NOWE SUPLEMENTY Z CENTRUM ZIOŁOLECZNICTWA WILCACCORA

KOLBA VIOLETA, ŚLIWIEC, ABUTA

Recen­zja 3 suple­men­tów diety

Obszar Amazo­nii zawiera całe bogac­two roślin lecz­ni­czych. To praw­dziwa apteka ludz­ko­ści. Suple­menty diety i zioła z tamtego rejonu znako­mi­cie uzupeł­niają rodzimą ofertę farma­ceu­tyczną. Centrum Zioło­lecz­nic­twa Wilcac­cora ( http://www.unadegato.pl/ ) z Łomia­nek jest jedy­nym w Polsce ośrod­kiem współ­pra­cu­ją­cym z Peru­wiań­skim Insty­tu­tem Badań Fito­te­ra­pii Andyj­skiej IPIFA zało­żo­nym przez polskiego zakon­nika i natu­ro­te­ra­peutę ojca Edmunda Szeligę (1911–2005)

https://www.youtube.com/watch?v=qBk3fvfSvkI

Każda partia spro­wa­dza­nego do centrum w Łomian­kach towaru dodat­kowo jest badana przez Zakład Ekotok­sy­ko­lo­gii Roślin Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego. Ostat­nio poja­wiły się trzy nowe prepa­raty: Kolba Violeta, Śliwiec i Abuta.

Read More »

NIEZWYKŁE WŁAŚCIWOŚCI PIWONII

Recen­zja suple­mentu diety

NIEZWYKŁE WŁAŚCIWOŚCI PIWONII

Okazuje się, że piwo­nia biała (Paeonia lacti­flora Pallas) to nie tylko ozdoba przy­do­mo­wych ogród­ków, ale również roślina lecz­ni­cza. W niektó­rych krajach nazy­wano ją kwia­tem świę­tego Jerzego lub różą zielo­no­świąt­kową. Hipo­kra­tes i św. Hilde­garda używali korze­nia piwo­nii przy zabu­rze­niach trawien­nych. Z kolei Para­cel­sus pole­cał go w lecze­niu padaczki oraz jako środek pobu­dza­jący miesiącz­ko­wa­nie, czysz­czący krew, wzmac­nia­jący serce i moczo­pędny. Ziele stosuje się w trady­cyj­nej medy­cy­nie chiń­skiej od ponad 1200 lat.

Read More »

BACTIBON

Recen­zja suple­mentu diety

BACTIBON

Zespół poży­tecz­nych szcze­pów probiotycznych

Znaczą­cym czyn­ni­kiem służą­cym utrzy­ma­niu zdro­wia i zapo­bie­ga­niu choro­bom jest stoso­wa­nie bakte­rii probio­tycz­nych. Dzięki nim nastę­puje rozwój prawi­dło­wej flory jeli­to­wej. Niestety znacze­nia tego rodzaju substan­cje wiele osób nie doce­nia. Zdarza się nawet, iż leka­rze prze­pi­su­jący pacjen­tom anty­bio­tyki bądź nieste­ry­dowe leki prze­ciw­za­palne, lekce­ważą stoso­wa­nie kultur bakte­ryj­nych jako dzia­ła­nie osło­nowe i regenerujące.

Read More »

