Piramidy i ich wykorzystanie

Posted on Kwi 23, 2013

Piramidy i ich wykorzystanie

Wielka Pira­mida w Gizie, ale też częściowo inne pira­midy, należą do najbar­dziej tajem­ni­czych obiek­tów na naszej plane­cie. Od wieków fascy­nują nie tylko swoim maje­sta­tem i formą archi­tek­to­niczną, ale również zadzi­wiają tajem­ni­czym oddzia­ły­wa­niem. Książka znanego eksperta od zjawisk niezna­nych Leszka Mateli jest nie tylko prze­wod­ni­kiem po świe­cie pira­mi­do­lo­gii, ale przede wszyst­kim przej­rzy­stym kompen­dium prak­tycz­nego wyko­rzy­sta­nia ener­gii pira­mid dla każdego. Wraz książką czytel­nik otrzy­muje własne narzę­dzie do ekspe­ry­men­tów jakim jest pira­midka ener­ge­tyczna do samo­dziel­nego skle­je­nia. Dzięki temu można będzie wypró­bo­wać dobro­czynne oddzia­ły­wa­nie pira­mid w prak­tyce. Pira­midka dołą­czona do książki nadaje się do ener­ge­ty­za­cji i polep­sze­nia jako­ści produk­tów spożyw­czych, leków, napeł­nia­nia pomiesz­cze­nia korzyst­nymi ener­giami Kosmosu, wzmac­nia­nia orga­ni­zmów żywych oraz w dzie­siąt­kach innych dziedzin.

Warto abyś zapo­znał się z tą książką jeśli:

  • chcesz czegoś więcej dowie­dzieć się o tajem­ni­cach piramid
  • inte­re­suje Cię ener­gia pira­mid i jej wykorzystanie
  • chcesz stoso­wać różne pira­midy dostępne w handlu
  • pragniesz zbudo­wać własną piramidę
  • chcesz ener­ge­ty­zo­wać różne produkty — zamie­rzasz zwięk­szyć poziom ener­ge­tyczny pomiesz­czeń i stymu­lo­wać korzystną ener­gią kosmiczną rośliny i orga­ni­zmy żywe

Do książki dołą­czono piramidkę.


Wielką Pira­midę w Gizie trzeba trak­to­wać jako coś znacz­nie więcej niż sumą kamieni, z których ją zbudo­wano. Repre­zen­tuje ona bowiem ogromną moc przy­rody a jedno­cze­śnie jest pełną tajem­nic szka­tułką otwie­ra­jącą się przed każdym, kto jest wsta­nie zrozu­mieć i wyko­rzy­stać dla szla­chet­nych celów jej prze­sła­nie. To samo doty­czy modeli pira­mid, które omówiono w książce. Są one czymś więcej niż bryłą geome­tryczną. Poka­zują one czło­wie­kowi drogę prak­tyki wiodącą ku nowym horyzontom.

Dzięki pira­mi­dom korzy­stamy z uzdra­wia­ją­cego poten­cjału przy­rody, darmo­wej ener­gii kosmicz­nej wystę­pu­ją­cej wokół nas. Miejmy więc nadzieję, że pira­midy zostaną na stałe wpro­wa­dzone do arse­nału środ­ków tera­peu­tycz­nych w medy­cyny XXI wieku. Tak stało się już np. z home­opa­tią, chro­mo­te­ra­pią czy akupunk­turą, które to do niedawna zwal­czane przez konser­wa­tyw­nych medy­ków, znala­zły dziś swoje trwałe miej­sce w lecz­nic­twie. Również rolnic­two, ogrod­nic­two, prze­cho­wal­nic­two żywno­ści, prze­mysł spożyw­czy czy wresz­cie wzor­nic­two prze­my­słowe i archi­tek­tura to również dzie­dziny, w których pira­midy powinny znaleźć prak­tyczne zastosowanie.

Mam nadzieję, że ta książka zain­spi­ruje Państwa do własnych ekspe­ry­men­tów i prze­my­śleń w tym zakresie.

Książkę można nabyć wyłącz­nie w księ­gar­niach, na Alle­gro oraz w wydawnictwie:

sklep@talizman.pl

tel./fax: +48 (85) 654 78 35

Uwaga autor nie prowa­dzi sprze­daży ksią­żek i nie przyj­muje zamó­wień w tym zakresie!

Leszek Matela

Pira­midy i ich wykorzystanie

Studio Astrop­sy­cho­lo­gii

Biały­stok, 2001

ISBN 83–88351–17–6