CZARNA HUBA BOFONGINN

Czarna huba brzo­zowa zwana też błysko­por­kiem podko­ro­wym (Inono­tus obli­quus) stoso­wana była od dawna w medy­cy­nie ludo­wej w wielu krajach. Specy­fik ten wyka­zuje dzia­ła­nie wiruso– i bakte­rio­bój­cze, redu­kuje stany zapalne w orga­ni­zmie i zwięk­sza odpor­ność. Jako prepa­ratu do sporzą­dza­nia wywa­rów używano hub rosną­cych wyłącz­nie na żywych i zdro­wych brzo­zach. Stoso­wano go jako środek anty­no­wo­two­rowy. W byłym ZSRR bada­nia nad wyko­rzy­sta­niem huby w choro­bach onko­lo­gicz­nych prowa­dził prof. M. Czer­no­ruc­kij. Z zebra­nych przez niego mate­ria­łów wynika, że kura­cja hubą zaha­mo­wuje procesy choro­bowe i skłon­ność do prze­rzu­tów nowotworów.

Read More »

MACA DLA ZDROWIA

Maca to jeden z najbar­dziej wszech­stron­nych leków pocho­dzą­cych z Peru. Niestety ciągle niedo­ce­niany w Polsce. Jego właści­wo­ści i szero­kie zasto­so­wa­nie budzą podziw. Maca (Lepi­dium meyenii) jest rośliną, której dzia­ła­nie dosto­suje się w zadzi­wia­jący sposób do indy­wi­du­al­nych potrzeb każdego orga­ni­zmu. W zależ­no­ści od tego, jaki organ jest osła­biony, maca wspo­maga lecze­nie danego schorzenia.

Read More »

Jan Zych (1939–2014)

Jan Zych był wybit­nym bioener­go­te­ra­peutą, radie­stetą, bada­czem miejsc mocy. Uhono­ro­wano go człon­ko­stwem w Między­na­ro­do­wej Agen­cji Wybit­nych Uzdro­wi­cieli (Inter­na­tio­nal Agency of Outstan­ding Healers). Zebrał wiele świa­dectw medycz­nych doty­czą­cych skutecz­no­ści stoso­wa­nej przez siebie terapii.

Read More »

Tarczyca bajkalska i jej zastosowanie

Jednym z leków wyko­rzy­sty­wa­nych od wieków w trady­cyj­nej medy­cy­nie chiń­skiej jest tarczyca bajkal­ska. Rośnie w Chinach, Japo­nii, Mongo­lii i na Sybe­rii. Suro­wiec lecz­ni­czy pozy­ski­wany jest z korze­nia tej byliny, a w Państwie Środka zwany jest Huang Qin. Chiń­czycy stosują ją przy różnego rodzaju dole­gli­wo­ściach, w tym jako środek odmładzający.

Read More »

Pyramid Power w Białymstoku

Antoni Dwile­wicz z radie­ste­zją i ener­giami pira­mid zetknął się już na początku lat 80-tych. Szybko chło­nął wiedzę w tym zakre­sie i wyko­rzy­sty­wał od razu w prak­tyce. Pan Antoni był na rencie i cier­piał na liczne dole­gli­wo­ści, stąd posta­no­wił wypró­bo­wać pira­mi­do­te­ra­pię na sobie oraz pomóc osobom najbliż­szym w polep­sze­niu zdro­wia. Ponie­waż jego miesz­ka­nie przy ul Mazo­wiec­kiej było stosun­kowo nieduże, zaczął konstru­ować modele skła­dane, które można by było rozkła­dać i skła­dać w zależ­no­ści od potrzeb.

Read More »

Dr Karol Sokólski – naukowiec i radiesteta

Karol Sokól­ski jest auto­rem cieka­wych prac z dzie­dziny radie­ste­zji (patrz wykaz publi­ka­cji) oraz zapa­lo­nym szachi­stą. Jak wspo­mina, z radie­ste­zją zatknął się w latach 70-tych poprzez Euge­niu­sza Gawor­skiego, różdż­ka­rza z Biel­ska Podla­skiego. Zain­spi­ro­wały go również spotka­nia z eksper­tem radie­ste­zji arch. Felik­sem Haczew­skim (który przy­je­chał do Domu Kultury w Białym­stoku z prelek­cją), a w okre­sie później­szym, na początku lat 80-tych, z bioener­go­te­ra­peutą Janem Putkow­skim oraz z radie­stetą i tera­peutą ks. Anto­nim Wiszem (micha­litą z Miej­sca Piastowego).

Read More »
Strona 3 z 512345