NIEZWYKŁE WŁAŚCIWOŚCI PIWONII

Posted on Lis 14, 2018

Recen­zja suple­mentu diety

 

Okazuje się, że piwo­nia biała (Paeonia lacti­flora Pallas) to nie tylko ozdoba przy­do­mo­wych ogród­ków, ale również roślina lecz­ni­cza. W niektó­rych krajach nazy­wano ją kwia­tem świę­tego Jerzego lub różą zielo­no­świąt­kową. Hipo­kra­tesśw. Hilde­garda używali korze­nia piwo­nii przy zabu­rze­niach trawien­nych. Z kolei Para­cel­sus pole­cał go w lecze­niu padaczki oraz jako środek pobu­dza­jący miesiącz­ko­wa­nie, czysz­czący krew, wzmac­nia­jący serce i moczo­pędny. Ziele stosuje się w trady­cyj­nej medy­cy­nie chiń­skiej od ponad 1200 lat.

Dzia­ła­jąca w Niem­czech w latach 1978–94 tzw. Komi­sja E, będąca inter­dy­scy­pli­nar­nym zespo­łem eksper­tów od zioło­lecz­nic­twa, odno­to­wała w swojej mono­gra­fii z 1988 r., iż kwiaty tej rośliny stosuje się m.in.  przy scho­rze­niach skóry, błony śluzo­wej, hemo­ro­idach, artre­ty­zmie, nieży­tach dróg odde­cho­wych oraz jako skład­nik miesza­nek w nieży­tach żołądka, zabu­rze­niach nerwo­wych i serco­wych. Nato­miast jej korze­nie znala­zły w medy­cy­nie ludo­wej zasto­so­wa­nie  w przy­padku skur­czy układu pokar­mo­wego, reuma­ty­zmu,  neura­ste­nii i nerwo­bó­lach, migre­nie, scho­rze­niach serco­wych, naczy­nio­wych i aler­gicz­nych. Ponadto trak­to­wano je jako środek wzmac­nia­jący orga­nizm i używano do lecze­nia reuma­to­idal­nego zapa­le­nia stawów, tocz­nia rumie­nio­wa­tego, zapa­le­nia wątroby, bole­snego miesiącz­ko­wa­nia, skur­czów mięśni oraz gorączki.

W latach 80-tych XX w. zaczęto prowa­dzić bada­nia naukowe proz­dro­wot­nych właści­wo­ści piwo­nii. Choć nie zdołano jesz­cze znaleźć jedno­znacz­nych dowo­dów na ugrun­to­wane dzia­ła­nie tera­peu­tyczne, poja­wiły się donie­sie­nia o możli­wo­ściach zasto­so­wa­niu szcze­gól­nie w przy­padku chorób o podłożu autoimmunologicznym.

Chiń­ska Agen­cja Leków i Żywno­ści już w 1998 roku zezwo­liła na wpro­wa­dze­nie na rynek prepa­ra­tów z korze­niem piwo­nii jako produk­tów korzyst­nie mody­fi­ku­ją­cych prze­bieg chorób reumatoidalnych.

Praw­do­po­dob­nie dzia­ła­nie tera­peu­tyczne surowca wynika z obec­no­ści gluko­zy­dów (orga­nicz­nych związ­ków z grupy gliko­zy­dów zawie­ra­ją­cych w cząsteczce glukozę). W korze­niu piwo­nii lekar­skiej domi­nuje peoni­flo­rin. W tera­pii i suple­men­ta­cji diety prócz odwa­rów wodnych używa się ekstrak­tów wodno-alkoholowych z korze­nia piwo­nii okre­śla­nych jako TGP (Total Gluco­si­des of Peony). W 2011 r. poja­wiło się donie­sie­nie naukowe, iż  ekstrakt TGP działa prze­ciw­za­pal­nie poprzez hamo­wa­nie nadmier­nej odpo­wie­dzi immu­no­lo­gicz­nej. Ponadto w dostęp­nych publi­ka­cjach z ostat­nich lat opisy­wane jest tera­peu­tyczne zasto­so­wa­nie tej rośliny w reuma­to­idal­nych scho­rze­niach narządu ruchu, ale i w innych choro­bach o podłożu auto­im­mu­no­lo­gicz­nym np. w choro­bie  Hashimoto.

Lek. med. Krzysz­tof BłechaCentrum Zioło­lecz­nic­twa Ojca Grze­go­rza opra­co­wał suple­ment diety o nazwie Peobon, w skład którego wcho­dzą prócz ekstraktu z korze­nia piwo­nii białej różne mikro­ele­menty. Mangan i miedź pomocne są w utrzy­ma­niu zdro­wej tkanki łącz­nej, ostatni z wymie­nio­nych skład­ni­ków zwięk­sza również wydol­ność orga­ni­zmu, wspo­maga procesy absorp­cji żelaza, uczest­ni­czy w synte­zie kola­genu dają­cego skórze elastycz­ność oraz wzmac­nia­ją­cego włosy. Z kolei cynk prócz tego, że niezbędny jest w wytwa­rza­niu kola­genu i synte­zie białek, goi rany, popra­wia spraw­ność umysłu i skraca czas prze­zię­bie­nia. Nato­miast żelazo chroni przed anemią, zwięk­sza odpor­ność, zapo­biega zmęcze­niu. Peobon pole­cany jest przede wszyst­kim do wspo­ma­ga­nia układu immu­no­lo­gicz­nego, do ochrony orga­ni­zmu przed stre­sem oksy­da­cyj­nym oraz przy choro­bach zapal­nych stawów i kręgosłupa.

Infor­ma­cje o preparacie:

https://bonimed.pl/pl/sklep/skora/peobon-suplement-diety-1.html

 

Biblio­gra­fia:

- Krzysz­tof Błecha, Korzeń piwo­nii białej w lecze­niu chorób narządu ruchu o podłożu auto­im­mu­ni­za­cyj­nym, Centrum Zioło­lecz­nic­twa Ojca Grzegorza

- Krzysz­tof Błecha, Dieta w choro­bie Hashi­moto: https://bonimed.pl/pl/artykuly/zdrowie-kobiety/dieta-w-chorobie-hashimoto

- Krzysz­tof Błecha, Czy da się zatrzy­mać czas? Rola ziół w hamo­wa­niu procesu starze­nia się orga­ni­zmu, Mono­gra­fia  z V Zielar­skiej Konfe­ren­cji Kobiet, Warszawa 2016:

http://www.drblecha.pl/index.php/2015–01-28–12-02–41/145-czy-da-sie-zatrzymac-czas-rola-ziol-w-hamowaniu-procesu-starzenia-sie-organizmu