Cudowne grzyby maitake

Posted on Wrz 24, 2015

Recen­zja suple­mentu diety

Utarło się prze­ko­na­nie, że grzyby mają prawie wyłącz­nie walory smakowe, a ich znacze­nie dla zdro­wia jest znikome. Nie jest to jednak prawda. Wiele ich gatun­ków ma niezwy­kłe właści­wo­ści lecz­ni­cze i profi­lak­tyczne. Szcze­gólną popu­lar­ność w tym zakre­sie zdobyły reishi, zwane też gano­dermą albo też po polsku lakow­nicą lśniącą. W ostat­nim czasie poja­wiły się infor­ma­cje o jesz­cze jednym rodzaju grzy­bów mają­cym wyjąt­kowe walory proz­dro­wotne. Chodzi o maitake (Grifola fron­dosa - żagwicę list­ko­watą). Są one znane i stoso­wane w Japo­nii, Chinach i na całym Dale­kim Wscho­dzie od wielu wieków.

Grzyb ma charak­te­ry­styczny, słodki smak. W Japo­nii w stanie dzikim rośnie na pniach drzew, osią­ga­jąc niekiedy dość dużą wagę. Istotne jest, że od ponad 20 lat maitake stał się grzy­bem hodow­la­nym, upra­wia­nym na wyste­ry­li­zo­wa­nym podłożu z trocin. Dzięki temu możliwa jest jego masowa hodowla.

Korzystne dzia­ła­nie maitake zostało potwier­dzone w wyniku wielo­let­nich prac badaw­czych japoń­skiego naukowca dr Hiro­aki Nanby : http://www.orthomolecular.org/library/jom/1997/articles/1997-v12n01-p043.shtm

Swoje właści­wo­ści maitake zawdzię­cza wyso­kiej zawar­to­ści pali­sa­cha­ry­dów. Szcze­gólne znacze­nie posiada beta­glu­kan. Powo­duje on m.in. obni­że­nie zawar­to­ści chole­ste­rolu LDL we krwi, zapo­biega wystę­po­wa­niu cukrzycy oraz zmniej­sza ryzyko wystą­pie­nia choroby wień­co­wej. Obniża również ciśnie­nie krwi. Znaj­duje też zasto­so­wa­nie w profi­lak­tyce nowo­two­ro­wej szcze­gól­nie układu pokar­mo­wego. Zwięk­sza aktyw­no­ści makro­fa­gów, co wpływa na zaha­mo­wa­nie rozwoju nowo­two­rów piersi, prostaty, płuc i wątroby. Dostar­cza wita­min C, D i z grupy B oraz wapnia, potasu, białka i amino­kwa­sów. Zale­cany przy oste­opo­ro­zie i aler­gii. Wzmac­nia odpor­ność, zwal­cza wirusy i bakte­rie, regu­luje wagę ciała, wspo­maga funk­cjo­no­wa­nie jelit.

Maitake frak­cja D jest oczysz­czo­nym ekstrak­tem z grzyba. Tego typu produkt poja­wił się w ofer­cie Centrum Zioło­lecz­nic­twa Wilcaccora.

Maitake.jpg.

Infor­ma­cje na jego temat można naleźć pod adresem:

http://unadegato.pl/apteka/maitake-frakcja-proszek-100-p-76.html

CENTRUM ZIOŁOLECZNICTWA WILCACCORA

05–092 Łomianki, ul. Warszaw­ska 71 a

tel. 22– 751 65 07

www.unadegato.pl

Uwaga: recen­zja suple­mentu diety nie jest jaką­kol­wiek wska­zówką medyczną. Po poradę należy zwra­cać się indy­wi­du­al­nie do leka­rza lub farmaceuty!