Moc znaków runicznych

Posted on Kwi 23, 2013

Moc znaków runicznych

Jedna z pierw­szych ksią­żek po polsku doty­czą­cych prak­tycz­nego wyko­rzy­sta­nia run.

Leszek Matela

Moc znaków runicznych

Agen­cja Wydaw­ni­cza Comes

Warszawa, 1994

ISBN 83–85486-29–1