MACA DLA ZDROWIA

Posted on Paź 7, 2014

Recen­zja suple­mentu diety

Maca to jeden z najbar­dziej wszech­stron­nych leków pocho­dzą­cych z Peru. Niestety ciągle niedo­ce­niany w Polsce. Jego właści­wo­ści i szero­kie zasto­so­wa­nie budzą podziw. Maca (Lepi­dium meyenii) jest rośliną, której dzia­ła­nie dosto­suje się w zadzi­wia­jący sposób do indy­wi­du­al­nych potrzeb każdego orga­ni­zmu. W zależ­no­ści od tego, jaki organ jest osła­biony, maca wspo­maga lecze­nie danego scho­rze­nia. Nic dziw­nego, że wielu tera­peu­tów zaleca stałe jej zaży­wa­nie. Peru­wiań­scy India­nie doce­niali ją już przed wiekami. Wiedzieli, że jest bardzo ważnym źródłem zdro­wia, siły i wital­no­ści. To ten specy­fik poma­gał im prze­trwać cięż­kie warunki życia na dużych wyso­ko­ściach. Maca do dziś stanowi cenne uzupeł­nie­nie diety. Tamtej­szy klimat i wyso­kość, na której rośnie, spra­wiają, że jej skład jest niepo­wta­rzalny. Roślina ta niegdyś była spoty­kana w całych Andach. Obec­nie rośnie wyłącz­nie na wyso­ko­ści powy­żej 3500 m n.p.m. Surow­cem używa­nym w tera­pii jest korzeń maci.
Specy­fik ten jest niezwy­kle bogaty w pełno­war­to­ściowe białko, potrzebne orga­ni­zmowi amino­kwasy, łatwo przy­swa­jalny wapń, żelazo, jod, wita­miny, mine­rały i sterole. Pomaga nawet w stanach wycień­cze­nia, niedo­ży­wie­nia oraz w okre­sie dojrze­wa­nia, jak i prze­kwi­ta­nia. Łago­dzi depre­sje. Spowal­nia procesy starze­nia. Popra­wia pamięć i zdol­ność przy­swa­ja­nia wiedzy oraz w sposób znaczący zwięk­sza biowi­tal­ność orga­ni­zmu. Wspo­maga wytrzy­ma­łość masy mięśnio­wej. Dzięki natu­ral­nym prekur­so­rom hormo­nal­nym znako­mi­cie stymu­luje poten­cję i płod­ność. Nic dziw­nego, że mówi się o tym specy­fiku: peru­wiań­ska viagra dla mężczyzn i kobiet. Znako­mi­cie regu­luje gospo­darkę hormo­nalną. Dosko­nały środek do wzmoc­nie­nia i odnowy orga­ni­zmu, zale­cany szcze­gól­nie w czasie rekon­wa­le­scen­cji, a nawet w tera­pii zespo­łów prze­wle­kłego zmęcze­nia. Pomaga przy oste­opo­ro­zie. Jako silny środek immu­no­sty­mu­lu­jący, wspo­maga lecze­nie nowo­two­rów, AIDS i gruź­licy. Używany w anemii, niedo­czyn­no­ści tarczycy, w tera­pii anty­cho­le­ste­ro­lo­wej. Popra­wia samo­po­czu­cie po chemioterapii.

Czarna Maca
W zależ­no­ści od koloru bulw rozróż­nia się macę żółtą, czer­woną i czarną. Centrum Zioło­lecz­nic­twa Wilcac­cora wpro­wa­dziło w drugiej poło­wie 2014 r. na polski rynek również MACĘ CZARNĄ (REGINA SELVA), przy­no­szącą znako­mite rezul­taty zwłasz­cza w rewi­ta­li­za­cji osła­bio­nych orga­ni­zmów. Produ­cen­tem prepa­ratu jest słynny Insti­tuto Peru­ano de Inve­sti­ga­cion Fito­te­ra­pica Andina – IPIFA w Peru zało­żony przez ojca Szeligę, co daje gwaran­cję jako­ści.
Infor­ma­cje:
http://unadegato.pl/apteka/maca-czarna-regina-selva-p-49.html

Uwaga: recen­zja suple­mentu diety nie jest jaką­kol­wiek wska­zówką medyczną. Po poradę należy zwra­cać się indy­wi­du­al­nie do leka­rza lub farmaceuty!