About the author

Leszek Matela

leszek-megalit888

Born April, 15th 1955, a publi­cist, trans­la­tor, dowser, travel­ler, rese­ar­cher of unknown pheno­mena, teacher of sugge­sto­pe­dia, expert of feng­shui, rese­ar­cher of the Wawel Chakra, places of power and many Earth myste­ries. He is also the author of 53 books about radie­sthe­sia, geomancy, parap­sy­cho­logy, runes, natu­ro­pa­thy and esote­rics in Polish, German and Czech. His artic­les were also publi­shed in Great Britain, USA and Australia.

Artic­les in English: 

 • Yoga comes to school in Poland, Yoga and Life, Spring, 1985
 • Yoga and Dowsing, Prac­ti­cal Geomancy, Spring 1986
 • Yoga and the art of dowsing, Yoga and Life, Spring/Summer, 1986
 • Yoga and Medi­ta­tion as Rela­xa­tion at school, Proce­edings and Abstracts of 6-th Inter­na­tio­nal Confe­rence on Psycho­tro­nic Rese­arch, Zagreb, November,1986
 • Medi­ta­tion and Yoga at School. The First Step to New Educa­tion, Inter­na­tio­nal Light, (Austra­lia) — No. 1/1987(part one) and No. 2 /1987(part two)
 • Using yoga for acce­le­ra­tive lear­ning, Yoga and Life, Summer 1987
 • Geopa­thic zones, dise­ase and the disa­bled, Yoga and Life, Spring, 1991
 • Geopa­thic Zones, The Ameri­can Dowser, Spring, 1991
 • Pain­tings that heal, Fate, decem­ber, 1997
 • Natu­ral Icon, Fortean Times, FT 106, Janu­ary, 1998 (with co-author Patryk Matela)
 • Geomancy in Cyprus, The Ameri­can Dowser, Winter 1998
 • Runes for Health, The Ameri­can Dowser, Winter 2000.

see selec­ted biblio­gra­phy of his books


Przy­pisy

Przy­pisy:

 1. Tajem­nice Wiedzy Atlan­tydz­kiej” L. Matela, Biały­stok 2000, ISBN 83–86-737–91-3 (ss. 147, 167, 170, 172, 173, 176, 241)
 2. Nieznany Świat” 1/2011 ss.40–46 Sekretne kody Miasta Bogów. Kore­spon­den­cja własna z Kambodży
 3. Nieznany Świat” 10/2009 “Zagadka świę­tych linii”
 4. Inter­ne­towy Bank Danych — Matela Leszek. W: Nieznany Świat [on-line]. [dostęp 2011-04-10].
 5. Matela L., Kraft in Krakau, Esotera,12/1987
 6. Matela L., Ortho­doxe Orte der Kraft, Esotera, 6/1988
 7. Matela L., Auf den Spuren der alten Geoman­tie, Radi­ästhe­sie (RGS), 1/1998
 8. Matela L., Runes for Health, Ameri­can Dowser, Winter 2000
 9. Matela L., Gehe­im­nisse der Kraftorte Wiens und des Waldvier­tels, Maga­zin 2000 plus, Nr 233
 10. http://www.geomantie.net/authors/1029/view.html
 11. Matela L. , Matela P., Natu­ral Icon, Fortean Times, FT 106, Janu­ary, 1998
 12. (usunięto)
 13. (usunięto)
 14. Matela L., Mazur­czak J., Wpływ wybra­nych znaków symbo­licz­nych i geome­trycz­nych na rozwój struk­tur biolo­gicz­nych, Mate­riały IV Krajo­wej Konfe­ren­cji Radie­ste­zyj­nej, Toruń 1987 oraz Matela L., Mazur­czak J., Zmiany emisji foto­no­wej roślin pod wpły­wem oddzia­ły­wań grafo– i geome­tro­nicz­nych, Mate­riały na IV Ogól­no­pol­ską Konfe­ren­cję Polskiego Towa­rzy­stwa Psycho­tro­nicz­nego, Warszawa 1987
 15. SIGMA NOT, Warszawa 1993, ISBN 83–85001-90–5
 16. RADIESTEZJA nauka, prak­tyka, ochrona przed szko­dli­wym promieniowaniem”,L.Matela Wyd.KOS 1996 ISBN 83–86757-40-X, oraz:Nieznany Świat 5/1997 s.54
 17. KATALOG KSIĄŻEK — wg auto­rów — Matela Leszek. W: Wydaw­nic­two Studio Astrop­sy­cho­lo­gii. [on-line]. [dostęp 2011-04-10].
 18. Biały­stok: 1997, ISBN 83–86737-25–5
 19. Lublin 1996, ISBN 83–90167-11–5
 20. Myśli — Książka. W: Wirtu­alna Polska > Książki [on-line]. [dostęp 2011-04-09].
 21. Kato­wice 1998,ISBN 83–86757-41–8
 22. Czło­wiek o dobrej pamięci i inne opowia­da­nia w stylu zen. W: Kata­log Biblio­teki Naro­do­wej [on-line]. [dostęp 2011-04-09].
 23. Kato­wice, 1998, ISBN 83–86757-16-7F

W niniej­szym biogra­mie wyko­rzy­stano m.in. hasło w Wiki­pe­dii doty­czące autora oraz infor­ma­cje z Gale­rii Auto­rów Niezna­nego Świata jak również ze strony Wydaw­nic­twa Studio Astropsychologii