CORDYCEPS CHIŃSKI I CAMU-CAMU W KREMIE

Zarówno prepa­raty hima­laj­skie jak i amazoń­skie zyskały w ostat­nich latach pozy­tywne opinie, jeśli chodzi o zasto­so­wa­nie proz­dro­wotne. Niedawno poja­wił się w Polsce krem, w którym połą­czono produkty z obu wspo­mnia­nych rejo­nów świata, nazy­wa­nych zresztą apte­kami ludz­ko­ści. Chodzi o krem PERŁA TYBETU opra­co­wany przez Martę Skol­mow­ską z CENTRUM ZIOŁOLECZNICTWA WILCACCORA we współ­pracy z prof. dr hab. Krzysz­to­fem Gule­wi­czem (PAN, Poznań).

Read More »

NIEZWYKŁE ZALETY MUMIO

Jednym z najważ­niej­szych środ­ków tera­peu­tycz­nych w trady­cyj­nej medy­cy­nie tybe­tań­skiej jest mumio zwane tam barag­szun. Pocho­dze­nie substan­cji nie jest w pełni znane, ale wiadomo, że jest ona produk­tem natu­ral­nym odkła­da­ją­cym się w postaci nacie­ków skal­nych na ścia­nach w górach środ­ko­wej Azji na wyso­ko­ści 2500–5000 metrów n. p. m. Ma postać ciem­nej, kleistej masy powsta­łej w wyniku trwa­ją­cych wiele­set tysięcy, a nawet milio­nów lat prze­mian zacho­dzą­cych w mineralno-organicznej masie Ziemi. Praw­do­po­dob­nie są to prze­two­rzone w skałach roślinne i zwie­rzęce szczątki orga­niczne. Bada­cze trak­tują ją jako rodzaj górskiego balsamu.

Read More »

CZYSTEK W KROPLACH

Czystek siwy (Cistus Inca­nus) zdobył w ostat­nim czasie sporą popu­lar­ność w Polsce. Pocho­dzi z basenu Morza Śród­ziem­nego i tam od wielu wieków stoso­wany jest powszech­nie jako ziele wzmac­nia­jące odpor­ność, oczysz­cza­jące orga­nizm, a nawet uważane za rodzaj natu­ral­nego „anty­bio­tyku” chro­nią­cego przed różnego rodzaju infek­cjami. Poja­wia się też coraz więcej badań doty­czą­cych substan­cji czyn­nych i właści­wo­ści lecz­ni­czych czystka. Mate­riały na ten temat opubli­ko­wali naukowcy m.in. z uniwer­sy­te­tów w Kata­nii, Bolo­nii, Rzymie, Münster, Tybin­dze, Atenach i Marakesz.

Read More »

Camu-Camu — megadawka witaminy C

Camu-Camu (łaciń­ska nazwa Myrcia­ria dubia) to krzew pocho­dzący z tropi­kal­nych obsza­rów Ameryki Połu­dnio­wej z Dorze­cza Amazonki. Posiada czer­wo­nawe owoce, które – jak wska­zują najnow­sze bada­nia – są swoistym rekor­dzi­stą, jeśli chodzi o zawar­tość wita­miny C.

Read More »

Cudowne grzyby maitake

Utarło się prze­ko­na­nie, że grzyby mają prawie wyłącz­nie walory smakowe, a ich znacze­nie dla zdro­wia jest znikome. Nie jest to jednak prawda. Wiele ich gatun­ków ma niezwy­kłe właści­wo­ści lecz­ni­cze i profi­lak­tyczne. Szcze­gólną popu­lar­ność w tym zakre­sie zdobyły reishi, zwane też gano­dermą albo też po polsku lakow­nicą lśniącą. W ostat­nim czasie poja­wiły się infor­ma­cje o jesz­cze jednym rodzaju grzy­bów mają­cym wyjąt­kowe walory proz­dro­wotne. Chodzi o maitake.

Read More »

VILCACORA, HUBA BRZOZOWA, PYŁEK KWIATOWY

Vilca­cora (Unca­ria tomen­tosa) znana jest ze swych wspa­nia­łych właści­wo­ści lecz­ni­czych od wielu lat. Prepa­raty z tej rośliny w najczyst­szej formie pocho­dzą z Insty­tutu Ojca Szeligi IPIFA z Peru. Właśnie bezpo­śred­nio stam­tąd spro­wa­dza je do Polski Centrum Zioło­lecz­nic­twa Wilcac­cora z podwar­szaw­skich Łomianek.

Read More »
Strona 2 z 512345