Pieczęć Wirakoczy i tajemnice Inków

Posted on Kwi 23, 2013

Pieczęć Wirakoczy i tajemnice Inków

W Ameryce Połu­dnio­wej istniały przed wieloma wiekami niezwy­kle rozwi­nięte cywi­li­za­cje. Ciągle mało wiemy o ich osią­gnię­ciach. Książka przed­sta­wia sekretną wiedzę Inków oraz innych kultur przed­ko­lum­bij­skich ukrytą w tajem­ni­czych budow­lach, symbo­lach, rytu­ałach i miej­scach mocy. Czy świą­ty­nie Tiwa­naku w Boli­wii to pozo­sta­łość po Atlan­ty­dzie? Do czego służyły gigan­tyczne, widoczne tylko z lotu ptaka rysunki na płasko­wyżu Nazca? Jaką funk­cję pełniło słynne centrum kultowe Machu Picchu i jakie ener­gie tam wystę­pują? Co to są święte linie Inków zwane ceques? Czy w Niedzicy istnieją ślady Inków? Jak leczą indiań­scy curan­de­ros? Jak stoso­wać vilca­corę i inne połu­dnio­wo­ame­ry­kań­skie zioła? Czytel­nik pozna szcze­góły doty­czące wyko­rzy­sta­nia niezwy­kle skutecz­nych ziół amazoń­skich. Jeśli ktoś planuje kiedyś odwie­dzić Peru czy Boli­wię, znaj­dzie tu też opisy miejsc mocy i infor­ma­cje, których nie zawie­rają żadne inne prze­wod­niki po tych krajach. Te oraz podobne zagad­nie­nia przed­sta­wione są w książce PIECZĘĆ WIRAKOCZY I TAJEMNICE INKÓW Leszka Mateli, autora licz­nych publi­ka­cji na temat zjawisk niezna­nych, miejsc mocy i tera­pii natu­ral­nych. Jej lektura odkryje przed Tobą wspa­niałą trady­cję indiańską.

Leszek Matela

Pieczęć Wira­ko­czy i tajem­nice Inków. Indiań­skie wierze­nia, miej­sca mocy, uzdra­wia­jące zioła amazońskie

Wydaw­nic­two Drukpress

Andry­chów, 2012

ISBN 978–83-917420–7-5