Dr Karol Sokólski – naukowiec i radiesteta

Posted on Wrz 15, 2013

Karol Sokól­ski ur. 12.01. 1941r. w Leśnej, gm. Narewka: dr nauk huma­ni­stycz­nych, Uniwer­sy­tet Warszaw­ski, Wydział Rusy­cy­styki i Lingwi­styki Stoso­wa­nej (1993r.);

absol­went Wydziału Prawa i Admi­ni­stra­cji Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego (1975r.); absol­went Państwo­wego Liceum Tech­niki Denty­stycz­nej w Łodzi (1961r.);

w latach 1962 – 1974 – tech­nik dentystyczny;

1974 – 1980 – nauczy­ciel w Studium Tech­niki Denty­stycz­nej w Białymstoku;

1981 – 1982 – pracow­nik Ośrodka Badań Nauko­wych w Białymstoku;

W latach 90-tych wykła­dał podstawy prawa w biało­stoc­kich szko­łach śred­nich i poma­tu­ral­nych, obec­nie emeryt.

Karol Sokólski

Karol Sokól­ski jest auto­rem cieka­wych prac z dzie­dziny radie­ste­zji (patrz wykaz publi­ka­cji) oraz zapa­lo­nym szachi­stą. Jak wspo­mina, z radie­ste­zją zatknął się w latach 70-tych poprzez Euge­niu­sza Gawor­skiego, różdż­ka­rza z Biel­ska Podla­skiego. Zain­spi­ro­wały go również spotka­nia z eksper­tem radie­ste­zji  arch. Felik­sem Haczew­skim  (który przy­je­chał do Domu Kultury w Białym­stoku z prelek­cją), a w okre­sie później­szym, na początku lat 80-tych,  z bioener­go­te­ra­peutą Janem Putkow­skim oraz z radie­stetą i tera­peutą ks. Anto­nim Wiszem (micha­litą z Miej­sca Piastowego).

Karol Sokól­ski od połowy lat siedem­dzie­sią­tych inte­re­suje się radie­ste­zją, zjawi­skami psycho­tro­nicz­nymi (np. tele­pa­tią, spraw­czą rolą pozy­tyw­nego i nega­tyw­nego myśle­nia, efek­tem placebo itp.) oraz bioener­go­te­ra­pią. Dostrze­ga­jąc we wszyst­kich wspo­mnia­nych dzie­dzi­nach pewne wspólne cechy, propo­nuje wspólny termin na ich okre­śle­nie: ”ultra­bio­fi­zyka”. Obej­mo­wałby on wszel­kie zjawi­ska, okre­ślane jako para­nor­malne. Próbu­jąc zaś racjo­nal­nie wyja­śnić zjawi­ska tele­ra­die­ste­zji oraz mental­nego podłą­cza­nia się do Kroniki Akaszy, w swoich teore­tycz­nych docie­ka­niach posłu­guje się termi­nem ”sonda myślowa”. Zjawi­sko radie­ste­zyj­nego promie­nio­wa­nia pochod­nego (wtór­nego) wyja­śnia zjawi­skiem ”lase­ry­zmu radie­ste­zyj­nego”.

Wspo­mniane trzy terminy: ”ultra­bio­fi­zyka”, ”sonda myślowa” i ”lase­ryzm radie­ste­zyjny” prezen­tuje w swoich dwóch pracach przy­go­to­wa­nych do druku, we ”Wstę­pie do ultra­bio­fi­zyki” i ”Ultra­bio­fi­zycz­nych aspek­tach onkologii”.

WYKAZ PUBLIKACJI KAROLA SOKÓLSKIEGO DOTYCZĄCYCH RADIESTEZJI

 

- Różdżka i zabytki, (w:) ”Spotka­nie z Zabyt­kami”, Kwar­tal­nik Popu­lar­no­nau­kowy, Nr 2 z 1984r., s. 60.

- Radiestezyjno-geologiczne aspekty onoma­styki, (w:) ”Różdż­karz” Nr 4, Poznań 1984, s. 24 – 26,       Miesięcz­nik Polskiego Różdżkarstwa.

