Moc dźwięku

Posted on Kwi 23, 2013

Moc dźwięku

W książce “Moc dźwięku” znaj­dzie­cie Państwo wiele infor­ma­cji doty­czą­cych wyko­rzy­sta­nia dźwię­ków, mantr i muzyki w prak­tyce na co dzień. Każdy z czytel­ni­ków może je zasto­so­wać w tera­pii, profi­lak­tyce, do relak­sa­cji, pozby­wa­nia się blokad i stre­sów, rozwoju zdol­no­ści inte­lek­tu­al­nych i przy­śpie­szo­nego ucze­nia się a nawet osią­ga­nia wyższych stanów świa­do­mo­ści. Książka została napi­sana przez znanych i cenio­nych auto­rów licz­nych bestsellerów

Do książki dołą­czona jest płyta CD z nagra­niami, będą­cymi znako­mi­tymi przy­kła­dami wyko­rzy­sta­nia mocy dźwięku.

Zapo­znaj się z tą książką jeśli chcesz m.in.:

  • poznać tajem­ni­czą moc dźwięku i sposoby jej wykorzystania
  • zasto­so­wać tera­pię dźwię­kową na własny użytek
  • zgłę­bić sekrety gongów i didgeridoo
  • dowie­dzieć się, jak się steruje prądami mózgo­wymi za pomocą dźwięku
  • poznać sekrety mantr i dowie­dzieć się, jak je stosować
  • osią­gać relaks dzięki muzyce
  • zdobyć wiedzę o dźwię­kach leczą­cych, alikwo­tach i muzykoterapii
  • dowie­dzieć się o zasto­so­wa­niu mis tybetańskich
  • harmo­ni­zo­wać pracę czakra­mów meto­dami akustycznymi
  • dowie­dzieć się o zasto­so­wa­niu muzyki w proce­sach przy­spie­sza­ją­cych ucze­nie się
  • posłu­chać niezwy­kłych i unikal­nych nagrań na płycie CD dołą­czo­nej do książki

Zawar­tość utwo­rów na płycie CD:

  1. Świa­tła kwiatu jaźni’ — Krzysz­tof I. Bułłyszko;
  2. Tao’ (frag­ment nagra­nia ‘Porzą­dek Tao’) — Lech E. Stefań­ski we współ­pracy ze Studiem Ekspe­ry­men­tal­nym Polskiego Radia
  3. Dźwięki dla czakra­mów’ — Leszek Matela;
  4. Mantry runiczne’ — Leszka Matela;
  5. Ćwicze­nia relak­su­jące wpro­wa­dza­jące do super­bły­ska­wicz­nej metody naucza­nia’ Leszka Mateli

Książkę można nabyć wyłącz­nie w księ­gar­niach, na Alle­gro oraz w wydawnictwie:

sklep@talizman.pl

tel./fax: +48 (85) 654 78 35

Uwaga autor nie prowa­dzi sprze­daży ksią­żek i nie przyj­muje zamó­wień w tym zakresie!

Leszek Matela i Otylia Sakowska

Moc dźwięku

Studio Astrop­sy­cho­lo­gii

Biały­stok, 2003

ISBN 83–7377–019–4