Gdzie jest trzecie oko?

Gdzie jest trzecie oko?

Czy zdumie­wa­jące związki i podo­bień­stwa między wycho­wa­nymi osobno bliź­nię­tami jedno­ja­jo­wymi mają swoje odnie­sie­nia tylko w genetyce?

Read More »

Zielona herbata i polifenole

Zielona herbata i polifenole

Dziś coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z wszech­stron­nych właści­wo­ści zdro­wot­nych zielo­nej herbaty. Jej niezwy­kłe dzia­ła­nie odkryli Chiń­czycy już 5000 lat temu. Coraz więcej wiemy też o dobro­czyn­nym dzia­ła­niu poli­fe­noli wystę­pu­ją­cych w tym produk­cie. Poli­fe­nole to orga­niczny zwią­zek chemiczny wystę­pu­jący w rośli­nach. Posia­dają one silne dzia­ła­nie prze­ciw­u­tle­nia­jące i zmniej­szają ryzyko wystą­pie­nia wielu chorób układu krwio­no­śnego i raka.

Read More »

Piramida pod Gołdapią

Piramida pod Gołdapią

Pira­mida pod Gołda­pią — to brzmi mało praw­do­po­dob­nie a jednak jest prawdą, chociaż milczą na ten temat prze­wod­niki tury­styczne. Poło­żony w pobliżu granicy z Obwo­dem Kali­nin­gradz­kim grobo­wiec w kształ­cie pira­midy mógłby stać się niewąt­pliwą atrak­cją Suwalsz­czy­zny. Nikt jednak nie inte­re­suje się tą niezwy­kłą zabyt­kową budowlą. Obiekt z roku na rok nisz­czeje a wandale doko­nują reszty.

Read More »
Strona 5 z 512345