Białostoccy radiesteci

Posta­no­wi­łem poku­sić się o wspo­mnie­nie doty­czące biało­stoc­kich radie­ste­tów. Była to niegdyś dość prężna grupa ludzi zain­te­re­so­wa­nych tym, jak żyć zdrowo i jak rozwi­jać niezwy­kłe zdol­no­ści tkwiące w każdym z nas. Radie­ste­zja posiada tę zaletę, iż stwa­rza możli­wość osobi­stego doświad­cza­nia i ekspe­ry­men­to­wa­nia. Stąd też wzięło się duże zain­te­re­so­wa­nie tą dzie­dziną wiedzy w latach 80-tych i 90-tych XX wieku. W całej Polsce powsta­wały liczne kluby i zrze­sze­nia radie­ste­zyjne i psycho­tro­niczne. Biały­stok stał się jednym z takich ośrodków.

Read More »

Pomiar biowitalności ziół

Pomiar biowitalności ziół

Fran­cu­ski badacz Anto­ine Bovis opra­co­wał skalę do pomiaru biowi­tal­no­ści. Na podsta­wie wielo­let­nich prób usta­lił, że poziom ener­ge­tyczny orga­ni­zmu zdro­wego czło­wieka wynosi prze­cięt­nie 6500 jedno­stek, które dzisiaj nazy­wamy jednost­kami Bovisa. Skala została tak pomy­ślana, iż jej fizy­kalny zakres sięga od zera do 10000 jedno­stek. Wiel­ko­ści powy­żej 6500 uważane są za korzystne i stymu­lu­jące, nato­miast poni­żej tej warto­ści — za nieko­rzystne i wska­zu­jące na osła­bie­nie lub chorobę.

Read More »

Gdzie jest trzecie oko?

Gdzie jest trzecie oko?

Czy zdumie­wa­jące związki i podo­bień­stwa między wycho­wa­nymi osobno bliź­nię­tami jedno­ja­jo­wymi mają swoje odnie­sie­nia tylko w genetyce?

Read More »
Strona 4 z 512345