NOWE SUPLEMENTY Z CENTRUM ZIOŁOLECZNICTWA WILCACCORA

NOWE SUPLEMENTY Z CENTRUM ZIOŁOLECZNICTWA WILCACCORA

Posted on Mar 15, 2019

KOLBA VIOLETA, ŚLIWIEC, ABUTA

Recen­zja 3 suple­men­tów diety

Obszar Amazo­nii zawiera całe bogac­two roślin lecz­ni­czych. To praw­dziwa apteka ludz­ko­ści. Suple­menty diety i zioła z tamtego rejonu znako­mi­cie uzupeł­niają rodzimą ofertę farma­ceu­tyczną. Centrum Zioło­lecz­nic­twa Wilcac­cora  z Łomia­nek   http://www.unadegato.pl/   i  https://www.facebook.co/Wilcaccora/ jest jedy­nym w Polsce ośrod­kiem współ­pra­cu­ją­cym z Peru­wiań­skim Insty­tu­tem Badań Fito­te­ra­pii Andyj­skiej IPIFA zało­żo­nym przez polskiego zakon­nika i natu­ro­te­ra­peutę ojca Edmunda Szeligę (1911–2005)

 https://www.youtube.com/watch?v=qBk3fvfSvkI

Każda partia spro­wa­dza­nego do centrum w Łomian­kach towaru dodat­kowo jest badana przez Zakład Ekotok­sy­ko­lo­gii Roślin Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego. Ostat­nio poja­wiły się trzy nowe prepa­raty: Kolba Violeta, Śliwiec Abuta.

Kolba Violeta, czyli Purpu­rowa kuku­ry­dza (Zea mays L.) upra­wiana jest głów­nie w Peru, Chile, Argen­ty­nie i Ekwa­do­rze. Posiada charak­te­ry­styczną fiole­tową barwę z powodu dużej koncen­tra­cji korzyst­nych dla orga­ni­zmu anto­cy­ja­nów (roślinne związki orga­niczne zali­czane do flawo­no­idów). Lecz­ni­cze i proz­dro­wotne właści­wo­ści purpu­ro­wej kuku­ry­dzy znane już są w Ameryce Połu­dnio­wej od wielu wieków. Również prze­pro­wa­dzone w ostat­nich latach  bada­nia naukowe potwier­dziły ich skutecz­ność. Okazało się, że mogą one skutecz­nie wzmoc­nić odpor­ność orga­ni­zmu, wspie­rają kondy­cję naczyń włoso­wa­tych i zapo­bie­gają powsta­wa­niu chorób układu krąże­nia. Polep­szają też ukrwie­nie oczu.  Posia­dają dzia­ła­nie prze­ciw­cu­krzy­cowe i prze­ciw­miaż­dży­cowe. Mają też zasto­so­wa­nie w kosme­tyce dzia­ła­jąc prze­ciw­za­pal­nie,  redu­ku­jąc obrzęki i reak­cje aler­giczne oraz stymu­lu­jąc produk­cję kola­genu. Anto­cy­jany mogą zapo­bie­gać powsta­wa­niu nowo­two­rów, gdyż są silnymi prze­ciw­u­tle­nia­czami skutecz­nie redu­ku­ją­cymi wolne rodniki oraz chro­nią DNA przed muta­cjami. Produkt stoso­wany jest jako środek wspo­ma­ga­jący w diecie odchudzającej.

W prepa­ra­cie Kolba violeta z Centrum Zioło­lecz­nic­twa Wilcac­cora zawarty jest ekstrakt z nasion fiole­to­wej kuku­ry­dzy o dużej koncen­tra­cji (12:1), dzięki temu posiada on znacz­nie zwięk­szone ilości korzyst­nych dla zdro­wia antocyjanów.

Kolba Violeta — purpu­rowa (fiole­towa kukurydza)

Infor­ma­cje o KOLBA VIOLETA na stro­nie producenta:

http://ziola.unadegato.pl/kolba-violeta-100-g-p-93.html

Drugi ze wspo­mnia­nych prepa­ra­tów to ŚLIWIEC. Zawiera on wysoko skon­den­so­wany ekstrakt z rośliny  Śliwiec mombin (Spon­dias mombin) rosnący m.in. w Meksyku, Brazy­lii, Peru i na Anty­lach oraz w Afryce (Ghana, Nige­ria). Wystę­puje pod różnymi nazwami, np. w Brazy­lii znany jest jako cajá, tape­rebá oraz ambaló, na Kara­ibach jobo, nato­miast w Peru jako uvos lub mango ciru­elo. Owoce śliwca posia­dają dzia­ła­nie wzmac­nia­jące, rege­ne­ru­jące i odżyw­cze, popra­wiają pracę układu pokar­mo­wego, uzupeł­niają niedo­bór wita­min (szcze­gól­nie B i C) i skład­ni­ków mine­ral­nych oraz neutra­li­zują szko­dliwe dzia­ła­nie wolnych rodników.

 

Śliwiec

 

Trze­cim z produk­tów jest ABUTA (Abuta gran­di­fo­glia – Abuta wiel­ko­listna). Rośnie w wielu miej­scach w stre­fach tropi­kal­nych, ale najbar­dziej cenione pod wzglę­dem farma­ko­lo­gicz­nym są rośliny tego gatunku pocho­dzące z Loreto, Iquitos oraz Ucay­ali w Peru. Prepa­rat otrzy­my­wany z abuty jest bogaty w liczne alka­lo­idy. Szcze­gól­nie cenne są:  palma­tyna (dzia­ła­nie hipo­ten­syjne oraz uspo­ka­ja­jące), tetran­dryna, pari­rur­bina A i B (środki prze­ciw­za­palne, prze­ciw­bó­lowe prze­ciw­go­rącz­kowe oraz immu­no­sty­mu­la­cyjne. Trwają bada­nia mające na celu wyka­za­nie dzia­ła­nia anty­no­wo­two­ro­wego abuty.

W peru­wiań­skiej medy­cy­nie ludo­wej prepa­rat stoso­wano w tera­pii wszel­kich dole­gli­wo­ści tzw. kobie­cych, a szcze­gól­nie zabu­rzeń menstru­acyj­nych, krwa­wie­nia pomen­stru­acyj­nego i bole­snego miesiącz­ko­wa­nia. Wyko­rzy­sty­wano też właści­wo­ści moczo­pędne, prze­ciw­bó­lowe i wykrztu­śne rośliny. Używano ją również jako afro­dy­zjak oraz środek stoso­wany w lecze­niu niepłod­no­ści żeńskiej, niedo­krwi­sto­ści, cukrzycy, mala­rii, bore­liozy i chorób reumatycznych.

IPIFA zaleca używa­nie tego suple­mentu diety przede wszyst­kim przy cukrzycy insulino-zależnej,  zabu­rze­niach miesiącz­ko­wa­nia oraz  bole­snym miesiączkowaniu.

Abuta

Infor­ma­cja o  prepa­ra­cie ABUTA EKSTRAKT na stro­nie producenta:

http://www.unadegato.pl/abuta-grandifoglia-abuta-wielkolistna/

 

Uwaga: recen­zja suple­mentu diety nie jest jaką­kol­wiek wska­zówką medyczną. Po poradę należy zwra­cać się indy­wi­du­al­nie do leka­rza lub farmaceuty!