Czakramy a zdrowie

Posted on Kwi 23, 2013

Czakramy a zdrowie

Czakramy to centra ener­ge­tyczne, które posiada każdy z nas. Są one niedo­strze­galne za pomocą zmysłu wzroku a mimo to tak wiele znaczą dla zdro­wia czło­wieka. Książka omawia szcze­gó­łowo poszcze­gólne czakramy i ich rolę. Przed­sta­wia też różne możli­wo­ści samo­dziel­nej regu­la­cji ich funk­cjo­no­wa­nia za pomocą m.in. kamieni szla­chet­nych, aroma­te­ra­pii, oddzia­ły­wa­nia dźwię­kiem, waha­dłem, ćwiczeń medy­ta­cyj­nych, jogi a także poprzez ener­gię kolo­rów i wpływ pira­mid. Dzia­ła­nia prak­tyczne ułatwiają dołą­czone do książki pira­midki do samo­dziel­nego skle­je­nia. Umoż­li­wiają one odpo­wied­nią regu­la­cję pracy poszcze­gól­nych czakra­mów. Książka jest prak­tycz­nym podręcz­ni­kiem ukazu­ją­cym w sposób przy­stępny możli­wo­ści osią­ga­nia zdro­wia i zapo­bie­ga­nia choro­bom poprzez oddzia­ły­wa­nie na nasze centra energetyczne.

Do książki dołą­czono 7 pira­mi­dek do ener­ge­ty­za­cji czakramów.

Książkę można nabyć wyłącz­nie w księ­gar­niach, na Alle­gro oraz w wydawnictwie:

sklep@talizman.pl

tel./fax: +48 (85) 654 78 35

Uwaga autor nie prowa­dzi sprze­daży ksią­żek i nie przyj­muje zamó­wień w tym zakresie!

Leszek Matela

Czakramy a zdrowie

Studio Astrop­sy­cho­lo­gii

Biały­stok, 2001

ISBN 83–88351–42–7