Chińska sztuka zdrowego życia

Posted on Kwi 23, 2013

Chińska sztuka zdrowego życia

Chiń­czycy, jak rzadko która cywi­li­za­cja, stwo­rzyli spójny system różnych dzia­łań służą­cych zdro­wemu i harmo­nij­nemu życiu. Książka przed­sta­wia chiń­ską sztukę zdro­wego życia, od feng shui po ćwicze­nia ener­ge­ty­zu­jące oraz prezen­tuje bogac­two trady­cji, które powstały w Państwie ŒŚrodka. Znaj­dują się w niej prak­tyczne wska­zówki, jak Euro­pej­czyk XXI wieku może zasto­so­wać wspa­niałą wiedzę Chiń­czy­ków we współ­cze­snych realiach. Feng shui daje możli­wość takiego ukształ­to­wa­nia otocze­nia wokół nas, aby żyło się nam harmo­nij­nie i zdrowo. Z kolei specjalne zestawy ćwiczeń Qigong zapew­niają odpo­wied­nią ener­ge­ty­za­cję orga­ni­zmu. Opisane są także najpo­pu­lar­niej­sze chiń­skie symbole i tali­zmany. Czytel­nik zapo­znaje się też m.in. z podsta­wami chiń­skiej diete­tyki zdro­wot­nej, taoistycz­nymi tech­ni­kami seksu­al­nymi, czy ze zasto­so­wa­niem takich skar­bów profi­lak­tyki zdro­wot­nej jak zielona herbata, żeń-szeń czy modny ostat­nio grzyb gano­derma. Prezen­to­wane w książce zale­ce­nia — co jest warte podkre­śle­nia — są proste i łatwe do zasto­so­wa­nia przez każdego z czytelników.

Dzięki lektu­rze tej pozy­cji nauczysz się stoso­wać w prak­tyce feng shui, opanu­jesz skuteczne ćwicze­nia do ener­ge­ty­za­cji orga­ni­zmu, będziesz wiedzieć jak używać chiń­skich symboli i tali­zma­nów, dowiesz się o chiń­skim języku, tamtej­szych zwycza­jach i kultu­rze, jak też o miej­scach mocy w Państwie Œrodka oraz zapo­znasz się z podsta­wami chiń­skiej diete­tyki, para­me­dy­cyny i seksu taoistycznego.

Książka to unikalny prze­wod­nik po chiń­skiej sztuce zdro­wego życia i trady­cjach miesz­kań­ców Państwa Œrodka. Dołą­czono do niej naklejki z chiń­skimi talizmanami.

Książkę można nabyć wyłącz­nie w księ­gar­niach, na Alle­gro oraz w wydawnictwie:

sklep@talizman.pl

tel./fax: +48 (85) 654 78 35

Uwaga autor nie prowa­dzi sprze­daży ksią­żek i nie przyj­muje zamó­wień w tym zakresie!

Leszek Matela

Chiń­ska sztuka zdro­wego życia

Studio Astrop­sy­cho­lo­gii

Biały­stok, 2007

ISBN 978–83–7377–294–6