Magiczne zakątki

Posted on Kwi 23, 2013

Magiczne zakątki

Polska Północno-Wschodnia należy do najcie­kaw­szych regio­nów naszego kraju nie tylko w aspek­cie przy­rod­ni­czym i ekolo­gicz­nym, ale także kultu­ro­wym. To ziemia istnie­ją­cych obok siebie wspa­nia­łych kościo­łów, cerkwi, mecze­tów, bożnic, kapli­czek, cudow­nych źróde­łek, świę­tych gajów i pradaw­nych kurha­nów. Taka różno­rod­ność jest unikalna nie tylko na skalę krajową, ale także europejską.

Autor prze­wod­nika, znany z licz­nych publi­ka­cji doty­czą­cych sekre­tów dawnych kultur, geoman­cji i radie­ste­zji, ukazuje prze­mil­czany do tej pory aspekt Polski Północno-Wschodniej, niezwy­kłe miej­sca mocy tego regionu, zali­cza­nego przez słyn­nego polskiego jasno­wi­dza ojca Czesława Klimuszkę do wyjąt­ko­wych pod wzglę­dem subtel­nych ener­gii przyrody.

W prze­wod­niku czytel­nicy znajdą, obok wszel­kich potrzeb­nych infor­ma­cji o zabyt­kach, również opisy niezna­nych na ogół walo­rów budowli i miejsc odkry­tych dzięki bada­niom radie­ste­zyj­nym i geoman­tycz­nym. Tym sposo­bem udaje się odsło­nić ich tajem­nice i zrozu­mieć ukryte znacze­nie wielu niezwy­kłych obiek­tów wznie­sio­nych w miej­scach mocy, gdzie koncen­truje się stymu­lu­jąca ener­gia Ziemi i Kosmosu.

Książka prze­zna­czona jest dla osób, które chcą nie tylko w typowy sposób zwie­dzić ciekawe obiekty Podla­sia, Suwalsz­czy­zny, Mazur i Ziemi Łomżyń­skiej, ale też dowie­dzieć się więcej niż zwykły tury­sta, a być może również doświad­czać tajem­ni­czego oddzia­ły­wa­nia niezwy­kłych miejsc, zwanych miej­scami mocy.

Książkę można nabyć wyłącz­nie w księ­gar­niach, na Alle­gro oraz w wydawnictwie:

sklep@talizman.pl

tel./fax: +48 (85) 654 78 35

Uwaga autor nie prowa­dzi sprze­daży ksią­żek i nie przyj­muje zamó­wień w tym zakresie!

Leszek Matela

Magiczne zakątki, Prze­wod­nik po miej­scach mocy Podla­sia, Suwalsz­czy­zny, Mazur i ziemi łomżyńskiej

Studio Astrop­sy­cho­lo­gii

Biały­stok, 2007

ISBN 978–83–7377–273–1