Oddziaływanie kształtów i symboli

Posted on Kwi 23, 2013

Oddziaływanie kształtów i symboli

Książka w sposób przej­rzy­sty prezen­tuje różnego rodzaje korzyst­nie oddzia­łu­jące kształty i symbole oraz przed­sta­wia czytel­ni­kowi prak­tyczne możli­wo­ści ich wyko­rzy­sta­nia. Odpo­wied­nio dobrane formy i znaki symbo­liczne to nie tylko ozdoby, ale też ener­ge­ty­za­tory popra­wia­jące jakość naszego życia. Można je wyko­rzy­stać zarówno w życiu prywat­nym jak i zawo­do­wym. To one, dzięki swoim subtel­nym oddzia­ły­wa­niom, mogą zwięk­szyć naszą biowi­tal­ność. Mogą też spra­wić, że czło­wiek będzie czuł się pewniej i bezpiecz­niej a jego życie wypełni harmo­nia, szczę­ście i sukces.

Sięgnij po tę książkę, jeśli chcesz:

  • dowie­dzieć się o tajem­ni­czej ener­gii kształ­tów i symboli
  • poznać najważ­niej­sze znaki symbo­liczne, które można prak­tycz­nie wyko­rzy­stać dla dobra człowieka
  • dobrać swój osobi­sty symbol lub stwo­rzyć opty­malne logo
  • uzyskać wska­zówki jak używać danego symbolu, aby osią­gać zało­żone cele
  • dowie­dzieć się co to jest psycho­lo­gia kształ­tów i symboli
  • prze­czy­tać o niezwy­kłych bada­niach nauko­wych na ten temat

Książkę można nabyć wyłącz­nie w księ­gar­niach, na Alle­gro oraz w wydawnictwie:

sklep@talizman.pl

tel./fax: +48 (85) 654 78 35

Uwaga autor nie prowa­dzi sprze­daży ksią­żek i nie przyj­muje zamó­wień w tym zakresie!

Leszek Matela i Otylia Sakowska

Oddzia­ły­wa­nie kształ­tów i symboli

Studio Astrop­sy­cho­lo­gii

Biały­stok, 2002

ISBN 83–88351–34–6