CZARNA HUBA BOFONGINN

Posted on Gru 1, 2014

Recen­zja suple­mentu diety

Czarna huba brzo­zowa zwana też błysko­por­kiem podko­ro­wym (Inono­tus obli­quus) stoso­wana była od dawna w medy­cy­nie ludo­wej w wielu krajach. Specy­fik ten wyka­zuje dzia­ła­nie wiruso– i bakte­rio­bój­cze, redu­kuje stany zapalne w orga­ni­zmie i zwięk­sza odpor­ność. Jako prepa­ratu do sporzą­dza­nia wywa­rów używano hub rosną­cych wyłącz­nie na żywych i zdro­wych brzo­zach. Stoso­wano go jako środek anty­no­wo­two­rowy. W byłym ZSRR bada­nia nad wyko­rzy­sta­niem huby w choro­bach onko­lo­gicz­nych prowa­dził prof. M. Czer­no­ruc­kij. Z zebra­nych przez niego mate­ria­łów wynika, że kura­cja hubą zaha­mo­wuje procesy choro­bowe i skłon­ność do prze­rzu­tów nowotworów.

W Polsce bada­nia nad hubą czarną prowa­dził prof. Alek­san­der Ożarow­ski. Usta­lono, że wyciąg z tego prepa­ratu hamuje rozwój komó­rek nowo­two­ro­wych. Istnieje doku­men­ta­cja medyczna potwier­dza­jąca wyle­cze­nie pacjen­tów w przy­padku m.in.: raka jajni­ków, szpi­czaka mnogiego, raka płuc, raka odbytu, raka nerki, raka żołądka, raka jelita grubego oraz raka piersi.

W lite­ra­tu­rze specja­li­stycz­nej można znaleźć infor­ma­cje, że ekstrakt z huby popra­wia też funk­cjo­no­wa­nie mózgu, oczysz­cza i ogól­nie wzmac­nia orga­nizm. Obniża poziom cukru we krwi, zwięk­sza liczbę erytro­cy­tów i limfo­cy­tów. Regu­luje ciśnie­nie krwi. Osła­nia i odtruwa wątrobę. Działa prze­ciw­go­rącz­kowo. Jest pomocny przy zabu­rze­niach funk­cjo­no­wa­nia trzustki oraz ośrod­ko­wego układu nerwo­wego. Korzystny jest również w przy­padku wielu chorób skór­nych, wrzo­dów żołądka, nadkwa­soty oraz stanów zapal­nych pęche­rza i dróg moczowych.

W bada­niach prof. Ożarow­skiego uczest­ni­czyło m.in. Centrum Zioło­lecz­nic­twa Ojca Grze­go­rza. We wspo­mnia­nym centrum powstała cenna inicja­tywa stwo­rze­nia prepa­ratu opar­tego na ekstrak­cie z czar­nej huby. Co ważne, aby skoma­so­wać pozy­tywne oddzia­ły­wa­nie, dodano też inne dzia­ła­jące wybit­nie prze­ciw­no­wo­two­rowo oraz immu­no­sty­mu­lu­jąco skład­niki takie jak: odwar z ziela skrzypu polnego, ekstrakt z boro­wi­ków, ekstrakt z owoców aronii, ekstrakt z liści zielo­nej herbaty, ekstrakt ze skórek wino­gron bogaty w reswe­ra­trol i miód wielo­kwia­towy. W ten sposób powstał syrop ziołowy o nazwie BOFONGINN mający wszech­stronne oddzia­ły­wa­nie nie tylko w profi­lak­tyce prze­ciw­ra­ko­wej, ale również wzmac­nia­jący odpor­ność czło­wieka i dzia­ła­jący silnie prze­ciw­u­tle­nia­jąco. Ekstrakty z aronii, skórek wino­gron i liści zielo­nej herbaty znako­mi­cie „wymia­tają” szko­dliwe wolne rodniki z orga­ni­zmu. Ziele skrzypu nato­miast wspo­maga pracę nerek i wątroby. Z kolei wyciąg z boro­wi­ków to niezrów­nane źródło selenu mają­cego ogromne znacze­nie dla naszego układu odpor­no­ścio­wego. Już pierw­sze próby zasto­so­wa­nia poka­zują, że stwo­rzony w Centrum Zioło­lecz­nic­twa Ojca Grze­go­rza w Żywcu prepa­rat ziołowy BOFONGINN znaj­duje szero­kie zasto­so­wa­nie i charak­te­ry­zuje się dużą skutecznością.

Infor­ma­cje o Bofonginnie:

http://bonimed.pl/produkty/profilaktyka-przeciwnowotworowa/bofonginn-kompleks-suplement-diety/

Uwaga: recen­zja suple­mentu diety nie jest jaką­kol­wiek wska­zówką medyczną. Po poradę należy zwra­cać się indy­wi­du­al­nie do leka­rza lub farmaceuty!