Hermann Hesse “Myśli”

Posted on Cze 7, 2013

Hermann Hesse “Myśli”

Wybór, prze­kład i słowo wstępne: Leszek Matela

Wydaw­nic­two Dabar

Lublin 1995

ISBN 83–901671-1–5

1/ Praw­dziwe powo­ła­nie każdego polega tylko na jednym: odna­le­zie­niu siebie samego.

2/ Porządny czło­wiek nie czyni kroku, nie zysku­jąc przy tym wrogów.

3/ Czło­wiek nie może zrozu­mieć u innych tego, czego sam nie przeżył.

4/ Aby zrodziło się to co możliwe, należy stale próbo­wać tego co niemożliwe.

5/Gdyby kościoły chrze­ści­jań­skie i ich księża byli tacy jak Chry­stus, nie potrzebni byliby poeci.

6/Tam, gdzie jedno­czą się umysł i magia, być może leży tajem­nica wszel­kich sztuk wyższych.

7/ Samot­ność jest niezależnością.

8/ Strach odczuwa się tylko wtedy, kiedy nie jest się w zgodzie z samym sobą.

9/ Zło powstaje zawsze tam, gdzie nie wystar­cza miłości.

10/ Bez magii świat ten nie byłby do zniesienia.

 

Hermann Hesse (1877–1962)