Jak korzystać z energii miejsc mocy

Posted on Kwi 23, 2013

Jak korzystać z energii miejsc mocy

Autor wyja­śnia w swojej książce jak odna­leźć miej­sca mocy, jakie są ich charak­te­ry­styczne cechy, a przede wszyst­kim, jak każdy z nas może użyć ich ener­gii dla dobra własnego i innych ludzi.

Istnieją zarówno bardzo znane miej­sca mocy, jak również całkiem niepo­zorne, w ogro­dzie, na leśnej pola­nie, nad górskim stru­my­kiem, czy na pagórku za miastem. Trzeba tylko nauczyć się je dostrze­gać i loka­li­zo­wać. W nich czło­wiek odczuwa głęboką jedność z siłami Kosmosu, może doener­ge­ty­zo­wać orga­nizm i uzyskać impulsy do rozwoju duchowego.

Ważną rzeczą jest umie­jęt­ność otwar­cia się na pozy­tywne ener­gie. Dopiero wtedy można z nich korzy­stać. Tysiące osób codzien­nie odwie­dza Wawel — najsil­niej­sze i najsław­niej­sze miej­sce mocy w Polsce, ale tylko osoby nasta­wione na odbiór subtel­nych wibra­cji, mogą je odczuć. Warto również nauczyć się odnaj­dy­wa­nia własnych miejsc mocy, w których mogli­by­śmy odpo­czy­wać oraz łado­wać nasze “wewnętrzne akumulatory”.

Ta książka to praw­dziwy podręcz­nik prak­tycz­nego wyko­rzy­sta­nia dobro­czyn­nych ener­gii przy­rody. Czytel­nik znaj­dzie w niej również infor­ma­cje, jak otwo­rzyć się na oddzia­ły­wa­nie drzew, doener­ge­ty­zo­wać własny orga­nizm i żywność pod pira­midą, skorzy­stać z wody z cudow­nych źróde­łek oraz jak samo­dziel­nie wyko­nać kamienny krąg.

Książkę można nabyć wyłącz­nie w księ­gar­niach, na Alle­gro oraz w wydawnictwie:

sklep@talizman.pl

tel./fax: +48 (85) 654 78 35

Uwaga autor nie prowa­dzi sprze­daży ksią­żek i nie przyj­muje zamó­wień w tym zakresie!

Leszek Matela

Jak korzy­stać z ener­gii miejsc mocy

Studio Astrop­sy­cho­lo­gii

Biały­stok, 2008

ISBN 978–83–7377–338–7