- Rodzime odpo­wied­niki Agni­ho­try, (w:) ”Różdż­karz” Nr 6, s. 14 – 16, Poznań 1984.

- Radie­ste­zyjne upodo­ba­nia pszczół, ”Pszcze­lar­stwo” Nr 9 z 1984r., s. 13 – 14, Organ Polskiego  Związku Pszczelarskiego.

- Żyły wodne i wody zale­ga­jące, (w:) Mate­riały z IV. Krajo­wej Konfe­ren­cji Różdż­kar­stwa, Centrala           Usługowo-Wytwórcza ”Różdż­karz”, Poznań 1984, s. 73 – 77.

- Możli­wo­ści dalszego postępu w rolnic­twie, Mate­riały IV. Krajo­wej Konfe­ren­cji Różdż­kar­stwa,   Poznań 1984, s. 89 – 94.

- Racjo­nalne aspekty Agni­ho­try, ”Bios … Znaczy Życie” Nr 10, 1985, s. 20 – 22, Mate­riały        konfe­ren­cyjne Naukowo-Technicznej Krajo­wej Konfe­ren­cji Radie­ste­zyj­nej nt.: ”Mikro– i      makro­ele­menty w życiu czło­wieka”, Gliwice 1985.

- Rolnic­two biody­na­miczne i zdro­wie, (w:) ”Bios … Znaczy Życie” Nr 10, s. 18 – 19, Naukowo–              –Tech­niczna Krajowa Konfe­ren­cja Radie­ste­zyjna nt.: ”Mikro– i makro­ele­menty w życiu      czło­wieka”, Stowa­rzy­sze­nie Radie­ste­tów w Gliwi­cach, Gliwice 1985.

- Anty­no­wo­two­rowe oddzia­ły­wa­nie przy­praw na orga­nizm czło­wieka, ”Problemy Zjawisk           Niezna­nych” Nr 9, s. 39 – 41, Wiel­ko­pol­skie Stowa­rzy­sze­nie Psycho­tro­niczne, Poznań 1986.

- Pięć ról przy­praw, ”Bios … Znaczy Życie” Nr 16, s. 92 – 95, Mate­riały konfe­ren­cyjne z    Ogól­no­pol­skiego Semi­na­rium ”ERPO ‘86’’, Stowa­rzy­sze­nie Radie­ste­tów w Gliwi­cach, 1986.

- Mikro­ele­menty – czyn­niki wzma­ga­jące skutecz­ność zioło­lecz­nic­twa i współ­cze­snej farma­ko­te­ra­pii, ”Bios … Znaczy Życie” Nr 18, s. 3 – 5, II. Naukowo-Techniczna Krajowa Konfe­ren­cja          Radie­ste­zyjna nt.: ”Biopier­wiastki i wita­miny … mikro– i makro­ele­menty w życiu   czło­wieka”, Stowa­rzy­sze­nie Radie­ste­tów w Gliwi­cach, 1987.

- Radie­ste­zyjne aspekty tera­peu­tycz­nych właści­wo­ści mikro­ele­men­tów, ”Bios Znaczy Życie” Nr 18,    s. 62 – 67, II. Naukowo-Techniczna Krajowa Konfe­ren­cja Radie­ste­zyjna nt.: ”Biopier­wiastki           i wita­miny … mikro– i makro­ele­menty w życiu czło­wieka”, Stowa­rzy­sze­nie Radie­ste­tów w     Gliwi­cach, 1987.

- Czy prze­sądy?, ”Trze­cie Oko” Nr 1/49, Biule­tyn Psycho­tro­nika, Warszawa 1988, s. 31 – 32.

- Bioener­ge­tyczny aspekt posłu­gi­wa­nia się waha­dłem uniwer­sal­nym, ”Bios … Znaczy Życie”, Nr 24, Mate­riały konfe­ren­cyjne z II. Ogól­no­pol­skiego Semi­na­rium ”ERPO’ 88″, Stowa­rzy­sze­nie Radie­ste­tów w Gliwi­cach, 1988r.

