KREM REISHI

Posted on Gru 21, 2014

Recen­zja kosmetyku

Grzyb reishi (gano­derma lub lakow­nica lśniąca), znany również pod chiń­ska nazwą Ling Zhi, posiada unikalne dla zdro­wia właści­wo­ści. Był stoso­wany jako cudowny środek lecz­ni­czy już przed setkami lat, najpierw w Chinach, a potem w Japo­nii. Współ­cze­sne bada­nia potwier­dzają jego niezwy­kłe dzia­ła­nie. Poli­sa­cha­rydy zawarte w grzy­bie są głów­nym czyn­ni­kiem wpły­wa­ją­cym na utrzy­ma­nie równo­wagi w orga­ni­zmie i prze­dłu­ża­ją­cym jego życie. Posiada on też w swoim skła­dzie całe mnóstwo innych czyn­nych substancji.

Jak wynika z dotych­cza­so­wych doświad­czeń opisa­nych w lite­ra­tu­rze, reihi znaj­duje zastosowanie:

* do wzmoc­nie­nia sił odpornościowych,

* przy osła­bie­niu serca, płuc, wątroby, trzustki i nerek,

* przy nadci­śnie­niu, astmie i bronchicie,

* w zwal­cza­niu bezsen­no­ści, neura­ste­nii, scho­rzeń żołądka, stanów zapal­nych stawów i nerek,

* jako środek wzmac­nia­jący siły orga­ni­zmu i jego odporność,

* w regu­la­cji pracy całego orga­ni­zmu i w zapew­nie­niu popraw­nego funk­cjo­no­wa­nie orga­nów wewnętrznych,

* do ochrony wątroby i detoksykacja,

* do zwal­cza­nia zatruć i prze­wle­kłych stanów zapalnych,

* może powstrzy­my­wać rozwój komó­rek rako­wych, co w połą­cze­niu z silną akty­wi­za­cją sił obron­nych spra­wia, że grzyb ten w Chinach i w Japo­nii wpisany został na listę leków nowotworowych,

* opóź­nia efekty starzenia,

* wzmac­nia pamięć,

* zapo­biega rozwo­jowi reak­cji alergicznych,

* obniża poziom glukozy we krwi,

* chroni skórę i opóź­nia jej starzenie,

* obniża masę ciała,

* wzmac­nia płodność.

 

Okazuje się, że reishi może być z powo­dze­niem stoso­wany nie tylko jako suple­ment diety, ale także jako kosme­tyk. Japoń­scy specja­li­ści, w opar­ciu o bada­nia naukowe, zwró­cili uwagę na wyko­rzy­sta­nie niezwy­kłych właści­wo­ści grzyba i jego dobro­czyn­nego wpływu na skórę. Okazało się, że oczysz­cza on komórki za zbęd­nych produk­tów prze­miany mate­rii. Życie komó­rek zostaje prze­dłu­żone, ponie­waż reishi hamuje proces skra­ca­nia się łańcu­chów telo­me­rów (odci­nek DNA znaj­du­jący się przy końcach chro­mo­so­mów). Wspo­maga też naprawę DNA. Odna­wia komórki ludz­kiego ciała dzięki anty­ok­sy­dan­tom. Zawarte w nim wita­miny i skład­niki mine­ralne rewi­ta­li­zują skórę.

Dzięki Centrum Zioło­lecz­nic­twa Wilcac­cora z Łomia­nek krem reishi można również nabyć w Polsce. Zawiera on dodat­kowo m.in. olej arga­nowy, który wzmac­nia odmła­dza­jące dzia­ła­nie prepa­ratu. Co ważne, nie zawiera para­be­nów, czyli konser­wan­tów mają­cym prze­dłu­żać trwa­łość kosmetyków. reishi krem

Infor­ma­cje:

KREM REISHI

Dzia­ła­nie kremu można wzmoc­nić stosu­jąc wewnętrz­nie kapsułki REISHI FORTE

lub REISHI PUDER

Uwaga: recen­zja suple­mentu diety lub kosme­tyku nie jest jaką­kol­wiek wska­zówką medyczną. Po poradę należy zwra­cać się indy­wi­du­al­nie do leka­rza lub farmaceuty!