ESCUDO — IDEALNE POŁĄCZENIE

Posted on Maj 14, 2018

Recen­zja suple­mentu diety

Ważną tenden­cją nada­jącą kieru­nek rozwoju współ­cze­snej medy­cy­nie natu­ral­nej i zielar­stwu XXI w. jest poszu­ki­wa­nie połą­czeń różnych natu­ral­nych prepa­ra­tów w celu zapew­nie­nia jak najlep­szego efektu syner­gicz­nego. Chodzi o znale­zie­nie metody, dzięki której leki wspie­rają swoje dzia­ła­nie, a zmie­szane ich w odpo­wied­nich propor­cjach powo­duje zwie­lo­krot­niony skutek tera­peu­tyczny. Na takimi rozwią­za­niami pracuje zało­żone przez Martę Skol­mow­ską w 1994 r. Centrum Zioło­lecz­nic­twa Wilcac­cora w Łomian­kach koło Warszawy, jedyna firma polska współ­pra­cu­jąca ze słyn­nym peru­wiań­skim Insty­tu­tem imie­nia Ojca Edmunda Szeligi (IPIFA).
We wspo­mnia­nym centrum powstał ostat­nio produkt, który znako­mi­cie wpisuje się w tę tenden­cję. Znale­ziono idealne połą­cze­nie skład­ni­ków wspie­ra­ją­cych walkę z wielu groź­nymi choro­bami cywi­li­za­cyj­nymi. Tak powstało ESCUDO, co po hisz­pań­sku znaczy tarcza, w zamy­śle twór­czyni prepa­ratu: tarcza chro­niąca przed różnymi choro­bami. Stosu­jąc odpo­wied­nie propor­cje połą­czono tarczycę bajkal­ską (Scutel­la­ria baica­len­sis) i Vilca­corą (Unca­ria tomen­tosa).
Pierw­szy ze skład­ni­ków należy do ważnych odkryć współ­cze­snego zioło­lecz­nic­twa, należy dodać, że ponow­nych odkryć, bo bajka­lina była znana i stoso­wana już przed wiekami. Bada­nia prze­pro­wa­dzone w XXI w. jej niezwy­kły aspekt, a miano­wi­cie zdol­ność prze­dłu­ża­nia życia komó­rek wcho­dzą­cych w skład orga­ni­zmu czło­wieka. Prócz spowal­nia­nia proce­sów starze­nia, ziele to zapo­biega uszko­dze­niom łańcu­chów DNA, chroni orga­nizm przed dzia­ła­niem wolnych rodni­ków, pomaga na elastycz­ność stawów i ścię­gien, zapo­biega stanom zapal­nym i zmia­nom aler­gicz­nym. Posiada też dzia­ła­nie prze­ciw­bak­te­ryjne, prze­ciw­grzy­bi­cze, prze­ciw­wi­ru­sowe i prze­ciw­miaż­dży­cowe.
Vilca­cora ma również bardzo szero­kie zasto­so­wa­nie tera­peu­tyczne, podnosi przede wszyst­kim znacząco odpor­ność orga­ni­zmu, wspo­maga zwal­cza­nie chorób nowo­two­ro­wych oraz układu krąże­nia. Po połą­cze­niu w prepa­ra­cie ESCUDO dzia­ła­nie obu substan­cji jest znacz­nie zwiększone.

Infor­ma­cje o produk­cie można znaleźć na stro­nie Centrum Zioło­lecz­nic­twa Wilcac­cora w Łomiankach:

http://ziola.unadegato.pl/escudo-p-89.html

 

Uwaga: recen­zja suple­mentu diety nie jest jaką­kol­wiek wska­zówką medyczną. Po poradę należy zwra­cać się indy­wi­du­al­nie do leka­rza lub farmaceuty!