Polskie Feng Shui

Posted on Kwi 23, 2013

Polskie Feng Shui

Feng shui to staro­chiń­ska sztuka aran­ża­cji prze­strzeni i zdro­wego życia. Czy jednak również w Polsce można znaleźć odpo­wied­niki tego staro­żyt­nego systemu? Autor książki nie tylko odpo­wiada na to pyta­nie twier­dząco, ale też podaje liczne przy­kłady jak robiono to w Polsce.

Realia Europy Środ­ko­wej są inne niż azja­tyc­kie, lecz mimo to polska i chiń­ska sztuka harmo­nij­nego życia nie tylko mają wiele wspól­nego, ale też bardzo się uzupeł­niają. Nasze trady­cyjne odpo­wied­niki feng shui mogą znaleźć znako­mite zasto­so­wa­nie w archi­tek­tu­rze XXI wieku. Warto abyś zapo­znał się z tą książką jeśli chcesz poznać polską sztukę wyko­rzy­sty­wa­nia pozy­tyw­nych ener­gii otocze­nia dla dobra czło­wieka. W naszym trady­cyj­nym budow­nic­twie, sztuce ludo­wej i obycza­jach idee zdro­wego i harmo­nij­nego życia były znane i wyko­rzy­sty­wane w prak­tyce. Także w polskiej trady­cji kuli­nar­nej można znaleźć wiele cennych zale­ceń jak zdrowo żyć poprzez odpo­wied­nie ożywia­nie. Książka “Polskie feng shui” poka­zuje nie tylko nasze zapo­mniane osią­gnię­cia, ale również daje prak­tyczne wska­zówki jak wyko­rzy­stać rodzime trady­cje zdro­wego życia w czasach współczesnych.

Ta książka to pierw­szy i jedyny do tej pory podręcz­nik polskiego feng shui! Pozy­cja obowiąz­kowa dla wszyst­kich, którzy chcą zdrowo miesz­kać i żyć w opar­ciu o rodzime tradycje!

Geoman­cja, czyli sztuka wyko­rzy­sty­wa­nia pozy­tyw­nych ener­gii Ziemi i Kosmosu, najbar­dziej rozwi­niętą gałę­zią wiedzy stała się w dawnych Chinach. Nazy­wano ją tam feng shui, czyli wiatr i woda. Staro­żytni Chiń­czycy uzna­wali bowiem wiatr za najważ­niej­szy czyn­nik rozpra­sza­jący i nada­jący ruch podsta­wo­wej ener­gii, która ożywia świat przy­rody. Woda zaś stano­wiła dla nich element skupia­jący życio­dajną ener­gię. Odpo­wied­niki feng shui, czy jak kto woli geoman­cji, wystę­pują w różnych kręgach kultu­ro­wych. Także w trady­cji polskiej odnaj­du­jemy wiele cennych zale­ceń doty­czą­cych zdro­wego życia oraz urzą­dza­nia domu i miesz­ka­nia zgod­nego z zasa­dami geoman­cji. Szkoda, że zafa­scy­no­wani feng shui najczę­ściej zapo­mi­namy o rodzi­mych osią­gnię­ciach w tym zakre­sie. Polska trady­cja geoman­tyczna osadzona głęboko w warun­kach środ­ko­wo­eu­ro­pej­skich znako­mi­cie uzupeł­nia chiń­skie feng shui dosto­so­wu­jąc je do naszych potrzeb i możli­wo­ści. W dawnej polskiej archi­tek­tu­rze znaj­du­jemy wiele rozwią­zań spra­wia­ją­cych, że ludzie, mimo często skrom­nych warun­ków, żyli przed wiekami w ideal­nej harmo­nii z ener­giami przy­rody. Znali też wiele sposo­bów neutra­li­za­cji szko­dli­wych ener­gii oraz wzmac­nia­nia pozy­tyw­nych sił otocze­nia. Dziś, na progu XXI wieku, warto z pewno­ścią przyj­rzeć się dawnej wiedzy o zdro­wym życiu i miesz­ka­niu. Skorzy­stać z bogac­twa, jakie mają nam do zaofe­ro­wa­nia rodzime trady­cje geoman­tyczne. W dawnych wiekach sądzono, że tylko życie w zgodzie z prawami natury zapewni czło­wie­kowi zdro­wie, szczę­ście i pomyśl­ność. Pozna­jąc geoman­cję prze­ko­nu­jemy się, iż aby dosto­so­wać się do praw panu­ją­cych w przy­ro­dzie na ogół nie musimy czynić jakiś wiel­kich i kosz­tow­nych przed­się­wzięć. Do popra­wie­nia nieko­rzyst­nej bioener­ge­tycz­nie sytu­acji, wystar­czy czasem właści­wie usytu­ować łóżko czy fotel, posa­dzić drzewo obok domu czy usta­wić w pokoju akwa­rium. Niekiedy dla popra­wie­nia naszego samo­po­czu­cia wystar­czą drobne zmiany w wystroju wnętrza. W książce tej znajdą Państwo wiele prak­tycz­nych wska­zó­wek opar­tych na dawnej polskiej trady­cji geoman­tycz­nej, którą bez wątpie­nia warto na użytek współ­cze­snego czło­wieka ożywić i przypomnieć.

Książkę można nabyć wyłącz­nie w księ­gar­niach, na Alle­gro oraz w wydawnictwie:

sklep@talizman.pl

tel./fax: +48 (85) 654 78 35

Uwaga autor nie prowa­dzi sprze­daży ksią­żek i nie przyj­muje zamó­wień w tym zakresie!

Leszek Matela

Polskie Feng Shui

Studio Astrop­sy­cho­lo­gii

Biały­stok, 2001

ISBN 83–88351–80-X