NIEZWYKŁE ZALETY MUMIO

Posted on Gru 11, 2015

 

Recen­zja suple­mentu diety

Jednym z najważ­niej­szych środ­ków tera­peu­tycz­nych w trady­cyj­nej medy­cy­nie tybe­tań­skiej jest mumio zwane tam barag­szun. Pocho­dze­nie substan­cji nie jest w pełni znane, ale wiadomo, że jest ona produk­tem natu­ral­nym odkła­da­ją­cym się w postaci nacie­ków skal­nych na ścia­nach w górach środ­ko­wej Azji na wyso­ko­ści 2500–5000 metrów n. p. m. Ma postać ciem­nej, kleistej masy powsta­łej w wyniku trwa­ją­cych wiele­set tysięcy, a nawet milio­nów lat prze­mian zacho­dzą­cych w mineralno-organicznej masie Ziemi. Praw­do­po­dob­nie są to prze­two­rzone w skałach roślinne i zwie­rzęce szczątki orga­niczne. Bada­cze trak­tują ją jako rodzaj górskiego balsamu. Tubylcy mówią o niej, że jest darem dla ludz­ko­ści z serca ziemi. Zasadą medy­cyny tybe­tań­skiej podob­nie jak chiń­skiej jest przy­wra­ca­nie równo­wagi w orga­ni­zmie i mumio znako­mi­cie speł­nia tę rolę.

Od kilku tysięcy lat ten balsam skalny używany do lecze­nia nie tylko przez miesz­kań­ców Tybetu i Chin, ale też przez ludy Persji, Sybe­rii i wielu krajów Azji. Słynny staro­żytny arab­ski lekarz Awicenna zale­cał stoso­wa­nie mumio na wiele przypadłości.

Współ­cze­sne bada­nia wyka­zały, że zawiera 30 mikro– i makro­ele­men­tów (m.in. żelazo, miedź, nikiel, kobalt, chrom, potas, magnez, mangan, cynk, stront, fluor, jod, glin, selen, siarka, tytan, wanad), 12 amino­kwa­sów (gluta­mina, glicyna, feny­lo­la­la­nina, lizyna, seryna, tyra­mina, walina, tyro­zyna, kwas aspar­ga­inowy, histy­dyna, prolina, metio­nina), wita­miny z grupy B jak też C, P, A i K, olejki eteryczne, poli­fe­nole, alka­lo­idy, fosfo­li­pidy, terpeny oraz natu­ralne sterydy.

Bada­nia nad zasto­so­wa­niem medycz­nym mumio prowa­dzono w byłym ZSRR. Profe­so­ro­wie Szaki­rowSulej­ma­now wyka­zali pozy­tywne skutki zasto­so­wa­nia prepa­ratu w lecze­niu złamań kości jak również w przy­padku opera­cji stawu biodro­wego, kola­no­wego oraz kręgo­słupa. Mumio okazało się pomocne także przy zwal­cza­niu oste­opo­rozy oraz w łago­dze­niu bólu zwłasz­cza stawów kola­no­wych. Zawarta w balsa­mie metio­nina wzbu­dza procesy rege­ne­ra­cji tkanki łącznej.

Inne zasto­so­wa­nia mumio opisy­wane w lite­ra­tu­rze można zesta­wić następująco:

- pomaga zwal­czyć choroby aler­giczne i ropne zapa­le­nia skóry

- choroby reumatyczne

- wrzody żołądka i dwunast­nicy oraz stany zapalne prze­wodu pokarmowego

- zakrze­powe zapa­le­nie żył

- para­don­toza

- stymu­luje układ odpornościowy

- ułatwia przy­sto­so­wa­nie orga­ni­zmu do nieko­rzyst­nych warun­ków środowiskowych

Co ciekawe ojciec Grze­gorz Sroka stoso­wał mumio w postaci roztworu wodnego już w latach 90 XX w. uzysku­jąc wiele zada­wa­la­ją­cych efek­tów tera­peu­tycz­nych. Nic dziw­nego, że centrum zdro­wia jego imie­nia wpro­wa­dziło do swojej oferty mumio aż w trzech posta­ciach: jako krem do stoso­wa­nia zewnętrz­nego — MUMIO KREM, CZYSTE MUMIO 5 g do użytku zewnętrz­nego oraz w kapsuł­kach – MUMIO-BON.

Czyste Mumio Bonimed

Mumio-Bon

 

Prepa­rat Mumio-Bon pole­camy jest przez BONIMED do suplem

enta­cji diety 2 x dzien­nie 1 kapsułka. Łączymy go czasami z prepa­ra­tem do zewnętrz­nego stoso­wa­nia Mumio krem 1–2 x dzien­nie lub Czystym Mumio.

Jak podaje produ­cent, krem nadaje się do smaro­wa­nia skóry w zaka­że­niach bakte­ryj­nych, grzy­bi­czych. Używany może też być do jej pielę­gna­cji w okre­sie prze­dłu­ża­ją­cego się stanu zapal­nego,   jak również po ugry­zie­niu przez owady. Używa się go rege­ne­ra­cji skóry stóp, dłoni oraz paznokci. Pomocny jest też w przy­padku nadmier­nego wysu­sze­nia skóry, łusz­cze­nia się i rogowacenia.

Mumio-Krem

Infor­ma­cje o KREMIE MUMIO:

http://www.bonimed.pl/sklep/skora/mumio-krem.html

 

Infor­ma­cje o CZYSTYM MUMIO 5g do użytku zewnętrznego:

http://www.bonimed.pl/sklep/skora/czyste-mumio-5g-do-uzytku-zewnetrznego.html

 

Infor­ma­cje Boni­medu o prepa­ra­cie MUMIO-BON:

http://sklep1364019.home.pl/pl/p/Mumio-Bon-60-kapsulek/1009

 

Warto też zwró­cić uwagę na urucho­miony od niedawna na youtu­bie przez Centrum Zioło­lecz­nic­twa Ojca Grze­go­rza dr. Krzysz­tofa Błechę kanał proz­dro­wotny TV DLA ZDROWIA:

https://www.youtube.com/watch?v=xwkRf_JFoqU&index=4&list=PLHB62JgNVGJ6nCFkH03Xhc73_BKhujM2n

Uwaga: recen­zja suple­mentu diety nie jest jaką­kol­wiek wska­zówką medyczną. Po poradę należy zwra­cać się indy­wi­du­al­nie do leka­rza lub farmaceuty!