Jan Zych (1939–2014)

Posted on Kwi 18, 2014

Jan Zych był wybit­nym bioener­go­te­ra­peutą, radie­stetą, bada­czem miejsc mocy. Uhono­ro­wano go człon­ko­stwem w Między­na­ro­do­wej Agen­cji Wybit­nych Uzdro­wi­cieli (Inter­na­tio­nal Agency of Outstan­ding Healers). Zebrał wiele świa­dectw medycz­nych doty­czą­cych skutecz­no­ści stoso­wa­nej przez siebie terapii.

Jan Zych

Jan Zych

Prowa­dził liczne kursy w Krako­wie i wielu innych miastach. Był cenio­nym przez słucha­czy wykła­dowcą w Studium Psycho­tro­niki im. Ocho­ro­wi­cza w Krako­wie. Dzia­łał przez dłuż­szy czas w Mało­pol­skim Stowa­rzy­sze­niu Natu­ro­pa­tii. Od połowy lat osiem­dzie­sią­tych badał czakram wawel­ski i jego oddzia­ły­wa­nie. Wśród miejsc mocy szcze­gól­nie cenił sank­tu­aria w Kalwa­rii Zebrzy­dow­skiej i w Łagiewnikach.

Był czło­wie­kiem o wszech­stron­nych zain­te­re­so­wa­niach. Grał np. w kame­ral­nej orkie­strze symfo­nicz­nej i upra­wiał tury­stykę górską. Ucho­dził za znawcę kamieni szla­chet­nych i mine­ra­łów, których używa­nie zale­cał również do celów zdrowotnych.

Odwie­dził aśram Sai Baby w Indiach. Inte­re­so­wał się dzia­łal­no­ścią słyn­nego uzdra­wia­cza niemiec­kiego Bruno Gröninga i średnio­wiecz­nej  mistyczki św. Hilde­gardy z Bingen. Był orędow­ni­kiem prze­sła­nia św. siostry Faustyny o Miło­sier­dziu Bożym.

Z pewno­ścią Jan Zych na długo pozo­sta­nie w pamięci pacjen­tów, którym pomógł oraz ludzi, z którymi współpracował.