Gnosis, znako­mite forum wymiany myśli ezoterycznej. http://www.gnosis.art.pl/ Z Jerzym nawią­za­łem kontakt na prze­ło­mie 1978 i 79 roku, po jego wykła­dzie o gnozie i psycho­lo­gii Junga w klubie PAX w Toru­niu. Przy­go­to­wy­wa­łem się wówczas do napi­sa­nia pracy magi­ster­skiej doty­czą­cej moty­wów mistycz­nych i orien­tal­nych w prozie laure­ata Nagrody Nobla Hermanna Hessego. A że temat był bliski jego sercu, wymie­nia­li­śmy przez dobre kilka lat opinie najpierw o Hessem, a potem też o wielu innych zagad­nie­niach z pogra­ni­cza ezote­ryki i lite­ra­tury. W między­cza­sie powstały też moje arty­kuły o Goethem jako ezote­ryku, o Steine­rze, teozo­fii, mistyce chrze­ści­jań­skiej, parap­sy­cho­lo­gii i dzie­dzi­nach pokrew­nych. Inspi­ro­wała mnie też sztuka prze­kładu, w której Jerzy Proko­piuk był dla mnie wzorem. W duchu tej fascy­na­cji doko­na­łem wyboru i prze­ło­ży­łem afory­zmy H. Hessego, następ­nie­opo­wia­da­nia G. Zwerenza (wydane w prasie podziemnej),a później też utwory m.in. G. Meyrinka i P. Bich­sela (te ostat­nie wydane przez wydaw­nic­two KOS). Z tej też inspi­ra­cji stwo­rzy­łem jedyny do tej pory w Polsce słow­nik psycho­tro­niczny niemiecko-polski i polsko-niemiecki, wydany również przez kato­wicki KOS. Praca trans­la­tor­ska, wspo­mniane wstępy i opra­co­wa­nia, a potem odczyty i innego rodzaju dzia­ła­nia Jerzego Proko­piuka dały wielu osobom możli­wość zetknię­cia się z głęboką wiedzą duchową. Młod­szemu poko­le­niu warto przy­po­mnieć, że dobra książka stano­wiła w latach 70-tych i 80-tych towar defi­cy­towy, a prze­czy­ta­nie czegoś, co ocie­rało się o gnozę i ezote­rykę było marze­niem ścię­tej głowy. Pamię­tam to dokład­nie, bo sam poszu­ki­wa­łem w anty­kwa­ria­tach i biblio­te­kach przed­wo­jen­nych wydań tego typu publi­ka­cji i było to zada­nie niezwy­kle trudne. I wtedy Jerzy podsu­nął dyrek­to­rowi Insty­tutu Austriac­kiego w Warsza­wie listę ksią­żek z zakresu szeroko poję­tej lite­ra­tury ezote­rycz­nej, o które warto by było uzupeł­nić tamtej­szą biblio­tekę. Pomysł wyborny. Dzięki temu, w latach głębo­kiego komu­ni­zmu, wspa­niałe, niedo­stępne gdzie indziej w kraju pozy­cje można tam było wypożyczać. Dziś twór­czość dostoj­nego jubi­lata (rocz­nik 1931) jest porząd­ko­wana i uzupeł­niana ciągle o nowe eseje. W wydaw­nic­twie KOS ukazały się 4 książki Jerzego Prokopiuka. PIĘKNO JEST TYLKO GNOZY POCZĄTKIEM To znako­mity zbiór esejów ukazu­jący rolę gnozy we wszyst­kich dzie­dzi­nach sztuki: w muzyce, malar­stwie, teatrze, lite­ra­tu­rze, poezji oraz w filmie. Prze­śle­dzimy w nim wraz z auto­rem gnostyczne wątki w lite­ra­tu­rze, od klasy­ków takich jak Szek­spir, Goethe, Schil­ler, Nova­lis, Blake, poprzez m.in. Meyrinka, Kafkę, Hessego, a na filmo­wym odczy­ta­niu gnozy w Matri­xie skończywszy. http://www.kos.com.pl/piekno_jest_tylko_gnozy_poczatkiem_prokopiuk.html MÓJ JUNG Jerzy Proko­piuk poświęca tym razem swój zbiór esejów Carlowi Gusta­vowi Jungowi, twórcy psycho­lo­gii głębi i czło­wie­kowi, który pozwala nam spoj­rzeć na nasze życie wewnętrzne zupeł­nie z innej perspek­tywy. Jak pisze autor, „psycho­lo­gii jungow­skiej niepo­dobna zrozu­mieć, jeśli nie uwzględni się, że stanowi ona swoistą syntezę, na którą skła­dają się z jednej strony wnio­ski, do jakich dopro­wa­dziły Junga jako psycho­loga i psychia­trę, z drugiej jednak także jego poglądy gnostyc­kie i antro­po­lo­giczno– filo­zo­ficzne”. Nic dziw­nego, że poszcze­gólne rozdziały książki omawiają niekiedy bardzo odle­głe od siebie zagad­nie­nia i metody poznaw­cze, takie jak choćby alche­mia, astro­lo­gia, problem zła, sens...

Read More »
Strona 2 z 212