ESCUDO — IDEALNE POŁĄCZENIE

Ważną tenden­cją nada­jącą kieru­nek rozwoju współ­cze­snej medy­cy­nie natu­ral­nej i zielar­stwu XXI w. jest poszu­ki­wa­nie połą­czeń różnych natu­ral­nych prepa­ra­tów w celu zapew­nie­nia jak najlep­szego efektu syner­gicz­nego. Chodzi o znale­zie­nie metody, dzięki której leki wspie­rają swoje dzia­ła­nie, a zmie­szane ich w odpo­wied­nich propor­cjach powo­duje zwie­lo­krot­niony skutek tera­peu­tyczny. Na takimi rozwią­za­niami pracuje zało­żone przez Martę Skol­mow­ską w 1994 r. Centrum Zioło­lecz­nic­twa Wilcac­cora w Łomian­kach koło Warszawy, jedyna firma polska współ­pra­cu­jąca ze słyn­nym peru­wiań­skim Insty­tu­tem imie­nia Ojca Edmunda Szeligi (IPIFA).
We wspo­mnia­nym centrum powstał ostat­nio produkt, który znako­mi­cie wpisuje się w tę tenden­cję. Znale­ziono idealne połą­cze­nie skład­ni­ków wspie­ra­ją­cych walkę z wielu groź­nymi choro­bami cywi­li­za­cyj­nymi. Tak powstało ESCUDO, co po hisz­pań­sku znaczy tarcza, w zamy­śle twór­czyni prepa­ratu: tarcza chro­niąca przed różnymi choro­bami. Stosu­jąc odpo­wied­nie propor­cje połą­czono tarczycę bajkal­ską (Scutel­la­ria baica­len­sis) i Vilca­corą (Unca­ria tomentosa).

Read More »

INKAS LADY

Już przed wiekami wiele plemion andyj­skich doce­niało macę, której łaciń­ska nazwa brzmi Lepi­dium meyenii. Wiedziono, że korzeń tej rośliny powo­duje wzrost siły, odpor­no­ści i wital­no­ści. Służy pomocą czło­wie­kowi w życiu na dużych wyso­ko­ściach. Dziś, dzięki bada­niom tego specy­fiku wiemy, że zawiera on niezwy­kle cenne skład­niki, które spowal­niają procesy starze­nia i regu­lują gospo­darkę hormo­nalną. Łago­dzi nega­tywne objawy zarówno okresu prze­kwi­ta­nia jak i dojrze­wa­nia. Zawiera duże ilości pełno¬war¬to-ściowego białka, liczne potrzebne orga¬ni¬zmowi amino¬kwasy, poli­sa­cha­rydy, łatwo przy¬swa¬jalne wapń, żelazo, jod, wita¬miny, mine¬rały i sterole. Chroni także komórki orga­ni­zmu przed stre­sem oksy­da­cyj­nym oraz wymiata wolne rodniki. Nic dziw­nego, że w wielu krajach Ameryki Połu­dnio­wej maca stanowi ważne uzupeł­nie­nie codzien­nej diety. Ma zasto­so­wa­nie nie tylko wewnętrzne, ale też zewnętrzne w kosme­tyce i derma­to­lo­gii.
Specy­fik ten stawowi podstawę nowej serii kosme­ty­ków Martha Quilla opra­co­wa­nych przez Centrum Zioło­lecz­nic­twa Wilcac­cora w Łomian­kach. Na bazie maci powstał tu krem regeneracyjno-odżywczy INKAS LADY.

Read More »

GANO-TUMERIC

GANO-TUMERIC

W dobie­ra­niu skład­ni­ków mają­cych najlep­sze skutki proz­dro­wotne i profi­lak­tyczne ogromne znacze­nie posiada syner­gia. Chodzi o taki dobór skład­ni­ków, aby wspie­rały one nawza­jem swoje dzia­ła­nie i powo­do­wały znaczące zwięk­sze­nie efektu końco­wego. Centrum Zioło­lecz­nic­twa Wilcac­cora w Lomian­kach koło Warszawy stwo­rzyło niezwy­kłą kombi­na­cję prepa­ra­tów zapew­nia­jące znako­mite współ­dzia­ła­nie wszyst­kich elemen­tów. Chodzi o GANO-TUMERIC – unikalne na skalę świa­tową połą­cze­nie peru­wiań­skiej kurkumy z ekstrak­tami z azja­tyc­kich grzy­bów: Maitake i Reishi oraz pieprzu.

Read More »
Strona 1 z 512345