CORDYCEPS CHIŃSKI I CAMU-CAMU W KREMIE

Posted on Paź 28, 2016

Recen­zja kosmetyku

Zarówno prepa­raty hima­laj­skie jak i amazoń­skie zyskały w ostat­nich latach pozy­tywne opinie, jeśli chodzi o zasto­so­wa­nie  proz­dro­wotne. Niedawno poja­wił się w Polsce krem, w którym połą­czono produkty z obu wspo­mnia­nych rejo­nów świata, nazy­wa­nych zresztą apte­kami ludz­ko­ści. Chodzi o krem PERŁA TYBETU  opra­co­wany przez Martę Skol­mow­ską z CENTRUM ZIOŁOLECZNICTWA WILCACCORA we współ­pracy z prof. dr hab. Krzysz­to­fem Gule­wi­czem (PAN, Poznań).

Ważnym jego skład­ni­kiem jest Cordy­ceps sinen­sis, grzyb rosnący w natu­ral­nych warun­kach na Wyży­nie Tybe­tań­skiej na wyso­ko­ści powy­żej 4200 m n.p.m. Jest suple­men­tem diety znako­mi­cie wzmac­nia­ją­cym i toni­zu­ją­cym pracę orga­ni­zmu. Bada­nia wyka­zały, że Cordy­ceps działa bakte­rio­bój­czo i prze­ciw­wi­ru­sowo, wzmaga odpor­ność czło­wieka, popra­wia krąże­nie krwi i funk­cjo­no­wa­nie naczyń krwio­no­śnych, zwięk­sza biowi­tal­ność, działa anty­skrze­powo, regu­luje prze­mianę mate­rii, sprzyja też oczysz­cze­niu i odno­wie komó­rek i tkanek, powstrzy­muje tworze­nie się skrze­pów pocho­dze­nia kola­ge­no­wego oraz przy­wraca odpo­wied­nie propor­cje wapnia i fosforu we krwi. Ma też zasto­so­wa­nie w profi­lak­tyce nowo­two­ro­wej. Grzyb posiada wiele cennych, bioak­tyw­nych skład­ni­ków takich jak m.in. poli­sa­cha­rydy, peptydy, wita­miny (E, K, B1, B12), fito­ste­role, kordy­ce­pin, kwas kordy­cep­sowy, adeno­zyna i adenina.

Innym zasad­ni­czym elemen­tem zasto­so­wa­nym w kremie jest  Camu-Camu (Myrcia­ria dubia). To krzew rosnący w dorze­czu Amazonki w Peru i Brazy­lii. Jego owoce zawie­rają rekor­dowe ilości wita­miny C.  Prócz tego posiada on liczne cenne skład­niki, w tym amino­kwasy — walinę, leucynę, serynę, fosfor, potas, żelazo, wapń, prote­iny, kwas galu­sowy, węglo­wo­dany, niacynę (wita­mina B3), anto­cy­jany, karo­te­no­idy. Wzmac­nia odpor­ność, zwięk­sza biowi­tal­ność, działa wiru­so­bój­czo i popra­wia wzrok. Połą­cze­nie wita­miny C, flawo­no­idów i kwasu elago­wego czyni camu-camu  hitem w dzia­ła­niu anty­ok­sy­da­cyj­nym. Przy­czy­nia się ponadto do reduk­cji zmarsz­czek, odży­wia skórę, opóź­nia procesy starze­nia. Ma dodat­kowo dzia­ła­nie prze­ciw­za­palne i przeciwreumatyczne.

Unika­tową i wybit­nie prze­ciw­sta­rze­niową recep­turę kremu dopeł­niają olej arga­nowy, oliwa z oliwek i wita­mina E. Odpo­wiedni dobór prepa­ra­tów PERŁY TYBETU, w tym wyso­kiej jako­ści skład­ni­ków z Tybetu i Amazo­nii, spra­wia, że mamy do czynie­nia z wyjąt­ko­wym kremem. Z pewno­ścią jest to ciekawa propo­zy­cja na rynku kosme­ty­ków w naszym kraju.

perla-tybetu

Wszel­kie infor­ma­cje na  temat kremu PERŁA TYBETU można naleźć:

http://ziola.unadegato.pl/perla-tybetu-krem-50-ml-p-86.html

CENTRUM ZIOŁOLECZNICTWA WILCACCORA

05–092 Łomianki, ul. Warszaw­ska 71 a

tel. 22– 751 65 07

www.unadegato.pl

Uwaga: recen­zja suple­mentu diety lub kossme­tyku  nie jest jaką­kol­wiek wska­zówką medyczną. Po poradę należy zwra­cać się indy­wi­du­al­nie do leka­rza, farma­ceuty lub specja­li­sty od kosmetyki!