NA ŚCIEŻKACH MISTRZOWSKIEGO PRZEKŁADU

Posted on Lut 25, 2018

 

Trzy książki z warsz­tatu Roberta Stil­lera w recen­zji Leszka Mateli

Kato­wic­kie wydaw­nic­two KOS cenione jest przez czytel­ni­ków nie tylko za dobór oferty wydaw­ni­czej, ale też szatę edytor­ską i dbałość o słowo. Przy­kła­dem tego ostat­niego może być opubli­ko­wa­nie trzech pozy­cji prze­ło­żo­nych na język polski przez Roberta Stil­lera (1928–2016) zali­cza­nego do najwy­bit­niej­szych mistrzów trans­la­cji. Ze względu na swój wybu­chowy charak­ter był posta­cią wzbu­dza­jącą kontro­wer­sje i skrajne oceny. Mimo tego jego kunszt lite­racki powszech­nie doce­niano i podzi­wiano. Podej­mu­jąc się prze­kładu, jak rzadko kto, potra­fił wczuć się w treści orygi­nal­nych utwo­rów i inten­cje autora. A potra­fił tłuma­czyć naprawdę z bardzo wielu języ­ków i to tak egzo­tycz­nych jak malaj­ski.  To dzięki niemu mogli­śmy poznać w Polsce m.in. Mecha­niczną poma­rań­czę Burgessa, Alicję w Krainie Czarów Lewisa CarrollaLolitę Nabo­kova, wiel­kie eposy lite­ra­tury świa­to­wej Beowulfa, Nibe­lun­gów i Gilga­me­sza, Sztukę wojenną chiń­skiego klasyka Sun Zi, a nawet sensa­cyjne powie­ści Iana Fleminga. Łącz­nie spolsz­czył ponad 300 pozycji.

TYSIĄC I JEDNA NOC Z SZEHEREZADĄ

Inicja­ty­wie (a i deter­mi­na­cji) Andrzeja Wójcika, szefa wydaw­nic­twa KOS, zawdzię­czamy, iż ukazała się najstar­sza nieocen­zu­ro­wana wersja TYSIĄCA I JEDNEJ NOCY Z SZEHEREZADĄ. Auto­rem prze­kładu i redak­cji jest Robert Stil­ler przy współ­udziale Mariana L.Kalinowskiego oraz Marka M. Dzie­kana. W ten sposób powstała niezwy­kle ciekawa wersja najsłyn­niej­szego w dzie­jach arab­skiego zbioru baśni, w których piękna córka wezyra chcąca uchro­nić się od śmierci opowiada sułta­nowi pasjo­nu­jące histo­ryjki. Prze­rywa wątek w najcie­kaw­szym momen­cie, aby móc go następ­nego dnia konty­nu­ować. W ten sposób władca nie może kazać zgła­dzić Szehe­re­zadę, chce bowiem znać zakoń­cze­nie poszcze­gól­nych opowie­ści. Po tysięcz­nej pierw­szej nocy nastę­puje prze­miana w okrut­nym sułta­nie. Zako­chuje się w kobie­cie i posta­na­wia pozo­sta­wić ją przy życiu. Z pewno­ścią dobry kawa­łek świa­to­wej lite­ra­tury, do lektury którego warto wracać.

W książce znaj­dziemy słow­nik imion własnych i pojęć oraz komen­ta­rze Stil­lera ułatwia­jące lepsze zrozu­mie­nie treści jak i samego prze­kładu od strony filo­lo­gicz­nej. Na uwagę zasłu­guje forma graficzna wyda­nia ozdo­biona przez Ceza­rego Twar­dow­skiego ilustra­cjami sporzą­dzo­nymi w cieka­wych technikach.

