VILCACORA, HUBA BRZOZOWA, PYŁEK KWIATOWY

Vilca­cora (Unca­ria tomen­tosa) znana jest ze swych wspa­nia­łych właści­wo­ści lecz­ni­czych od wielu lat. Prepa­raty z tej rośliny w najczyst­szej formie pocho­dzą z Insty­tutu Ojca Szeligi IPIFA z Peru. Właśnie bezpo­śred­nio stam­tąd spro­wa­dza je do Polski Centrum Zioło­lecz­nic­twa Wilcac­cora z podwar­szaw­skich Łomianek.

Read More »

KREM REISHI

Grzyb reishi (gano­derma lub lakow­nica lśniąca), znany również pod chiń­ska nazwą Ling Zhi, posiada unikalne dla zdro­wia właści­wo­ści. Był stoso­wany jako cudowny środek lecz­ni­czy już przed setkami lat, najpierw w Chinach, a potem w Japo­nii. Współ­cze­sne bada­nia potwier­dzają jego niezwy­kłe działanie.

Read More »

RESWERATROL DLA ZDROWIA

W facho­wej lite­ra­tu­rze doty­czą­cej zdro­wia możemy spotkać termin fran­cu­ski para­doks. Chodzi o wyjąt­kowo wysoką śred­nią długość życia Fran­cu­zów mimo niezbyt zdro­wej i często zbyt tłustej codzien­nej diety. Bada­nia wska­zują, że przy­czy­nia się do tego w dużym stop­niu wyjąt­kowo wyso­kie spoży­cie reswe­ra­trolu zawar­tego w czer­wo­nym winie konsu­mo­wa­nym regu­lar­nie przez miesz­kań­ców tego kraju.

Read More »

CZARNA HUBA BOFONGINN

Czarna huba brzo­zowa zwana też błysko­por­kiem podko­ro­wym (Inono­tus obli­quus) stoso­wana była od dawna w medy­cy­nie ludo­wej w wielu krajach. Specy­fik ten wyka­zuje dzia­ła­nie wiruso– i bakte­rio­bój­cze, redu­kuje stany zapalne w orga­ni­zmie i zwięk­sza odpor­ność. Jako prepa­ratu do sporzą­dza­nia wywa­rów używano hub rosną­cych wyłącz­nie na żywych i zdro­wych brzo­zach. Stoso­wano go jako środek anty­no­wo­two­rowy. W byłym ZSRR bada­nia nad wyko­rzy­sta­niem huby w choro­bach onko­lo­gicz­nych prowa­dził prof. M. Czer­no­ruc­kij. Z zebra­nych przez niego mate­ria­łów wynika, że kura­cja hubą zaha­mo­wuje procesy choro­bowe i skłon­ność do prze­rzu­tów nowotworów.

Read More »

MACA DLA ZDROWIA

Maca to jeden z najbar­dziej wszech­stron­nych leków pocho­dzą­cych z Peru. Niestety ciągle niedo­ce­niany w Polsce. Jego właści­wo­ści i szero­kie zasto­so­wa­nie budzą podziw. Maca (Lepi­dium meyenii) jest rośliną, której dzia­ła­nie dosto­suje się w zadzi­wia­jący sposób do indy­wi­du­al­nych potrzeb każdego orga­ni­zmu. W zależ­no­ści od tego, jaki organ jest osła­biony, maca wspo­maga lecze­nie danego schorzenia.

Read More »

Jan Zych (1939–2014)

Jan Zych był wybit­nym bioener­go­te­ra­peutą, radie­stetą, bada­czem miejsc mocy. Uhono­ro­wano go człon­ko­stwem w Między­na­ro­do­wej Agen­cji Wybit­nych Uzdro­wi­cieli (Inter­na­tio­nal Agency of Outstan­ding Healers). Zebrał wiele świa­dectw medycz­nych doty­czą­cych skutecz­no­ści stoso­wa­nej przez siebie terapii.

Read More »
Strona 3 z 512345