NATURALNE ENERGIE DLA ZDROWIA

Posted on Gru 22, 2017

NATURALNE ENERGIE DLA ZDROWIA

Co raz powszech­niej prze­ko­nu­jemy się jak ogromny poten­cjał lecz­ni­czy tkwi w przy­ro­dzie. Do tej pory był on niedo­ce­niany, nierzadko lekce­wa­żony, a do tego natu­ralne środo­wi­sko nisz­czono. Powra­camy zatem do zasad i idei, które prze­trwały do naszych czasów w trady­cyj­nej medy­cy­nie ludo­wej. Ich skutecz­ność potwier­dza nie tylko wielo­wie­kowa prak­tyka, ale również najnow­sze bada­nia naukowe. Natu­ralne oddzia­ły­wa­nia, które możemy wyko­rzy­stać dla naszego dobra są wielo­war­stwowe i różnorodne.

Zapo­znaj się z tą książką, jeśli chcesz dowie­dzieć się między innymi o:

 • prak­tycz­nym wyko­rzy­sta­niu miejsc mocy;
 • zasto­so­wa­niu ener­gii kamieni;
 • tajem­ni­cach japoń­skich ogrodów;
 • uzdra­wia­ją­cej sile wody oraz meto­dach jej ożywia­nia i hydroterapii;
 • wpły­wie form i symboli, w tym mandali oraz labi­ryn­tów, na człowieka;
 • tera­peu­tycz­nym znacze­niu dźwięku;
 • ener­gii piramid;
 • tera­pii kolorami;
 • mocy ognia;
 • oddzia­ły­wa­niu drzew;
 • natu­ral­nych meto­dach ener­ge­ty­zo­wa­nia ciała i umysłu.

 

Książka pomy­ślana jest jako rodzaj kompen­dium przed­sta­wia­ją­cego różnego rodzaju pozy­tywne oddzia­ły­wa­nia służące zdro­wiu i harmo­nii wewnętrz­nej. Warto zasto­so­wać je na własny użytek.

Co ciekawe, więk­szość z opisa­nych metod zostało wdro­żo­nych w hotelu Manor House SPA i można z nich tam skorzystać.

Lektura niniej­szej książki łatwo uświa­domi nam, iż otacza­jący nas świat oferuje wiele natu­ral­nych  sposo­bów zacho­wa­nia oraz poprawy zdro­wia. Każdy może wybrać coś dla siebie i spró­bo­wać zasto­so­wać którąś z metod, aby sobie pomóc. Wszakże już  Hipo­kra­tes podkre­ślał, że przy­roda jest leka­rzem dla wszel­kich chorób.  

Leszek Matela, Natu­ralne ener­gie dla zdro­wia, Wydaw­nic­two KOS, Kato­wice, grudzień 2017, ISBN 978–83-7649–144-8

Infor­ma­cja na stro­nie Manor House:

https://www.manorhouse.pl/naturalne-energie-dla-zdrowia.php

 

Zamó­wie­nia WYDAWNICTWO KOS:

https://www.kos.com.pl/naturalne_energie_matela_leszek_manor_house_SPA_kos.html

 

Księgarnia-Galeria Nieznany Świat:

http://nieznany.pl/pl/p/Naturalne-energie-dla-zdrowia/11495

 

NATURALNE ENERGIE DLA ZDROWIA dostępne również w każdej dobrej księ­garni stacjo­nar­nej i internetowej