Infor­ma­cje o książce TYSIĄC I JEDNA NOC Z SZEHEREZADĄ:

https://www.kos.com.pl/Tysiac_i_jedna_noc_z_szeherezada_kos.html

JACK LONDON — OPOWIEŚCI Z CAŁEGO ŚWIATA

Innym przy­kła­dem  lite­ra­tury najwyż­szego lotu w ofer­cie KOS-a są OPOWIEŚCI Z CAŁEGO ŚWIATA amery­kań­skiego pisa­rza Jacka Londona (1876–1916). Wyboru i tłuma­cze­nia doko­nał Stil­ler. Problem w trans­la­cji dzieł Londona polega na tym, że wyko­rzy­sty­wał on w swoich utwo­rach dialekty i żargony obszaru Pacy­fiku czy Dale­kiej Północy.

Dla pana Roberta wybit­nego języ­ko­znawcy i podróż­nika do tamtych rejo­nów świata, nie stano­wiły one jednak trud­no­ści. Nowe­li­styka odczy­ty­wana po 100 latach nadal pasjo­nuje, a 23 opowia­da­nia zwarte w książce wyda­nej przez KOS-am łatwo wcią­gają współ­cze­snego czytel­nika do podą­ża­nia za dzie­jami boha­te­rów. Kto zna choćby z lektur szkol­nych słynne powie­ści Zew krwi, Biały kieł czy Martin Eden  winien zapo­znać się również z opowia­da­niami zabra­nymi we wspo­mnia­nej edycji.

Infor­ma­cje o książce OPOWIEŚCI Z CAŁEGO ŚWIATA:

https://www.kos.com.pl/pl/p/Opowiesci-z-calego-swiata/419

 

CORNELIA HEMPFLING, ADAM KÜHL

MOC SERCA. JAK ODNALEŹĆ I SPOŻYTKOWAĆ JEGO ENERGIE

Kolejną próbką dzieła trans­la­tor­skiego Stil­lera jest: MOC SERCA. JAK ODNALEŹĆ I SPOŻYTKOWAĆ JEGO ENERGIE. Autorka tej książki Corne­lia Hemp­fling stwo­rzyła przy współ­udziale doradcy feng shui  Adama Kühla orygi­nalny system pobu­dze­nia ener­gii prze­strzeni jak i harmo­ni­za­cji wnętrza czło­wieka. Warto w tym miej­scu dodać, że pan Robert był nie tylko lite­ra­tem, trans­la­to­rem czy lingwi­stą, ale też ezote­ry­kiem i gnosty­kiem. Przez wiele lat zajmo­wał się m.in. mistyką żydow­ską, współ­pra­co­wał z Jerzym Proko­piu­kiem i druko­wał arty­kuły w czaso­pi­śmie Gnosis. Nic dziw­nego, że tema­tyka subtel­nych ener­gii nie była mu obca.

Corne­lia Hemp­fling jest miesz­ka­jącą w szwaj­car­skim Lugano tera­peutką i orga­ni­za­torką licz­nych semi­na­riów doty­czą­cych ducho­wo­ści i zdro­wia. Pod poję­ciem punkty serca rozu­miane są sfery ener­ge­tyczne w miej­scu naszego prze­by­wa­nia. Czło­wiek może prostymi meto­dami namie­rzyć je, zakty­wi­zo­wać i zsyn­chro­ni­zo­wać swój umysł z ich pozy­tyw­nym oddzia­ły­wa­niem. W ten sposób prze­strzeń będzie dla nas praco­wać dostar­cza­jąc impul­sów do życia pełnego harmo­nii i radości.

Książka jest bogato ilustro­wana, a zamiesz­czone w niej rysunki, tabele i sche­maty służą pomocą każdemu, kto zechce te wska­zówki wypró­bo­wać w praktyce.

Infor­ma­cje o książce MOC SERCA. JAK ODNALEŹĆ I SPOŻYTKOWAĆ JEGO ENERGIE:

https://www.kos.com.pl/pl/p/Moc-serca.-Jak-odnalezc-i-spozytkowac-jego-energie/441