 

Prace przy­go­to­wane do druku (niepu­bli­ko­wane do końca 2013r.):

- Synteza badań teore­tycz­nych nad niekon­wen­cjo­nal­nymi środ­kami lecze­nia chorych na nowo­twory złośliwe i białaczki.

- Radie­ste­zja a onkologia.

- Wstęp do ultrabiofizyki.

- Ultra­bio­fi­zyczne aspekty onkologii.

 

Karol Sokól­ski

CO TO JEST ULTRABIOFIZYKA?

Ultra­bio­fi­zyka jest to dzie­dzina z pogra­ni­cza fizyki, biolo­gii i medy­cyny. Zajmuje się ona zjawi­skami niemie­rzal­nymi z pogra­ni­cza wymie­nio­nych wyżej dzie­dzin nauki.

Przyj­rzyjmy się tu struk­tu­rze słowo­twór­czej propo­no­wa­nego przez autora terminu i znacze­niom poszcze­gól­nych jego elementów.

Ultra­bio­fi­zyka = ultra + bio + fizyka

ultra- pierw­szy człon wyra­zów złożo­nych mający znacze­nie: poza, po drugiej stro­nie, poza zasię­giem, poza grani­cami, nadmier­nie, nadzwy­czaj, np. ultra­fio­le­towy, ultra­dź­więki, ultra­no­wo­cze­sny <łac. ultra ‘ponad, poza, dalej’>” (Słow­nik wyra­zów obcych. Wyda­nie nowe (dalej: SWOwn), Wydaw­nic­two Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 1143).

bio- pierw­szy człon wyra­zów złożo­nych wska­zu­jący na ich zwią­zek znacze­niowy z życiem, żywym orga­ni­zmem, proce­sem życio­wym, np. biogra­fia, bios­fera <gr. bios ‘życie’>” (SWOwn, s. 126).

fizyka nauka przy­rod­ni­cza zajmu­jąca się bada­niem ogól­nych właści­wo­ści mate­rii i zjawisk w niej zacho­dzą­cych oraz wykry­wa­niem ogól­nych praw, którym te zjawi­ska podle­gają” (SWOwn, s. 345).

A zatem przez ultra­bio­fi­zykę będziemy rozu­mieli naukę zajmu­jącą się zjawi­skami fizycz­nymi dzia­ła­ją­cymi na orga­ni­zmy żywe lub zacho­dzą­cymi w orga­ni­zmach żywych niewy­kry­wal­nymi i niemie­rzal­nymi przy pomocy współ­cze­snych metod i apara­tury naukowej.

Ultra­bio­fi­zyka jest więc dzie­dziną bardzo subtel­nej biofizyki.

Do ultra­bio­fi­zyki należy zali­czyć trzy różne grupy zjawisk: zjawi­ska radie­ste­zyjne, psycho­tro­niczne (np. tele­pa­tia, moc spraw­cza myśli, Kronika Akaszy itp.) oraz bioener­go­te­ra­pie. Wymie­nione tu trzy dzie­dziny mają pewien ”wspólny mianow­nik”. Są nim trzy nastę­pu­jące okoliczności:

1. Wspólny poziom subtel­no­ści ener­gii i prze­no­szo­nych przez nią infor­ma­cji, który spra­wia, iż zjawi­ska te są niemie­rzalne przy pomocy więk­szo­ści istnie­ją­cych tech­nicz­nych urzą­dzeń pomiarowych.

2. Podo­bień­stwo (a często nawet tożsa­mość) wspo­mnia­nych wyżej ener­gii i informacji.

3. Wzajemne prze­ni­ka­nie się i zazę­bia­nie się tych zjawisk, a nawet ich wymienność.

Ultra­bio­fi­zyka obej­muje zatem wszel­kie zjawi­ska okre­ślane jako paranormalne.

Termin ultra­bio­fi­zyka jest szerzej prezen­to­wany w pracach autora przy­go­to­wa­nych do druku pt.: ”Wstęp do ultra­bio­fi­zyki” oraz ”Ultra­bio­fi­zyczne aspekty onkologii”.