GANO-TUMERIC

Posted on Gru 7, 2017

Recen­zja suple­mentu diety

W dobie­ra­niu skład­ni­ków mają­cych najlep­sze skutki proz­dro­wotne i profi­lak­tyczne ogromne znacze­nie posiada syner­gia. Chodzi o taki dobór skład­ni­ków, aby wspie­rały one nawza­jem swoje dzia­ła­nie i powo­do­wały znaczące zwięk­sze­nie efektu końco­wego. Centrum Zioło­lecz­nic­twa Wilcac­cora w Lomian­kach koło Warszawy stwo­rzyło niezwy­kłą kombi­na­cję prepa­ra­tów zapew­nia­jące znako­mite współ­dzia­ła­nie wszyst­kich elemen­tów. Chodzi o  GANO-TUMERIC – unikalne  na skalę świa­tową połą­cze­nie peru­wiań­skiej kurkumy z ekstrak­tami z azja­tyc­kich grzy­bów: Maitake i Reishi oraz pieprzu.

Współ­cze­sne bada­nia potwier­dzają, że kurkuma to nie jest zwykła przy­prawa, to środek zawie­ra­jący liczne bioak­tywne związki o silnych właści­wo­ściach lecz­ni­czych. Potwier­dzono korzy­ści z jej zasto­so­wa­niu przy zwal­cza­niu infek­cji wiru­so­wych, bakte­ryj­nych i grzy­bicz­nych. Najcen­niej­szy element to poli­fe­nol zwany kurku­miną. Posiada on dzia­ła­nie prze­ciw­za­palne, prze­ciw­u­tle­nia­jące i może być niezwy­kle przy­datny w profi­lak­tyce nowo­two­ro­wej, w szcze­gól­no­ści — raka skóry, płuca, jamy ustnej, głowy i szyi, prze­łyku, żołądka, wątroby, trzustki, jelita cien­kiego, okręż­nicy, pęche­rza moczo­wego, prostaty, gruczoły pier­sio­wego, szyjki macicy i chłoniaków.

Z kolei dzięki zawar­to­ści tume­ronu prepa­rat ten może przy­śpie­szać procesy napraw­cze w mózgu. Według badań prze­pro­wa­dzo­nych w 2014 r. w Niem­czech, kurkuma wspo­maga pracę mózgu, pomaga w profi­lak­tyce choroby Alzhe­imera oraz udaru mózgu.

Inne zasto­so­wa­nie to zapo­bie­ga­nie dysfunk­cji trzustki i zabu­rzeń trawie­nia. Poży­tek przy­nosi on też w przy­padku niedo­sta­tecz­nego wydzie­la­nia żółci i zakłó­ceń w pracy wątroby.

Również następny skład­nik Gano-Tumericu  — grzyb maitake jest cenio­nym środ­kiem stoso­wa­nym w Japo­nii i wielu innych krajach w zapo­bie­ga­niu choro­bom nowo­two­ro­wym. zwłasz­cza w obrę­bie układu pokarmowego.

Podobne właści­wo­ści wzmac­nia­jący orga­nizm posiada też reishi, zwane też gano­dermą, lakow­nicą lśniącą lub Ling Zhi. Grzyb ten w trady­cyj­nej medy­cy­nie chiń­skiej i japoń­skiej stoso­wany jest już od setek lat. Podnosi odpor­ność i regu­luje pracę orga­ni­zmu. Pomaga też przy zwal­cza­niu stanów zapal­nych, nowo­two­rów oraz niedo­ma­gań wielu orga­nów. Nic dziw­nego, że w ostat­nich latach zdobył on tak dużą popularność.

Wresz­cie ostatni ze skład­ni­ków wspo­mnia­nego suple­mentu diety opra­co­wa­nego przez  Centrum Zioło­lecz­nic­twa Wilcac­cora – pieprz kata­li­zuje i zwięk­sza dzia­ła­nie pozo­sta­łych elemen­tów oraz polep­sza przy­swa­jal­ność. Ale nie tylko efekt syner­giczny jest jego zaletą, stwier­dzono też bowiem, że działa on rozkur­czowo, wpływa na obni­że­nie ciśnie­nia krwi, pobu­dza wydzie­la­nie soku żołąd­ko­wego, wyka­zuje dzia­ła­nie znie­czu­la­jące, prze­ciw­za­palne i przeciwreumatyczne.

Jak podaje produ­cent Gano-Tumericu, pomaga m.in. on utrzy­my­wać zdrowe jelita, zwal­czać stany zapalne, chro­nić komórki przed nowo­two­rem, zapo­biega depre­sji oraz choro­bie Alzheimera.

Infor­ma­cje w Internecie:

http://www.unadegato.pl/gano-tumeric-preparat/

 

Warto też pole­cić wywiad zało­ży­cielki Centrum Zioło­lecz­nic­twa Wilcac­cora  Marty Skol­mow­skiej dostępny pod linkiem:

Uwaga: recen­zja suple­mentu diety nie jest jaką­kol­wiek wska­zówką medyczną. Po poradę należy zwra­cać się indy­wi­du­al­nie do leka­rza lub farmaceuty!