CZYSTEK W KROPLACH

Czystek siwy (Cistus Inca­nus) zdobył w ostat­nim czasie sporą popu­lar­ność w Polsce. Pocho­dzi z basenu Morza Śród­ziem­nego i tam od wielu wieków stoso­wany jest powszech­nie jako ziele wzmac­nia­jące odpor­ność, oczysz­cza­jące orga­nizm, a nawet uważane za rodzaj natu­ral­nego „anty­bio­tyku” chro­nią­cego przed różnego rodzaju infek­cjami. Poja­wia się też coraz więcej badań doty­czą­cych substan­cji czyn­nych i właści­wo­ści lecz­ni­czych czystka. Mate­riały na ten temat opubli­ko­wali naukowcy m.in. z uniwer­sy­te­tów w Kata­nii, Bolo­nii, Rzymie, Münster, Tybin­dze, Atenach i Marakesz.

Read More »

Camu-Camu — megadawka witaminy C

Camu-Camu (łaciń­ska nazwa Myrcia­ria dubia) to krzew pocho­dzący z tropi­kal­nych obsza­rów Ameryki Połu­dnio­wej z Dorze­cza Amazonki. Posiada czer­wo­nawe owoce, które – jak wska­zują najnow­sze bada­nia – są swoistym rekor­dzi­stą, jeśli chodzi o zawar­tość wita­miny C.

Read More »

Cudowne grzyby maitake

Utarło się prze­ko­na­nie, że grzyby mają prawie wyłącz­nie walory smakowe, a ich znacze­nie dla zdro­wia jest znikome. Nie jest to jednak prawda. Wiele ich gatun­ków ma niezwy­kłe właści­wo­ści lecz­ni­cze i profi­lak­tyczne. Szcze­gólną popu­lar­ność w tym zakre­sie zdobyły reishi, zwane też gano­dermą albo też po polsku lakow­nicą lśniącą. W ostat­nim czasie poja­wiły się infor­ma­cje o jesz­cze jednym rodzaju grzy­bów mają­cym wyjąt­kowe walory proz­dro­wotne. Chodzi o maitake.

Read More »

VILCACORA, HUBA BRZOZOWA, PYŁEK KWIATOWY

Vilca­cora (Unca­ria tomen­tosa) znana jest ze swych wspa­nia­łych właści­wo­ści lecz­ni­czych od wielu lat. Prepa­raty z tej rośliny w najczyst­szej formie pocho­dzą z Insty­tutu Ojca Szeligi IPIFA z Peru. Właśnie bezpo­śred­nio stam­tąd spro­wa­dza je do Polski Centrum Zioło­lecz­nic­twa Wilcac­cora z podwar­szaw­skich Łomianek.

Read More »

KREM REISHI

Grzyb reishi (gano­derma lub lakow­nica lśniąca), znany również pod chiń­ska nazwą Ling Zhi, posiada unikalne dla zdro­wia właści­wo­ści. Był stoso­wany jako cudowny środek lecz­ni­czy już przed setkami lat, najpierw w Chinach, a potem w Japo­nii. Współ­cze­sne bada­nia potwier­dzają jego niezwy­kłe działanie.

Read More »

RESWERATROL DLA ZDROWIA

W facho­wej lite­ra­tu­rze doty­czą­cej zdro­wia możemy spotkać termin fran­cu­ski para­doks. Chodzi o wyjąt­kowo wysoką śred­nią długość życia Fran­cu­zów mimo niezbyt zdro­wej i często zbyt tłustej codzien­nej diety. Bada­nia wska­zują, że przy­czy­nia się do tego w dużym stop­niu wyjąt­kowo wyso­kie spoży­cie reswe­ra­trolu zawar­tego w czer­wo­nym winie konsu­mo­wa­nym regu­lar­nie przez miesz­kań­ców tego kraju.

Read More »
Strona 2 z 512345