Tarczyca bajkalska i jej zastosowanie

Jednym z leków wyko­rzy­sty­wa­nych od wieków w trady­cyj­nej medy­cy­nie chiń­skiej jest tarczyca bajkal­ska. Rośnie w Chinach, Japo­nii, Mongo­lii i na Sybe­rii. Suro­wiec lecz­ni­czy pozy­ski­wany jest z korze­nia tej byliny, a w Państwie Środka zwany jest Huang Qin. Chiń­czycy stosują ją przy różnego rodzaju dole­gli­wo­ściach, w tym jako środek odmładzający.

Read More »

Pyramid Power w Białymstoku

Antoni Dwile­wicz z radie­ste­zją i ener­giami pira­mid zetknął się już na początku lat 80-tych. Szybko chło­nął wiedzę w tym zakre­sie i wyko­rzy­sty­wał od razu w prak­tyce. Pan Antoni był na rencie i cier­piał na liczne dole­gli­wo­ści, stąd posta­no­wił wypró­bo­wać pira­mi­do­te­ra­pię na sobie oraz pomóc osobom najbliż­szym w polep­sze­niu zdro­wia. Ponie­waż jego miesz­ka­nie przy ul Mazo­wiec­kiej było stosun­kowo nieduże, zaczął konstru­ować modele skła­dane, które można by było rozkła­dać i skła­dać w zależ­no­ści od potrzeb.

Read More »

Dr Karol Sokólski – naukowiec i radiesteta

Karol Sokól­ski jest auto­rem cieka­wych prac z dzie­dziny radie­ste­zji (patrz wykaz publi­ka­cji) oraz zapa­lo­nym szachi­stą. Jak wspo­mina, z radie­ste­zją zatknął się w latach 70-tych poprzez Euge­niu­sza Gawor­skiego, różdż­ka­rza z Biel­ska Podla­skiego. Zain­spi­ro­wały go również spotka­nia z eksper­tem radie­ste­zji arch. Felik­sem Haczew­skim (który przy­je­chał do Domu Kultury w Białym­stoku z prelek­cją), a w okre­sie później­szym, na początku lat 80-tych, z bioener­go­te­ra­peutą Janem Putkow­skim oraz z radie­stetą i tera­peutą ks. Anto­nim Wiszem (micha­litą z Miej­sca Piastowego).

Read More »

Białostoccy radiesteci

Posta­no­wi­łem poku­sić się o wspo­mnie­nie doty­czące biało­stoc­kich radie­ste­tów. Była to niegdyś dość prężna grupa ludzi zain­te­re­so­wa­nych tym, jak żyć zdrowo i jak rozwi­jać niezwy­kłe zdol­no­ści tkwiące w każdym z nas. Radie­ste­zja posiada tę zaletę, iż stwa­rza możli­wość osobi­stego doświad­cza­nia i ekspe­ry­men­to­wa­nia. Stąd też wzięło się duże zain­te­re­so­wa­nie tą dzie­dziną wiedzy w latach 80-tych i 90-tych XX wieku. W całej Polsce powsta­wały liczne kluby i zrze­sze­nia radie­ste­zyjne i psycho­tro­niczne. Biały­stok stał się jednym z takich ośrodków.

Read More »

Pomiar biowitalności ziół

Pomiar biowitalności ziół

Fran­cu­ski badacz Anto­ine Bovis opra­co­wał skalę do pomiaru biowi­tal­no­ści. Na podsta­wie wielo­let­nich prób usta­lił, że poziom ener­ge­tyczny orga­ni­zmu zdro­wego czło­wieka wynosi prze­cięt­nie 6500 jedno­stek, które dzisiaj nazy­wamy jednost­kami Bovisa. Skala została tak pomy­ślana, iż jej fizy­kalny zakres sięga od zera do 10000 jedno­stek. Wiel­ko­ści powy­żej 6500 uważane są za korzystne i stymu­lu­jące, nato­miast poni­żej tej warto­ści — za nieko­rzystne i wska­zu­jące na osła­bie­nie lub chorobę.

Read More »
Strona 4 z 512345