Parapsychologia, ezoteryka, radiestezja, praramedycyna

Parapsychologia, ezoteryka, radiestezja, praramedycyna

Posted on Kwi 23, 2013

Parapsychologia, ezoteryka, radiestezja, praramedycyna

Niniej­szy słow­nik polsko-niemiecki i niemiecko-polski jest unikalną pozy­cją na polskim rynku wydaw­ni­czym. Jest to jedyny słow­nik z tej dzie­dziny jaki ukazał się do tej pory i to zarówno w Polsce jak i w Niem­czech. Obej­muje on słow­nic­two z zakresu parap­sy­cho­lo­gii, ezote­ryki, radie­ste­zji i para­me­dy­cyny oraz dzie­dzin pokrew­nych. Znacz­nej więk­szo­ści poda­nego tu słow­nic­twa na próżno szukać nawet w najwięk­szych słow­ni­kach polsko-niemieckich i niemiecko-polskich.

Książka, którą odda­jemy do rąk Państwa, podaje krót­kie wyja­śnie­nia wielu termi­nów, stąd też speł­nia ona ponie­kąd również rolę małego leksy­konu zjawisk PSI, radie­ste­zji, ezote­ryki i para­me­dy­cyny. Nasz słow­nik godny jest pole­ce­nia nie tylko dla każdego tłuma­cza czy filo­loga, ale również dla szero­kiego grona czytel­ni­ków zain­te­re­so­wa­nych publi­ka­cjami ze wspo­mnia­nych dzie­dzin zarówno w języku niemiec­kim jak i polskim. Jeśli masz już jaki­kol­wiek słow­nik polsko-niemiecki lub niemiecko-polski to możesz znako­mi­cie uzupeł­nić jego zakres poprzez niniej­szą publikację.

Einige Zeilen über das Wörterbuch

Das vorlie­gende polnisch-deutsche und deutsch-polnische Wörter­buch besitzt einen unika­len Rang auf dem polni­schen Bücher­markt. Es ist das einzige Wörter­buch auf diesem Gebiet, das sowohl in Polen, als auch in Deutsch­land erschien. Es umfaßt den Wort­schatz aus dem Bere­ich der Parap­sy­cho­lo­gie, Esote­rik, Radi­ästhe­sie und Para­me­di­zin, wie auch verwand­ter Sach­ge­biete. Den größten Teil des Wort­schat­zes findet man in keinen bisher heraus­ge­ge­be­nen polnisch-deutschen und deutsch-polnischen Wörter­büchern, sogar nicht einmal in den größten.

Das Buch, das wir Ihnen mit Freude empfeh­len, enthält kurze Erklärun­gen vieler Fachaus-drücke. Deswe­gen könnte man es als kleines Lexi­kon für Ersche­inun­gen aus dem Bere­ich der Parap­sy­cho­lo­gie, Radi­ästhe­sie, Esote­rik und Para­me­di­zin nennen. Unser Wörter­buch ist emp-fehlenswert nicht nur für Über­set­zer oder Philo­lo­gen, sondern auch für immer größer werdende Leser­kre­ise, die sich für die Publi­ka­tio­nen dieser Art nicht nur in deut­scher, sondern auch in polni­scher Spra­che inte­res­sie­ren. Wenn Sie schon im Besitz eines polnisch-deutschen oder deutsch-polnischen Wörter­buchs sind, kann die vorlie­gende Publi­ka­tion als eine ausge­ze­ich­nete Ergän­zung dienen.

Leszek Matela

Parap­sy­cho­lo­gia, ezote­ryka, radie­ste­zja, prara­me­dy­cyna. Mały słow­nik polsko-niemiecki, niemieco-polski

Wydaw­nic­two Kos

Kato­wice, 1998

ISBN 83–86757-16–7