Books

Selec­ted biblio­gra­phy of books by Leszek Matela:

 • “Droga zen”, Kraków 1984 PB 1874/86
 • “Radie­ste­zja a ochrona i reno­wa­cja zabyt­ków”, Toruń 1985 PB B 434/86
 • “Feng shui. Chiń­ska geoman­cja”, Toruń 1985 PB B 428/86
 • “Radie­ste­zyjne prze­słanki usytu­owa­nia kościo­łów i pleba­nii”, Toruń 1985 PB B 435/86
 • “Chiń­ska droga do szczę­ścia”, Bydgoszcz 1985 PB 5265/87
 • “Gehe­imi­svolle Ener­gien am Welt­cha­kra Wawel Hügel, in Krakau, w: Starke Plätze”, (L.Matela współ­au­tor­stwo, tytuł książki: “Starke Plätze” pod red. Wernera Piepera), Löhr­bach 1986 ISBN 3–935817-10–7
 • “Radie­ste­zja a nauka”, Toruń 1988
 • “Sprzęt radie­stety w zary­sie”, Toruń 1988
 • “Pranay­ama auf der Penne”, (L.Matela współ­au­tor­stwo), tytuł książki: “Bezie­hung statt Erzie­hung” (pod red. Irene Dali­chow) Freiburg 1988 ISBN 3 7626 0647
 • “Niemiecki dla począt­ku­ją­cych super­bły­ska­wiczną metodą relak­sa­cyjną”, Żywiec 1992 (wyd.I), Biały­stok 1994–97(wyd.II)
 • “Psycho­tro­nika — mini ency­klo­pe­dia”, Warszawa 1993 (Auto­rzy: L.Matela, L.E.Stefański, J.Szymański) ISBN 83–85001-90–5
 • “Moc znaków runicz­nych”, Warszawa 1994 ISBN 83–85486-29–1
 • “Radie­ste­zja Nauka — Prak­tyka — Ochrona przed szko­dli­wym promie­nio­wa­niem”, Kato­wice 1996 ISBN 83–86757-40-X
 • “Geoman­cja. Formy feng shui, Pozy­tywne ener­gie”, Biały­stok 1997 ISBN 83–86737-25–5
 • “Tajem­ni­czy krąg zjawisk PSI”, Biały­stok 1997 (Auto­rzy: O. Sakow­ska, L. Matela) ISBN 83–86737-07–7
 • “Parap­sy­cho­lo­gia — radie­ste­zja — para­me­dy­cyna — ezote­ryka. Mały słow­nik polsko — niemiecki” cz.1, Kato­wice 1998 ISBN 83–86757-16–7
 • “Parap­sy­cho­lo­gie — Radi­ästhe­sie — Para­me­di­zin — Esote­ric. Deutsch — Polni­sches Klein­wör­ter­buch” cz.2, Kato­wice 1998 ISBN 83–86757-16–7
 • “Trój­wy­mia­rowe medy­ta­cje. Wyższe stop­nie pozna­nia przez wzrok”, Biały­stok 1998 ISBN 83–86737-40–9
 • “Runy i ich zasto­so­wa­nie”, Biały­stok 1998 ISBN 83–86737-46–8
 • “ABC waha­dła”, Biały­stok 1999 ISBN 83–86737-61–1
 • “ABC różdżki”, Biały­stok 1999 ISBN 978–83-86737–64-2
 • “ABC biome­trów”, Biały­stok 1999 ISBN 8386737735
 • “ABC odpro­mien­ni­ków i rege­ne­ra­cji orga­ni­zmu”, Biały­stok 1999 ISBN 83–86737-72–7
 • “Tajem­nice wiedzy atlan­tydz­kiej”, Biały­stok 2000 ISBN 83–86737-91–3
 • “ABC chro­mo­te­ra­pii”, Biały­stok 2000 ISBN 83–86737-94–8
 • “ABC feng shui”, Biały­stok 2000 ISBN 83–86737-03–4
 • “Sekrety pier­ście­nia Atlan­tów”, Biały­stok 2000 ISBN 83–88351-00–1
 • “Polskie feng shui”, Biały­stok 2001 ISBN 83–88351-80-X
 • “Pira­midy i ich wyko­rzy­sta­nie”, Biały­stok 2001 ISBN 83–88351-17–6
 • “Czakramy a zdro­wie”, Biały­stok 2001 ISBN 83–88351-42–7
 • “Oddzia­ły­wa­nie kształ­tów i symboli”, Biały­stok 2002 (Auto­rzy: O.Sakowska i L.Matela) ISBN 83–88351-34–6
 • “Potęga kamieni”, Biały­stok 2002 (Auto­rzy: O.Sakowska, L.Matela) ISBN 83–88351-26–5
 • “Woda i jej lecz­ni­cza siła”, Biały­stok 2002 ISBN 83–7377-003–8
 • “Trój­wy­mia­rowe tali­zmany”, Biały­stok 2003, (Auto­rzy: L.Matela i P.Matela) ISBN 83–7377-012–7
 • “Moc Twoich dłoni”, Biały­stok 2003, (Auto­rzy: O.Sakowska i L.Matela) ISBN 8373770194
 • “Moc dźwięku”, Biały­stok 2003, (Auto­rzy: O.Sakowska i L.Matela) ISBN 83–7377-019–4
 • “Runy dla Ciebie”, Biały­stok 2003 ISBN 83–7377-053–4
 • “Tajem­nice czakramu wawel­skiego sekrety Krakowa”, Biały­stok 2004 ISBN 83–7377-113–1
 • “Sekrety wewnętrz­nej prze­miany i alche­mia zdro­wia”, Biały­stok 2004 ISBN 83–7377-120–4
 • “Sekrety katedr i miejsc mocy”, Biały­stok 2004 (Auto­rzy: O.Sakowska i L.Matela) ISBN 83–7377-146–8
 • “Tajem­nice świę­tego Graala, templa­riu­szy i misty­ków”, Biały­stok 2005 (Auto­rzy: O.Sakowska i L.Matela) ISBN 83–7377-147–6
 • “Tajem­nice Słowian”, Biały­stok 2005 ISBN 83–7377-178–6
 • “Wyrocz­nia celtycka”, Biały­stok 2005 ISBN 83–7377-203–0
 • “Die Kraft der Steine und Mega­li­then”, Baden– München, 2006 ISBN 3–03800-254–2  ISBN 978–3-03800–254-2
 • “Kod Druidów i sekrety Celtów”, Biały­stok 2006 ISBN 83–7377-251–0
 • “Magiczne zakątki. Prze­wod­nik po miej­scach mocy Podla­sia, Suwalsz­czy­zny, Mazur i Ziemi Łomżyń­skiej”, Biały­stok 2007 ISBN 978–83-7377–273-1
 • “Chiń­ska sztuka zdro­wego życia”, Biały­stok 2007 ISBN 978–83-7377–294-6
 • “Jak korzy­stać z ener­gii miejsc mocy”, Biały­stok 2008 ISBN 978–83-7377–338-7
 • “Polska magiczna”, Biały­stok 2009 ISBN 978–83-7377–362-2
 • “Pieczęć Wira­ko­czy i tajem­nice Inków”, Andry­chów 2012 ISBN 978–83-917420–7-5

Aby prze­czy­tać szcze­gó­łowy opis wybra­nej książki Leszka Mateli, klik­nij tutaj.