Moc twoich dłoni

Posted on Kwi 23, 2013

Moc twoich dłoni

Książka ta w sposób przej­rzy­sty i zrozu­miały dla wszyst­kich odsła­nia sekrety dłoni. Dłonie czło­wieka to nie tylko ważny narząd wyko­rzy­sty­wany do pracy, ale również część ciała służąca do pobie­ra­nia ener­gii kosmicz­nej z otocze­nia, prze­kształ­ca­nia jej, prze­ka­zy­wa­nia sobie i innym ludziom. Na dłoniach skupiają się różne punkty prze­pływu ener­gii, która ożywia nasz orga­nizm. Dlatego ważną umie­jęt­no­ścią jest pozna­nie systemu mudr i ukła­dów runicz­nych dłoni, punk­tów do masażu i ucisku oraz zdoby­cie umie­jęt­no­ści diagno­zo­wa­nia z kształ­tów dłoni, linii, wzgór­ków, jak również naucze­nie się pracy ener­ge­tycz­nej z dłońmi. Kolej­nym tema­tem zapre­zen­to­wa­nym w książce jest język gestów ułatwia­jący poro­zu­mie­wa­nie się i zwięk­sza­jący siłę wypowiedzi.

Mudry, runy ręczne, masaż punk­tów na dłoniach oraz różne tech­niki ener­ge­ty­za­cji orga­ni­zmu za pomocą dłoni są stosun­kowo proste do zasto­so­wa­nia i nie wyma­gają żadnych przy­rzą­dów. Wystar­czą w zupeł­no­ści same dłonie i trochę cier­pli­wo­ści przy wyko­ny­wa­niu ćwiczeń opisa­nych w tej książce. Warto, abyśmy nauczyli się wyko­rzy­sty­wać ener­gie naszych dłoni dla zdro­wia naszego i naszych najbliż­szych. To zupeł­nie nieskom­pli­ko­wane a jakże pożyteczne.

Sięgnij po tę książkę, jeśli chcesz:

  • odkryć ogromne możli­wo­ści samo­le­cze­nia tkwiące w twoich dłoniach
  • nauczyć się pobu­dzać ener­gię poprzez system mudr
  • opano­wać sztukę wyko­ny­wa­nia ukła­dów runicz­nych dłoni
  • zdobyć podsta­wowe umie­jęt­no­ści doty­czące diagno­zo­wa­nia z dłoni
  • poznać punkty na dłoniach do masażu odpo­wia­da­jące za najważ­niej­sze funk­cje zdrowotne
  • zwięk­szyć siłę wypo­wie­dzi poprzez język gestów
  • zapo­znać się z podsta­wami sztuki ener­ge­ty­za­cji orga­ni­zmu zwanej polarity

Ta książka to praw­dziwe kompen­dium zawie­ra­jące w jednym tomie całą podsta­wową wiedzę doty­czącą ener­gii dłoni. Napi­sane została przez dwoje uzna­nych auto­rów zajmu­ją­cymi się od lat tymi i innymi pokrew­nymi zagad­nie­niami. Już na początku 1997 r. ich arty­kuł w popu­lar­nym miesięcz­niku “Nieznany Świat” wywo­łał falę zain­te­re­so­wa­nia tema­tyką mudr w Polsce.

W książce znaj­dziesz szcze­gó­łowe infor­ma­cje o mudrach i runach, syste­mach ener­ge­ty­za­cji orga­ni­zmu łatwych do zasto­so­wa­nia dla wszystkich.

Mudry to stwo­rzone w dawnych Indiach układy dłoni i palców o dzia­ła­niu tera­peu­tycz­nym i lecz­ni­czym. Współ­cze­sne bada­nia medyczne wyka­zały pozy­tywny wpływ mudr przede wszyst­kim na układ krwio­no­śny. Mudry nie tylko pobu­dzają ener­gię życiową czło­wieka, ale też mają korzystny wpływ na jego umysł i psychikę.

Znaki runiczne powstały nato­miast na północy Europy. Wyko­rzy­sty­wano je m.in. do sporzą­dza­nia tali­zma­nów chro­nią­cych przed złem i wzmac­nia­ją­cych orga­nizm czło­wieka a nawet stwo­rzono specjalny rodzaj gimna­styki runicz­nej do celów zdro­wot­nych. Poprzez ukła­da­nie rąk w celu naśla­do­wa­nia znaków runicz­nych tworzymy rodzaj anten do rezo­no­wa­nia ener­gii kosmicz­nych. Into­no­wa­nie odpo­wied­nich dźwię­ków z nazwami run wpro­wa­dza ener­gie do naszego ciała oraz wzmac­nia ich oddzia­ły­wa­nie na organizm.

Prócz mudr i ukła­dów runicz­nych zapre­zen­to­wano w książce podsta­wową wiedzę doty­cząca diagno­zo­wa­nia z ręki, masażu punk­tów na dłoniach i pracy ener­ge­tycz­nej rąk. Taka wiedza jest bardzo przy­datna w profi­lak­tyce zdro­wot­nej dla każdego.

Chiro­lo­gia i diagno­styka prze­pro­wa­dzana na podsta­wie kształ­tów dłoni, linii i wzgór­ków daje możli­wość wcze­snego rozpo­zna­wa­nia skłon­no­ści do różnego rodzaju chorób a tym sposo­bem do ich zapo­bie­ga­nia. Dzięki tej meto­dzie można również okre­ślić cechy charak­teru czło­wieka. Z kolei zapo­znaw­szy się z podsta­wami refek­so­te­ra­pii dłoni możemy oddzia­ły­wać na odpo­wied­nie punkty na dłoniach odpo­wia­da­jące za różne organy. Podsta­wowe proste zabiegi mające na celu wyrów­na­nie ener­gii w orga­ni­zmie można nato­miast prze­pro­wa­dzać samo­dziel­nie z wyko­rzy­sta­niem przed­sta­wio­nego w książce systemu pola­rity. Jego celem jest przy­wró­ce­nie prawi­dło­wego prze­pływu ener­gii (pola­ry­za­cji) w orga­ni­zmie czło­wieka za pomocą przy­kła­da­nia dłoni i wyko­ny­wa­nia nimi deli­kat­nych ruchów. Opano­wa­nie kilku zasad­ni­czych chwy­tów pola­rity jest sprawę nietrudną.

Książkę można nabyć wyłącz­nie w księ­gar­niach, na Alle­gro oraz w wydawnictwie:

sklep@talizman.pl

tel./fax: +48 (85) 654 78 35

Uwaga autor nie prowa­dzi sprze­daży ksią­żek i nie przyj­muje zamó­wień w tym zakresie!

Leszek Matela i Otylia Sakowska

Moc twoich dłoni

Studio Astrop­sy­cho­lo­gii

Biały­stok, 2003

ISBN 83–7377-01–94