ESCUDO — IDEALNE POŁĄCZENIE

Ważną tenden­cją nada­jącą kieru­nek rozwoju współ­cze­snej medy­cy­nie natu­ral­nej i zielar­stwu XXI w. jest poszu­ki­wa­nie połą­czeń różnych natu­ral­nych prepa­ra­tów w celu zapew­nie­nia jak najlep­szego efektu syner­gicz­nego. Chodzi o znale­zie­nie metody, dzięki której leki wspie­rają swoje dzia­ła­nie, a zmie­szane ich w odpo­wied­nich propor­cjach powo­duje zwie­lo­krot­niony skutek tera­peu­tyczny. Na takimi rozwią­za­niami pracuje zało­żone przez Martę Skol­mow­ską w 1994 r. Centrum Zioło­lecz­nic­twa Wilcac­cora w Łomian­kach koło Warszawy, jedyna firma polska współ­pra­cu­jąca ze słyn­nym peru­wiań­skim Insty­tu­tem imie­nia Ojca Edmunda Szeligi (IPIFA).
We wspo­mnia­nym centrum powstał ostat­nio produkt, który znako­mi­cie wpisuje się w tę tenden­cję. Znale­ziono idealne połą­cze­nie skład­ni­ków wspie­ra­ją­cych walkę z wielu groź­nymi choro­bami cywi­li­za­cyj­nymi. Tak powstało ESCUDO, co po hisz­pań­sku znaczy tarcza, w zamy­śle twór­czyni prepa­ratu: tarcza chro­niąca przed różnymi choro­bami. Stosu­jąc odpo­wied­nie propor­cje połą­czono tarczycę bajkal­ską (Scutel­la­ria baica­len­sis) i Vilca­corą (Unca­ria tomentosa).

Read More »

INKAS LADY

Już przed wiekami wiele plemion andyj­skich doce­niało macę, której łaciń­ska nazwa brzmi Lepi­dium meyenii. Wiedziono, że korzeń tej rośliny powo­duje wzrost siły, odpor­no­ści i wital­no­ści. Służy pomocą czło­wie­kowi w życiu na dużych wyso­ko­ściach. Dziś, dzięki bada­niom tego specy­fiku wiemy, że zawiera on niezwy­kle cenne skład­niki, które spowal­niają procesy starze­nia i regu­lują gospo­darkę hormo­nalną. Łago­dzi nega­tywne objawy zarówno okresu prze­kwi­ta­nia jak i dojrze­wa­nia. Zawiera duże ilości pełno¬war¬to-ściowego białka, liczne potrzebne orga¬ni¬zmowi amino¬kwasy, poli­sa­cha­rydy, łatwo przy¬swa¬jalne wapń, żelazo, jod, wita¬miny, mine¬rały i sterole. Chroni także komórki orga­ni­zmu przed stre­sem oksy­da­cyj­nym oraz wymiata wolne rodniki. Nic dziw­nego, że w wielu krajach Ameryki Połu­dnio­wej maca stanowi ważne uzupeł­nie­nie codzien­nej diety. Ma zasto­so­wa­nie nie tylko wewnętrzne, ale też zewnętrzne w kosme­tyce i derma­to­lo­gii.
Specy­fik ten stawowi podstawę nowej serii kosme­ty­ków Martha Quilla opra­co­wa­nych przez Centrum Zioło­lecz­nic­twa Wilcac­cora w Łomian­kach. Na bazie maci powstał tu krem regeneracyjno-odżywczy INKAS LADY.

Read More »

GANO-TUMERIC

GANO-TUMERIC

W dobie­ra­niu skład­ni­ków mają­cych najlep­sze skutki proz­dro­wotne i profi­lak­tyczne ogromne znacze­nie posiada syner­gia. Chodzi o taki dobór skład­ni­ków, aby wspie­rały one nawza­jem swoje dzia­ła­nie i powo­do­wały znaczące zwięk­sze­nie efektu końco­wego. Centrum Zioło­lecz­nic­twa Wilcac­cora w Lomian­kach koło Warszawy stwo­rzyło niezwy­kłą kombi­na­cję prepa­ra­tów zapew­nia­jące znako­mite współ­dzia­ła­nie wszyst­kich elemen­tów. Chodzi o GANO-TUMERIC – unikalne na skalę świa­tową połą­cze­nie peru­wiań­skiej kurkumy z ekstrak­tami z azja­tyc­kich grzy­bów: Maitake i Reishi oraz pieprzu.

Read More »

WITAMINY OJCA GRZEGORZA

Minęło 10 lat od śmierci ojca Grze­go­rza Sroki, jednego najwięk­szych polskich ziela­rzy. Jego dzieło jest konty­nu­owane przez centrum zioło­lecz­nic­twa jego imie­nia (http://www.bonimed.pl/pl/strona/centrum-ziololecznictwa-ojca-grzegorza). Kieru­jący tą insty­tu­cją lekarz i natu­ro­te­ra­peuta Krzysz­tof Błecha przez wiele lat współ­pra­co­wał ze słyn­nym ziela­rzem. Razem współ­two­rzyli recep­tury ziół i prepa­ra­tów. Mimo, że ojca Grze­go­rza nie ma wśród nas od 22 grud­nia 2006 r., jego koncep­cje tera­peu­tyczne są rozwi­jane. Dzięki temu powstają nowe produkty. W 2016 r. poja­wiły się na rynku farma­ceu­tycz­nym WITAMINY OJCA GRZEGORZA wypro­du­ko­wane przez firmę Boni­med w Żywcu.

Read More »

CORDYCEPS CHIŃSKI I CAMU-CAMU W KREMIE

Zarówno prepa­raty hima­laj­skie jak i amazoń­skie zyskały w ostat­nich latach pozy­tywne opinie, jeśli chodzi o zasto­so­wa­nie proz­dro­wotne. Niedawno poja­wił się w Polsce krem, w którym połą­czono produkty z obu wspo­mnia­nych rejo­nów świata, nazy­wa­nych zresztą apte­kami ludz­ko­ści. Chodzi o krem PERŁA TYBETU opra­co­wany przez Martę Skol­mow­ską z CENTRUM ZIOŁOLECZNICTWA WILCACCORA we współ­pracy z prof. dr hab. Krzysz­to­fem Gule­wi­czem (PAN, Poznań).

Read More »

NIEZWYKŁE ZALETY MUMIO

Jednym z najważ­niej­szych środ­ków tera­peu­tycz­nych w trady­cyj­nej medy­cy­nie tybe­tań­skiej jest mumio zwane tam barag­szun. Pocho­dze­nie substan­cji nie jest w pełni znane, ale wiadomo, że jest ona produk­tem natu­ral­nym odkła­da­ją­cym się w postaci nacie­ków skal­nych na ścia­nach w górach środ­ko­wej Azji na wyso­ko­ści 2500–5000 metrów n. p. m. Ma postać ciem­nej, kleistej masy powsta­łej w wyniku trwa­ją­cych wiele­set tysięcy, a nawet milio­nów lat prze­mian zacho­dzą­cych w mineralno-organicznej masie Ziemi. Praw­do­po­dob­nie są to prze­two­rzone w skałach roślinne i zwie­rzęce szczątki orga­niczne. Bada­cze trak­tują ją jako rodzaj górskiego balsamu.

Read More »
Strona 1 z 512345